دانلود پایان نامه

البدن واجمام قواه”خواب،‌استراحت بدن و تنظیم و ترمیم قوای آن را به همراه دارد.
برای کسانی که مشکل کنار آمدن با دیگران را دارند و در مقابل خواست های نامناسب دیگران جرأت ندارند که پاسخ منفی بگویند و یا قادر نیستند درخواست خود را از دیگران مطرح کنند و ا حساس بی کفایتی و درماندگی می کنند،‌ مشاور از روش هایی مانند: آموزش ابراز وجود و جرات آموزی و اطمینان بخشی استفاده کند.مثلاً برای جرات آموزی،‌ سعی شود تا شخص به ابراز وجود و جرأت آموزی،‌ سعی شود تا شخص به ابراز وجود و ایفای نقش بپردازد و مناسب است او را در دو موقعیت درخواست کننده از دیگران و پاسخ دهنده به دیگران قرار دهد تا به طور متناوب، هم نقش خود را و هم نقش مقابلش را بازی کند و در هر نوبت، مشاور یا کس دیگری نقش مقابل را بازی کند. این کار موجب می شود که فرد هر دو نقش را تجربه کند به طوری که بتواند در دو موقعیت،‌احساس واکنش خود را نسبت به خواسته های دیگران واحساس و واکنش دیگران رانسبت به خود و درخواست هایش بشناسد (براتی، 1389).
برای فرونشاندن خشم،‌مشاور توضیح می دهد که خشم، یک هیجان طبیعی و مفید است،‌ولی باید توانایی آشکار کردن مناسب آن را پیدا کرد و نیز از او خواسته شود چیزی را که موجب خشم شده،‌کاملاً تعیین کند و آن را بیان نماید و سپس، به جای سرزنش با وی همدلی شود و با آن که، حق با اوست،‌اعلام موافقت کند و زمینه مناسب فراهم سازد تا نقطه نظرات خود را به آرامی و با متانت بیان نماید.هم چنین به وی متذکر شود که زندگی در دنیا،‌مشکلاتی دارد و باید با شیوه منطقی با آن ها برخورد شود. آن ها را به مؤلفه های خرد تقسیم کند و با کمک یکدیگر راه حل مناسب هر یک را پیدا نمایند (براتی، 1389).
4.از آن جا که معمولاً در فرد افسرده،‌ میل به کار و فعالیت کاهش می یابد،‌مشاور سعی کند تا وی به کار و فعالیتی مشغول گردد. این که چه نوع کاری‌،‌خیلی مهم نیست، حتی اگر خطی ترسیم کند، ‌نقاشی کند، خرید نماید،‌نظافت کند، ورزش و نرمش نماید و… سبب می گردد حالتش عوض شود و ازادامه دادن به سستی و تنبلی جلوگیری به عمل آید (عسگری و همکاران،1389).
2-16-پیشینه تحقیق:
– تعدادی از مطالعات نشان داد که بین سال های تحصیلی دانشجویان با میزان افسردگی همبستگی مثبت وجود دارد، به طوری که هرچه از سال ورود دانشجویان به دانشگاه می گذرد، افسردگی بیشتر دیده می شود (فرهادی، ????) در مطالعه خود جهت بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با افسردگی در دانشجویان مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت، منبع درآمد، در قید حیات بودن والدین، تحصیلات والدین، شغل والدین، مقطع تحصیلی، رضایتمندی از رشته تحصیلی، امید به آینده شغلی، علاقه به شرکت در فعالیتهای فوق برنامه، وجود بیماری عمده جسمی و روانی در خودشان، وجود مشکل عمده روانی در اعضای خانواده و هم چنین وقوع اتفاقات مهم استرس زا را بررسی نمود و مقایسه نتایج آن با سایر مطالعات انجام شده است.
– در تحقیق دیگری که در دانشکده علوم پزشکی گناباد انجام شد، رابطه آماری معنی داری بین افسردگی و رشته تحصیلی دانشجویان وجود داشت، (توکلی زاده ، ????) این مطالعه نشان داد که بین افسردگی و میزان رضایت از تحصیل رابطه آماری معنی داری وجود دارد.
– استیفانی و حسینی (????) در بررسی شیوع افسردگی و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و حسینی نژاد (????) در بررسی عوامل موثر بر افسردگی در دانشجویان دانشگا ههای سبزوار و فرخانی (????). در بررسیاپیدمیولوژیک افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت کرمان در سال?? نیز مشاهدات مشابه را بیان نمودند. می توان گفت در افرادی که از وضعیت تحصیلی خود ناراضی هستند، بیشترین شیوع افسردگی دیده میشود، در مقابل، کسانی که از وضعیت تحصیلی خود راضی هستند، کم ترین میزان افسردگی را تجربه می نمایند.
– احمد ایلانی و مهدی عامری (1390) در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل افسردگی و سلامتی و روانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بیان نمود که وجود انسانی علی رغم توانایی و قدرت سلطه به محیط اطراف و تغییر و تبدیل مواد خام و ابراز تکنولوژی و استفاده از قوای درونی و استثنایی و انحصاری که در موجودات دیگر وجود ندارد و با عقل و خلاقیت و اراده و تدبیر و آینده نگری همه شئونات زندگی مادی و معنوی خود را رقم می زند. با وجود این آگاهی همین شرایط باعث ایجاد نامتعالی در روح و روان و جسم فرو شده و علیرغم توجه دارویی و پزشکی بهبودی کامل صورت نمی گیرد. از جمله این بیماریها و مشکلات موضوع افسردگی است که در قرن اخیر شکل و تنوع و فراوانی بیشتری پیدا کرده است. علمای این رشته و روانشناسان معدودی نیز اعتقادی مخالف دارند با این توصیف که اتفاقا نگاه به آینده و عدم توانایی فردی حفظ سازگاری با شرایط احتمالی برآینده را ندارد پس چگونه میزان افسردگی او افزایش می یابد از این رهگذر می توان گفت دلیل عمده ریشه بر گذشته دارد زیرا احساس گناه و شرمساری و جلوه دادن گناه کاری ومقصر نشان دادن خود معطوف به گذشته است. بهر حال عده ای هو بر این باور هستند که افسردگی ناشی از فشارهای اجتماعی نظیر شغل رضایت شغلی و تحصیل و گرفتاریهای پیشرفت تحصیلی و یا ارتباط اجتماعی و شیوه برگزاری تعادل و سازگاری اجتماعی و اداره خانواده وتربیت ومسائل و اجتماعی خانوادگی است. پر واضع است که همه این موارد در مورد افسردگی صادق است و هیچ کدام از این موارد را نمی توان رد کرده ولی صحت ودلیل خاصی هم هر کدام به تنهائی نیز ثابت نشده است. افسردگی دارای علائم ونشانه های جسمانی و روانی است که با بی حوصلگی و عدم اشتها و عدم تمایل بکار و تلاش و دوری از جمع و سر و صدا و تعرق است و طپش قلب و تندی تنفس و بیزاری از خود و بی میلی جنسی و احساس گناه همراه است، در بعد روانی فرد خود را بی انگیزه نامتعادل احساس می کند وهیچ چیز او را راضی نمی کند نسبت به گذشته احساس تنفر وحال بدبینی به آینده است اغلب نشانه شناخت و درونی را در افسردگی جستجو می کنند که بنیان گذار آن بک(Beak) است در این تحقیق ضمن عنوان موضوع و اهمیت مسئله افسردگی در زندگی فردی و اجتماعی و شغل و تحصیل و تربیت فرزندان که در فصل اول اشاره شده است و به جمع آوری عوامل و دلایل ایجاد وتقویت افسردگی مبادرت کرده ایم. در فصل دوم به مبانی تئوریک و نظری افسردگی ونظریات مختلف روانشناسی و اجتماعی آن پرداخته اند.
– ایلدر‌آبادی و همکاران (1383) در بررسی میزان شیوع افسردگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زابل در سال تحصیلی 81-80 اعلام نمودند که افسردگی یکی از چهار بیماری عمده در دنیا و شایع ترین علت ناتوانی ناشی از بیماری ها می باشد. افسردگی یکی از علل خودکشی است و در سال های اخیر، در جمعیت جوان حتی نوجوان رشد فزآینده ای داشته است. افسردگی زمینه هایی مثل موفقیت، جذابیت، سلامتی و توانایی که بیشترین ارزش را برای یک جوان دارد، تحت تاثیر قرار می دهد. از مخرب ترین عوارض آن کاهش میل به کار و فعالیت می باشد. نتایج نشان داد که 64.3% دانشجویان به درجات مختلفی از افسردگی مبتلا بودند و میانگین نمره افسردگی در دانشجویان پرستاری 10.5±16.1 در دانشجویان مامایی 8.9 ± 19.5 در دانشجویان بهداشت خانواده 5.8±8.7 و در دانشجویان مبارزه با بیماری ها 11.1±13.6 بود که آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین میانگین نمره افسردگی دانشجویان تفاوت معنی داری را نشان داد . نتیبا توجه به نتایج پژوهش حاضر که بیانگر فراوانی افسردگی در بین دانشجویان است، باید تدابیری اتخاذ گردد تا عواملی که در بروز افسردگی موثر هستند، کاهش یابند و با شناخت سریع و به موقع از عواقب آن پیشگیری شود.
– اسلامی و همکاران (1381) در بررسی تحت عنوان میزان افسردگی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان و رابطه آن با نحوه گذراندن اوقات فراغت اعلام نمودند که سلامت دانشجویان به عنوان طبقه ممتاز گروه سنی نوجوانان و جوانان، برای برنامه ریزی اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است و افسردگی یکی از شاخص های معتبر ناسلامتی روان می باشد که مانع رشد، بالیدن، تحقق خود و خودشکوفایی فرد می گردد. نتایج آنها نشان داد که به طور کلی میانگین افسردگی دانشجویان زن، کمتر از مرد بوده است (10.2 در برابر 10.9). اما تفاوت مشاهده شده معنی دار نبوده است. همچنین، آزمودنی ها آشکارا دارای فقر فعالیت فراغتی بوده اند به طوری که 52.2 درصد آزمودنی ها مرد و 65.2 درصد زن بدون فعالیت خاص فراغتی بوده اند. توزیع افراد مورد بررسی نشان می دهد که تفاوت های اساسی در فعالیت های فراغتی، شناختی، اجتماعی و تعلق، بین دانشجویان مرد و زن مشاهده می شود. بیشترین فعالیت فراغتی دانشجویان، فعالیت های مربوط به تمدد اعصاب بوده است. نتایج نشان می دهد که فعالیت های خلاقیت بیشترین اثربخشی را بر میزان افسردگی دانشجویان دارد و ملخص کلام این که این پژوهش نتوانست رابطه معنی داری بین میزان افسردگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت که فرض اصلی پژوهش بوده است، پیدا کند.
– در مطالعه ای که توسط Zung در کره در سال 1996 انجام گرفته ، نشان دهنده میزانی از افسردگی در بین 953 تن از دانشجویان خارجی فیلیپینی ، تایوانی و امریکایی دانشکده می باشد .
– در مجله بهداشت کالج امریکا 1996 ، از نتایج ارزیابی از افسردگی و اهمیت آکادمیک آن در بین دانشجویان دانشگاه با استفاده از مقیاس های استاندارد گزارش شده ، 63 دانشجو پرسشنامه افسردگی بک راکامل کردند و در مورد نحوه سازگاری اجتماعی و شخصی آنان گزارشاتی جمع آوری گشته و مورد بررسی قرار گرفتند . در این تحقیق مشاهده شد که مشکلات تحصیلی ، کاهش فعالیتهای تحقیقی و مشکلات بین فردی در 92 % از دانشجویان وجود دارد . در تمامی سطوح افسردگی ، اختلالات عاطفی ، بی کفایتی ، اضطراب و تشویش و بی علاقگی به محل تحصیل بیشتر شایع بوده است . بحث درمورد عوامل مؤثر در افسردگی دانشجویان و استفاده مدام از درمانهای پزشکی و غیر پزشکی در جلوگیری از پیشرفت مرضی آن از ضروریات پرداختن به این قبیل تحقیقات می باشد .
فصل سوم
متدلوژی و روش تحقیق
3-1- روش پژوهش
این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل 9202 دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند که تعداد آنها بر اساس آماری از دانشگاه گردآوری شده و جامعه عبارتست از همه اعضای واقعی یا فرضی که پژوهشگر علاقمند است یافته های پژوهشی را به آن تعلیم دهد.
3-3- نحوه نمونه گیری
نمونه گیری ساده از نوع تصادفی که شامل 80 نفر می باشد و جهت نمونه گیری از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، استفاده می گردد.
3-4- آمار توصیفی
در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و متناسب با سوالات تحقیق ازروش آمارتوصیفی واستنباطی استفاده می شود، برای توصیف وضعیت موجود و دسته بندی گروه های آزمودنی از نظر صفات مختلف و توصیف ویژگی های جامعه آماری از روش های آمار توصیفی هچون فراوانی ، درصد، درصد فراوانی تجمعی، نمودار و… استفاده شد.
3-5-آمار استنباطی
برای روش های آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد.
3-6-متغیرها:
متغیر مستقل: رشته تحصیلی دانشجویان
متغیر وابسته: افسردگی
متغیر مداخله کننده: جنسیت
3-7- ابزار پژوهش:
ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بک می باشد. به منظور کسب اطلاعات و دیدگاه ها ، از پرسشنامه بک ساخته

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوعطلاق، شخص ثالث، صحت معامله
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید