دانلود پایان نامه

تحلیل رگرسیونی چندگانه براساس داده های تلفیقی استفاده نمودیم. لذا بدین منظور در این پژوهش پس از اجرای مرحله پژوهش کتابخانهای و میدانی و استخراج اطلاعات کافی از نمونهها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای Excel (به منظور جمع آوری داده ها) ، Eviews)برای آزمون پانل دیتا) و STATA(به منظور انجام آزمون ناهمسانی واریانس ها و آزمون خود همبستگی) به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شده است. در نمودار 1-3 ، روش آماری انجام پژوهش ارائه شده است(توبره ریزی و پیری، 1392).

نمودار(3-1): روش آماری برای آزمون پانل دیتا با استفادهEVIEWS و STATA
3-10-1- تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است که به وسیله آن می توان میزان ارتباط خطی یک متغیر با متغیر دیگر را اندازه گیری کرد. همبستگی معیاری برای تبیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولا با تحلیل رگرسیون به کار برده می شود. موضوع تحلیل همبستگی با دو معیار ضریب همبستگی و ضرب تعیین به شرح ذیل دنبال می شود.

3-10-1-1ضریب تعیین
ریشه دوم ضریب تعیین است که می تواند مقادیری بین 1- و 1+ را به خود بگیرد و علامت آن همان شیب خط رگرسیون (b) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی (r) نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. و اگر (b) صفر باشد، (r) نیز صفر خواهد بود.
ضریب همبستگی شدت و نوع رابطه را نیز نشان می دهد. ضریب فوق بر حسب روابط زیر محاسبه می شود:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردتعدی و تفریط، اجرت المثل، عقد وکالت، جبران خسارت

دیدگاهتان را بنویسید