منابع پایان نامه با موضوع جریان، مایع، جریانی، رژیم

محققان فصل 3 مروری بر تحقیقات والگوفصل 3 با توصیف نقشه جریان دو فازی گاز – مایع و توزیع رژیم آنها در نقشه دو بعدی به نام الگوهای جریان و نقشه رژیم در لوله های افقی و عمودی شروع می شود. اطلاعات خاص درباره مشخصات جریان حبابی و پدیده انتقال ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع مراکز آموزشی، مورفولوژی

محلول حاوی حلال و ماده ترسیب شده در آن پس از عبور از شیر فشار شکن از فیلتر عبور میکنند. در شکل (3- 4) فیلتر فلزی شیر مانند نشان داده شده است. شکل (3- 4): نمایی از فیلتر فلزی شیر مانند 3-3- 3- ظرف مایع سازی) یخچال) گاز دی اکسیدکربن ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد، مورفولوژی

نتایج 5-1- بحث و نتیجهگیری پارامترهای متعددی بر روی کیفیت و خواص محصولات تولید شده و همچنین افزایش بازده و بهبود عملکرد فرآیندهای فوق بحرانی تأثیرگذارند که در این میان میتوان به دما، فشار و غلظت اولیه محلول اشاره نمود. در این پژوهش، 9 آزمایش در شرایط مختلف غلظت mg/ml)5/4-5/1)، ادامه مطلب…