دانلود پایان نامه

نتایج

5-1- بحث و نتیجهگیری

پارامترهای متعددی بر روی کیفیت و خواص محصولات تولید شده و همچنین افزایش بازده و بهبود عملکرد فرآیندهای فوق بحرانی تأثیرگذارند که در این میان میتوان به دما، فشار و غلظت اولیه محلول اشاره نمود.
در این پژوهش، 9 آزمایش در شرایط مختلف غلظت mg/ml)5/4-5/1)، دما K)15/328-15/308) و فشارbar) 150-100 (و دبی دی اکسید کربن (mg/min 75-25) انجام شده است و تاثیر آنها را بر سایز و مورفولوژی ذرات بررسی شده است
در این تحقیق از روش تاگوچی بوسیله نرم افزار Qualitek-4 استفاده شده اشت. تاگوچی خصوصیات زیر را دارد:
1- تعداد آزمایشات و هزینه کاهش مییابد.
2- جواب بهینه لزوما در آزمایشات منتخب نمیباشد.
3- امکان بررسی فاکتورهای گسسته وجود دارد.
4- امکان تعیین سهم هر فاکتور و سهم خطا وجود دارد.
5- امکان تعیین تخمین نتایج در شرایط بهینه و در سطوح دلخواه وجود دارد.
6- امکان تعیین بررسی اثر متقابل پارامترها وبررسی فاکتورهایی با سطوح مختلف وجود دارد. جدول (5-1) ورودی به نرم افزار می باشد.

جدول (5-1). فاکتورها و سطوح ورودی به نرم افزار تاگوچی
Level 3
Level 2
Level 1
Factor/level
150
120
100
Pressure
(bar)
55
45
35
Temperature
(ºC)
4.5
3
1.5
Concentration (mg/ml)
75
50
25
Flow rate
(mg/min)

جدول (5-2). فاکتورها و سطوح تعیین شده بوسیله نرم افزار تاگوچی
Std.Dev
PS
F
C
T
P
Test/Factor
±3.87
15.04
25
1.5
35
100
1
±3.12
11.09
50
3
45
100
2
±2.46
9.25
75
4.5
55
100
3
±2.16
8.06
75
3
35
120
4
±4.23
17.25
25
4.5
45
120
5
±3.83
13.21
50
4.5
55
120
6
±3.08
12.78
50
4.5
35
150
7
±1.06
4.23
75
1.5
45
150
8
±4.12
15.58
25
3
55
150
9
.
جدول(5-2) ماتریس تعیین شده توسط نرم افزار میباشد که در این نقاط تست گرفته شده و نتایج قطر حاصله آورده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهپردازش اطلاعات، کنترل حرکت، سرعت راه رفتن، عوامل خطر

L1 L2 L3

L4 L5 L6
شکل(5-1): تصاویر ذرات حاصله بر طبق جدول تاگوچی.

L7 L8 L9
شکل(5-1): تصاویر ذرات حاصله بر طبق جدول تاگوچی.

جدول (5-3) فاکتورها و سطوح حاصله بوسیله نرم افزار تاگوچی را نشان میدهد.

جدول (5-3). فاکتورها و سطوح حاصله بوسیله نرم افزار تاگوچی.
Level 3
Level 2
Level 1
Factor
10.863
12.84
11.793
P
12.68
10.856
11.96
T
13.093
11.576
10.826
C
7.18
12.359
15.925
F

اثر اصلی یک فاکتور میزان تغییر پاسخ در اثر تغییر در میزان سطح یک فاکتور است. میزان تغییری که یک عامل به تنهایی در پاسخ ایجاد میکند.

جدول (5-4). اثر اصلی هر یک از پارامترها.
Percent (%)
Factor
46.053
F
29.325
P
18.728
T
5.894
C

شکل (5-2). اثر اصلی هر یک از پارامترها در نمودار دایرهای.

شکل (5-3). اثر اصلی هر یک از پارامترها در نمودار میلهای.

اثر متقابل: میزان تغییری که دو یا چند فاکتور بطور همزمان در پاسخ ایجاد میکنند.

جدول (5-5). برهم کنش دوتایی پارامترها.
Severity Index (SI%)
Interacting Factors Pairs (in order of severity)
Number of Interactions
53.14
T x C
1
50.46
P x T
2
14.97
T x F
3
10.21
C x F
4
4.6
P x C
5
0.34
P x F
6

شکل (5-4). برهم کنش دوتایی پارامترها در نمودار دایرهای.

شکل (5-5). برهم کنش دوتایی پارامترها در نمودار میلهای.

5-2- اثر غلظت محلول


دیدگاهتان را بنویسید