دانلود پایان نامه

انسانی تعداد آن253 نفر میباشند.

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن
نمونه بخشی از افراد جامعه است که به منظور انجام برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد (سنجری، 1388). از آنجا که معمولا تعداد جامعههای آماری زیاد است و بعضا دست نیافتنی هستند، محقق تعدادی از این جامعه را به عنوان نمونه انتخاب میکند به صورتی که نمونه اختصاص یافته معرف جامعه آماری باشد.
روش نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش، نمونهگیری تصادفی ساده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران زیر استفاده شده است:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهفضای مجازی، امنیت اجتماعی، فرهنگ سازی، صاحب نظران

دیدگاهتان را بنویسید