دانلود پایان نامه

استبدادی بیشتر از دبیران زن است .
بحث و نتیجه گیری :
با توجه به اطلاعات آماری بدست آمده از فصل چهارم : چون x2 محاسبه شده ( 28/2) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3) کوچکتر است پس بین مدیریت آموزشی رابطه مدار وپیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود ندارد .
با توجه به اطلاعات آماری بدست آمده از فصل چهارم: چون x2 محاسبه شده ( 58/0) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3) کوچکتر است پس بین مدیریت آموزشی وظیفه مدار وپیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود ندارد .
با توجه به اطلاعات آماری بدست آمده از فصل چهارم: چون x2 محاسبه شده ( 14/9) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3) بزرگتر است پس بین مدیریت آموزشی مشارکتی وپیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران رابطه معناداری وجود دارد .
با توجه به اطلاعات آماری بدست آمده از فصل چهارم: چون x2 محاسبه شده ( 14/0) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3) کوچکتراست پس بین مدیریت آموزشی استبدادی وپیشبرد اهداف مدارس ازدیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود ندارد .
با توجه به اطلاعات آماری بدست آمده از فصل چهارم: چون x2 محاسبه شده ( 58/0) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3)کوچکت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوعشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید