دانلود پایان نامه

چکیده
عقود اذنی گروهی از قرارداد ها ست که در سطح جامعه ، روزانه به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو شناخت ماهیت وآثار آنها امری ضروری می باشد .در باره ماهیت این دسته از اعمال حقوقی برخی از صاحب نظران اساسا اطلاق عقد بر آنها را به دلیل عدم ثبات و برخی دیگر به دلیل تعهد آور نبودن از زمره عقود خارج دانسته واطلاق عقد بر آن را نوعی تسامح انگاشته اند ، این در حالی است که عده ای لزوم را جز ماهیت عقد ندانسته وعقد را عهد انشائی برگشت ناپذیر می دانند .
از جمله مصادیق عقود اذنی : عقد ودیعه ،عاریه ،وکالت ،مضاربه، شرکت بوده و آثار مشترک این عقود صرفا اذن ،نیابت و امانت است لذا اگر تعهدی از این عقود ناشی شود جنبه فرعی دارد .
از ویژگی های مشترک این عقود غیرمعاوضی (مجانی) و غیرتشریفاتی (رضائی) بودن آنهاست .عقود اذنی ماهیتا عقدی جایز بوده که با سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل می شود. در حالیکه در حقوق مصر عقد عاریه و ودیعه از عقود لازم بوده و جز با فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد قابل انحلال نمی باشد ، بنا بر این سفه وجنون از جمله موارد فسخ این عقود محسوب نمی شود . علاوه بر این در قانون مدنی مصر چنانچه متعاقدین بربقای عقد بعد از فوت یکی از طرفین توافق کنند ،عقد یاد شده پس از فوت نیز به قوت خود باقی خواهد بود .
کلمات کلیدی :
عقود اذنی ،آثار مشترک ، امانت ،نیابت ،اذن،ودیعه ، عاریه ، وکالت ، مضاربه ، مصر

Abstract
Permissive contracts belong to a group of contracts which it is used widely and daily in the community. Hence it is necessary to recognize these kinds of contracts. about nature of these kinds of the contracts some professionals do not consider these kinds as the contracts due to their instability and some professional due to lack of obligation in these kinds of contracts and considering these kinds as contract is due to neglect it is supposed to have some sort of tolerance, while some don’t believe that the necessity is the nature of the contract but believe that the contract is as a compositional irreversible covenant.
Such instances of the permissive contracts: deposit contract, loan, advocacy, co- partnership, partnership and the common effects of these contracts are permission, on behalf of and trust, so if an obligation resulted from these contracts it would be due to minor aspects.
   The common features of these contracts are free and satisfactory. Permission contracts are legal contracts and they become invalid and illegal with madness and death of each party and expiration of the contract or mutual agreement of the parties to terminate the contract. While Egyptian law indicates that the loan and deposit contracts are necessary contracts and become invalid by death, agreement, expiration of the term of this contract, so madness and insane are not considered important factors in termination of these contracts. In addition, the Egyptian Civil Code, if the parties agree to continue the contract after the death of one of the parties, after the death of the aforesaid, contract will remain the same.
Keywords: permission contracts, common effects, trust, in behalf of, permission, deposit, loan, advocacy, co-partnership, Egypt

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درموردفراشناختی، وسواس فکری، باورهای فراشناختی، اضطراب اجتماعی

عنوان
فهرست صفحه
1: مقدمه وکلیات طرح تحقیق
مقدمه
1-1- شرح وتبین مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3-اهداف تحقیق وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4-فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-5 -پشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………6
7-1-سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
2: مفهوم ، ماهیت ومصادیق عقود اذنی
طرح بحث
2-1- عقود اذنی
2-1-1- مفهوم عقد اذنی…………………………………………………………………………………………………..10
2-1-1-1- نقد فقها بر وجود عقود اذنی ……………………………………………………………………15
2-2-ماهیت عقود اذنی
2 -2- 1 : عقد بودن …………………………………………………………………………………………………………..19
2 -2-2- لزوم یا جواز عقود اذنی ………………………………………………………………………………………26
2 -2-3- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی ………………………………………………………………………28
2 -2-3-1- رضائی بودن ……………………………………………………………………………………………….28
2-2-3-2- غیر معوض بودن ………………………………………………………………………………………….30
2 -2-4- ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی …………………………………………………………………………30
2-3- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر ……………………………………………….31
2 -3- 1-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر ………………………………………….32
2-3-1-1- عقد وکالت ……………………………………………………………………………………………………33
2-3-1-2- عقد عاریه …………………………………………………………………………………………………….40
2-3-1-3- عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………………………44
2-3-1-4- عقد مضاربه ……………………………………………………………………………………………………48
2-3-1-5- عقد شرکت …………………………………………………………………………………………………….50

3: آثار مشترک ب
ه اعتبار مقتضای ذات
طرح بحث
3-1 – اذن …………………………………………………………………………………………………………56
3-1-1- مفهوم اذن …………………………………………………………………………………………………………………56
3-1-1-1- اذن در لغت ………………………………………………………………………………………………….56
3-1-1-2- اذن در اصطلاح …………………………………………………………………………………………….59
3 -1-2- مطالعه تطبیقی اذن …………………………………………………………………………………………………..62
3 -1-3- شرایط موضوع اذن …………………………………………………………………………………………………..65
3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن ………………………………………………………………………………65
3-1-3-2- معلوم و معین بودن مورد اذن ……………………………………………………………………………..65
3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن …………………………………………………………………………………….69
3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ایقاع …………………………………………………………………………………………………72
3-1-4-1- اذن ناشی از ایقاع ………………………………………………………………………………………………….74
3-1-4-2- اذن ناشی از عقد ……………………………………………………………………………………………………75
3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف ……………………………………………………………………………………76
3-1-6- تاثیر اذن در عقود اذنیه…………………………………………………………………………………………………77
3-1-6-1- تاثیر اذن در عقد عاریه ………………………………………………………………………………………80
3-1-6-2- تاثیر اذن در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………..82
3-1-6-3- اثر اذن در عقد ودیعه …………………………………………………………………………………………..84
3-2- ربط عقود اذنی با امانت :…………………………………………………………………………..86
3 -2-1- مفهوم امانت ……………………………………………………………………………………………………………87
3 -2-1-1- امانت مالکی …………………………………………………………………………………………………….88
3-2-1-1-1- امانت مالکی به معنای عام …………………………………………………………………….90
3-2-1-1-2- امانت مالکی به معنای خاص …………………………………………………………………91
3 -2-2 – اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق ایران ومصر …………………………………………………………91
3 -2-3- نقش امانت مالکی در رفع ضمان …………………………………………………………………………….93
3 -2-4- ید امانی وید ضمانی


دیدگاهتان را بنویسید