دانلود پایان نامه

کنترلگر سالمندان با سابقه زمین خوردن منطقی به نظر می رسد.
? نکات کلینیکی:
1. می توان با تجویز تمرینات تعادلی و تحرکی عملکردی در برنامه تمرین درمانی سالمندان به طور غیر مستقیم به بهبود هم آهنگی بین سگمانی در ایشان کمک کرد و به این ترتیب خطر زمین خوردن های مجدد را کاهش داد.
2. در برنامه تمرین درمانی پیشگیری از زمین خوردن مجدد سالمندان باید توجه خاصی به هم آهنگی بین سگمانی ران- ساق و ساختارهای اطراف زانو معطوف داشت.
3. به کارگیری یا طراحی تمریناتی که بتوانند منجر به بهبود هم آهنگی بین سگمانی ران-ساق و هم فازتر شدن رفتار آنها شوند، می تواند خطر زمین خوردن در سالمندان را کاهش دهد.
5-4 محدودیت ها:
برای انجام آنالیز فاز نسبی پیوسته ما به تعداد زیادی سیکل راه رفتن نیاز داشتیم با توجه به امکانات محدود آزمایشی موجود تنها راه دستیابی به این تعداد سیکل راه رفتن استفاده از دستگاه تردمیل بود. مزیت دیگر استفاده از تردمیل این بود که ما می توانستیم ضمن تکلیف شناختی سرعت را کنترل کنیم و تاثیر خالص انجام تکلیف شناختی همزمان را بر پارامترهای راه رفتن بررسی نماییم. از سوی دیگر استفاده از تردمیل خود می تواند یک محدویت بالقوه برای مطالعه ما باشد زیرا تردمیل بالجبار سرعت راه رفتن فرد را در کلیه شرایط ثابت نگه می داشت که می تواند بطور مصنوعی تنوع پذیری طبیعی و نیازهای توجهی راه رفتن را نسبت به راه رفتن روی زمین تغییر دهد ولی از آنجایی که کلیه شرکت کنندگان با شرایط کنترل شده یکسان و نسبت به بار شناختی و سرعت راه رفتن خود شان مورد آزمون قرار می گرفتند می توان گفت که راه رفتن که شاید روی زمین تفاوت جزیی ما مقادیر اندازه گیری شده ما داشته باشد.
از محدودیتهای دیگر این مطالعه این بود که ما فقط تغییر پذیری هماهنگی مفصلی در صفحه ساجیتال را مورد بررسی قرار دادیم زیرا این صفحه اصلی ترین صفحه حرکتی می باشد که انتظار می رود هماهنگی بین سگمانی راه رفتن در آن کنترل شود (72).
ازآنجا که انجام تکالیف شناختی محاسباتی معکوس نیازمند دارا بودن سطوحی از سواد بود، تعدادی از سالمندانی که به لحاظ جسمانی و روانی شرایط لازم برای شرکت در مطالعه را دارا بودند به دلیل عدم توانایی در انجام تکالیف شناختی در مطالعه شرکت داده نشدند.

5-5 پیشنهادات:
نتایج مطالعه ما نشان داد که بطور کلی سیستم کنترل کننده در شرایط دشوارتر و چالش برانگیز مورد آزمون (در پاسخ به افزایش بار شناختی و سرعت راه رفتن) راهکارهای کنترلی تقریباً مشابهی را برای حفظ هم آهنگی درون اندامی به کار میگیرد. این سوال باقی می ماند که آیا سیستم کنترل گر هنگام انتخاب استراتژی کنترل در پاسخ به همه شرایط بر هم زننده راه رفتن از الگوهای مشابهی پیروری می کند یا خیر؟ پیشنهاد میشود که مطالعات بیشتر جهت پاسخ به این سوال صورت می گیرد زیرا جواب این سوال می تواند افق جدیدی به مسئله بزرگ درجه آزادی و ساده سازی حرکات چند مفصلی/سگمانی باز نماید.
همینطور پیشنهاد می کنیم که در مطالعات آینده تمرینات جدیدی بر مبنای تغییرات هم آهنگی درون اندامی طراحی، و اثر آنها بر بهبود راه رفتن و کاهش خطر زمین خوردن سالمندان راه رفتن بررسی گردد.
همچنین پیشنهاد می شود که از ارزیابی هم آهنگی درون اندامی به عنوان ابزاری برای سنجش تاثیر تمرینات و استراتژی های پیشگیرانه و درمانی سالمندان در معرض زمین خوردن استفاده گردد.
مطالعه ما اطلاعاتی در مورد تغییرپذیری ورفتار حرکت فازی اندام های تحتانی در سالمندان ارائه داده است. لکن برای اظهار نظر در مورد سودمندی واقعی تطابق هایی که در راه رفتن سالمندان صورت می گیرد لازم مطالعات تکمیلی درزمینه پایداری الگوهای هم آهنگی و مقرون به صرفه بودن این الگوها و رفتارها در ایشان صورت گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درمورداینترنت اشیا، مدیریت اطلاعات، انعطاف پذیری، تأمین کننده

6 پیوستها
پیوست شماره ی 1- پرسشنامه ثبت اطلاعات زمینه ای و معیارهای حذف و انتخاب
تاریخ:…………………..
شماره:………………….
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………………
جنس: مذکر مونث -1
2-سن: ……………. …
3- تحصیلات: ………………………
4- وسیله کمکی راه رفتن: مستقل عصا واکر
5- سابقه زمین خوردن در طول یک سال گذشته: ندارد دارد چند بار: ………..
6- موقعیت زندگی: مقیم آسایشگاه
خارج از آسایشگاه
7- داروهایی که به صورت روتین مصرف می کند: ………………………………………………….
8- سابقه مصرف سیگار: دارد ندار د چه تعداد در روز: ……………
9–سابقه مصرف الکل، آرام بخش ها، یا هر نوع داروی خاص تاثیر گذار بر وضعیت تعادلی یا شناختی.
دارد ندارد
10- مشکلات بینایی و شنوایی شدید: دارد ندارد
11- سابقه سرگیجه: دارد ندارد
12- نوع فعالیت فیزیکی و میزان آن (فعالیت بدنی ممتد که منجر به افزایش ضربان قلب گردد در هفته:……..ساعت
13-درد یا دفورمیتی واضح در اندام تحتانی یا ستون فقرات: دارد ندارد
14- سابقه بیماری های: قلبی عروقی بدخیمی روانی
جراحی تنه و اندام تحتانی نورولوژیک دیابت روماتیسم
سایر: ……………………………

پیوست شماره ی 2
آزمون (Mini Mental Status Examination) MMSE
نام و نام خانوادگی
بیمار: شماره بیمار: تاریخ:
وظیفه حرکتی
شرح وظیفه
حداکثر امتیاز
امتیاز بیمار
تشخیص زمان
امسال چه سالی است؟
در چه فصلی قرار داریم؟
در چه ماهی از سال قرار داریم؟
امروز چندم ماه است؟
امروز چه روزی از هفته است؟
1
1
1
1
1

تشخیص مکان
اینجا چه کشوری است؟
اینجا در چه استانی قرار دارد؟
اینجا در چه شهری قرار دارد؟
نام این مکان یا بیمارستان چیست؟
نام این اطاق چیست؟
1
1
1
1
1

یادآوری نام ها
نام 3 کلمه پسر، صندلی و توپ را تکرار کن
3 (هر کدام 1 امتیاز)

نام بردن کلمات به صورت معکوس
حروف کلمه پرواز را از آخر به اول تکرار کن
5 (هر حرف 1 امتیاز)

یادآوری مجدد نام ها
3 کلمه ای که قبلاً نام برده شد را مجدداً تکرار کن
3 (هر کدام 1 امتیاز)

نامگذاری
دو جسم ساعت و مداد را به بیمار نشان داده و بخواهید که نام آنها را بگوید
2 (هر جسم 1 امتیاز)

تکرار یک عبارت
این عبارت را تکرار کن: هیچکدام اما شاید
1

فرامین کلامی
این کاغذ را با دست راست خود بردار آن را از وسط تا کن و روی زمین قرار بده
3 (هر کدام 1 نمره)

فرامین نوشتاری
یک تکه کاغذ که بر روی آن نوشته چشمانت را ببند را به بیمار نشان دهید
1

نوشتن
یک جمله دلخواه را روی کاغذ بنویس
1

نقاشی
شکل دو پنج ضلعی متقاطع ذیل را بکش

1

جمع امتیاز
30

پیوست شماره ی 4- مقیاس تعادل Berg
نام و نام خانوادگی: تاریخ:
محل اجرای آزمون: آزمونگر:
شرح آزمون ها نمره (4-0)
نشستن به ایستادن
ایستادن بدون کمک
نشستن بدون کمک
ایستادن به نشستن
جا به جایی
ایستادن با چشمان بسته
ایستادن با پاهای جفت شده
خم شدن به جلو با دست باز
برداشتن شی از روی زمین
چرخاندن سر و نگاه کردن به عقب
چرخش 360 درجه
پاها را به نوبت روی چارپایه گذاشتن
ایستادن با یک پا در جلو
ایستادن روی یک پا

مجموع

دستورالعمل کلی
لطفا طبق نوشته، هر کار را ثبت و/یا هر دستورالعمل را ارایه کنید. لطفاً هنگام تعیین نمره برای هر آزمون، پایین ترین سطح پاسخ (مشاهده شده) را ثبت کنید.
در اغلب آزمون ها، از فرد (مورد بررسی) خواسته می شود که برای مدت معینی وضعیت خاصی را حفظ کند. در طول آزمون، در موارد زیر نمره کسر خواهد شد:


دیدگاهتان را بنویسید