دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………….16
2-2-3-2 فرض های مربوط به مالک (سهاممدار)……………………………………………………………………..18
2-2-3-3 فرض های مربوط به نماینده (مدیر)………………………………………………………………………….18
2-2-4رویکردهایویژهدرارتباطبانحوهبرخوردباتضادنمایندگیبینمدیرانوسهامداران………………….19
2-2-5- جریاننقدیآزادوهزینهنمایندگی 20
2-2-6- هزینهنمایندگی 21
2-2-7- هزینه‌هاینظارت 21
2-2-8- هزینه‌هایمحدودکردنیاتعهد 22
2-2-9-هزینه‌هایفرصت 22
2-2-10- هزینه‌هایضررباقیمانده: 22
2-2-11- روش‌هایکاهشهزینهنمایندگی 23
2-2-11-1-پاداشمدیریت 23
2-2-11-2- مداخلهمستقیمسهامداران 24
2-2-11-3- تهدیدبهاخراج 25
2-2-11-4- تهدیدبهجایگزینی 25
2-3-راهکارهایکنترلنماینده 25
2-3-1- راهکارهایمالی 25
2-3-2- راهکارهاینظارتی 26
2-3-3- قراردادهایانگیزشی 26
2-4- مشکلاتتئورینمایندگی 27
2-5- تئورینمایندگیوسیاستتقسیمسود 28
2-6فرضیهجریاننقدیآزاد 29
2-7مربوطبودنسودبهارزشسهام 30
2-8- قابلیتپیشبینیسود 31
2-9-ارتباطبینتضادنمایندگیجریانوجوهنقدآزادومحتویاطلاعاتیارقامحسابداری 34
2-9- پیشینهپژوهش 37
2-9-1 پیشینهپژوهشدرایران 37
2-9-2- پیشینهپژوهشدرخارجازایران 39
فصلسوم روش شناسی پژوهش 45
3-1 مقدمه 46
3-2-روشپژوهش 46
3-4-جامعهآماری 47
3-5-نمونهآماریوروشنمونهگیری 48
3-6- روشجمعآوریاطلاعات 50
3-6-1روشکتابخانهای: 50
3-6-2-روشمیدانی 50
3-7-متغیرهایپژوهش 50
3-7-1-متغیرمستقل 51
3-7-2-متغیروابسته 52
3-8-معرفیمدلهایپژوهش 53
3-9-فرضیههایپژوهش 54
3-10-روشمورداستفادهبرایتجزیهوتحلیلدادهها 55
3-10-1- تحلیلهمبستگی 56
3-10-1-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………….. 56
3-10-1-2- ضریبتعیینتعدیلشده: 56
3-11-مدلهایرگرسیونیدادههایترکیبی 57
3-12-مزایایپانلدیتادرمقایسهبادادههایمقطعییاسریزمانی 59
3-13آزمونناهمسانیواریانسها 60
3-14-آزمونخودهمبستگی 60
3-15-روشآزمونفرضیههایپژوهشبهشیوهپانلدیتا 60
3-16آزمونمانایی(ایستایی) متغیرها 60
3-17-آزمونریشهواحد 61
3-18آزمونهمانباشتگیکائو 61
فصلچهارم تجزیه وتحلیل داده ها 63
4-1-مقدمه 64
4-2- آزمونفرضیههایپژوهشدرحالتتلفیقی 64
4-2-1- آمارتوصیفی 65
-4-2-2بررسیمانایی(ایستایی) متغیرهایپژوهش 67
4-2-3- آزمونهمانباشتگیکائو 67
4-2-4- آزمونناهمسانیواریانسهاوخودهمبستگیفرضیههایپژوهش 68
4-2-5-آزمونفرضیههایپژوهشدرحالتتابلویی 69
4-2-6آزمونفرضیههایپژوهش 69
4-2-6-1-آزمونفرضیهاولپژوهش 69
4-6-2-2-آزمونفرضیهدومپژوهش 70
4-6-2-3-آزمونفرضیهسومپژوهش 72
4 -6-2-4 آزمونفرضیهچهارمپژوهش 73
فصلپنجم نتیجه گیری وپشنهادها 75
5-1 مقدمه 76
5-2- مرورچارچوبپژوهش 76
5-3-نتیجهگیری 77
5-4- پیشنهادها 79
5-4-1- پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش 79
5-4-2- پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی 80
5-5- محدودیت‌هایپژوهش 80
فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………82
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..83
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….85
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………87
پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………..88
پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………90
چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………93
.عنوان لاتین ………………………………………………………………………………………………………………. .

فهرست جداول
جدول (3-1)تعدادشرکتهای انتخابی آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………49
جدول (4-1)آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….65
جدول (4-2)آزمون مانایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………67
جدول(4-3)نتایج آزمون همانباشتگی تابلوییباآزمون کائو…………………………………………………………..68
جدول (4-4)نتایج آزمون ناهمسانی واریانس وخودهمبستگی فرضیه ها………………………………………68
جدول(4-5)نتایج آزمون لیمروهاسمن……………………………………………………………………………………..69
جدول (4-6)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………70
جدول(4-7)نتایج آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………71
جدول(4-8)نتایج آزمونفرضیه سوم…………………………………………………………………………………………72
جدول(4-9)نتایج آزمونفرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..73
جدول(4-10)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………..74.

فهرست نمودارها

نمودار(1-1)رابطه بین نماینده (مدیر)ومالک (سهامدار)……………………………………………………………..17
نمودار(3-2) روش آماری برای آزمون پانل دیتا…………………………………………………………………..55.

چکیده
تئوری نمایندگی نشان میدهد که همواره بین مدیران و سهامداران تضاد
منافع وجود دارد که این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح میگردد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیرمسائل تضادنمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهگیری از الگوی داده های ترکیبی(تکنیک رهیافت داده های تابلویی) میباشد. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال 1385 لغایت 1391 را در برمیگیرد. نمونه آماری نیز، شامل 104 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت های دارای مسایل جریان نقد آزاد کمتر از سایر شرکتهاست. ولی در مورد محتوی اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم نتایج قابل قبول و معناداری حاصل نشد. میتوان اینگونه استنباط نمود که احتمالا نگرش سرمایه- گذاران به شرکتهایی که در آنها مسائل نمایندگی جریانهای نقد آزاد وجود دارد، چندان مطلوب نیست. این بدان معنی نیست که سرمایه گذاران این جریانات را محاسبه و یا این شرکتها را طبقه بندی می کنند.زیرا که محاسبه این جریانات و طبقه بندی این شرکتها برای سرمایه گذاران هزینهبر است. بنابراین بنظر میرسد که آنان در تصمیمگیری های سرمایهگذاری خود به نشانهها و ویژگیهایی توجه می نمایند که موجب تمایز بین شرکت های دارای مسائل نمایندگی جریانهای نقد آزاد با سایر شرکتها می شود.

کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، محتوای اطلاعاتی سود، محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1مقدمه
مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران میباشندرابطهای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیلگر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیاتهای اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش میدهد در نتیجهمنجر به کاهش قدرتمدیرانمیشود.جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاستهای پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا میکند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد میکند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایهگذاری آن در هزینههای سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیتهای با بازده پایین جلوگیری شود(جنسن1،1986). مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و قوانین حاکمیت شرکتیبا سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند(جنسن و مک لینگ2، 1976). محتوی اطلاعاتی سود مورد گزارش توسط مدیران با جریان های نقدی آزاد و سود باقیمانده در ارتباط می باشد و سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل در تصمیمات خود به آنها توجه می نمایند با این بیان در پژوهش حاضر اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی ارقام حسابداری (که از این به بعد از محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم به عنوان نماینده ارقام حسابداری معرفی می شوند) بررسی می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهامنیت اجتماعی، نهادهای اجتماعی، نظام اجتماعی، کنش اجتماعی

1-2- بیان مساله
بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند و آنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می کردیم و از طرفی مالکان خود برتمامی عملیات کنترلداشته وباعث افزایش ارزش شرکت میشدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد کهبازارهای بزرگ سرمایهبهوجود آیددر پی آن مالکیت از مدیریت به عنوان یک نقطه جدا شدکه باعث به وجودآمدن تئوری نمایندگیگردید.به موجب اینتئوری مالکان، مدیرانرا به عنواننماینده خود انتخاب میکنندوآنهارادرجایگاهمسئولو مامور ارائه خدمات مشخص درواحدتجاری قرار میدهند.هدف هر دو گروه به حداکثر رساندنمنافع خودشان است و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه گشته که به آن اصطلاحاً مشکل یا مسئله نمایندگی گفته می شود (نمازی،1382).مدیران کارآمدو لایق درتلاش هستندکه در تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاریسودآور،سرمایه‌گذاری کنند. باوجود این جدایی سهامداران ومدیریت، مدیران راترغیب مینماید تاسرمایه اضافی راهزینه نموده یابه هدردهنداستفاده ناکاراازسرمایه فراتر از فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور توسط مدیران اولین بار به وسیله
مینز3مشخص شدوهمچنین فرضیه جریان نقدی آزاد که توسط جنسن4 (1986) ارائه شد. این مورد را به وضوح نشان داد. جنسن در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید که مدیران به جای توزیع جریان های نقدآزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن درشرکت دارند؛ زیرا که پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد.از طرفی این امر احتمالا به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند؛ زیرا


دیدگاهتان را بنویسید