دانلود پایان نامه

گفتاری (مثل تکالیف روانی کلامی و محاسباتی) نسبت به سایر تکالیفی که شامل تحریکات حسی بینایی و شنوایی هستند، به دلیل شیوع بالای اختلالات بینایی و شنوایی در سالمندان، ارجحیت دارند(58). به این دلیل تکالیف شناختی نسبت به تکالیف حرکتی برای این مطالعه از اولویت برخوردار بودند. در نمودار 3-1 دفعات استفاده از تکالیف مختلف شناختی در بررسی راه رفتن دو تکلیفی سالمندان نمایش داده شده است.

جدول ‏2-1 تکالیف ثانویه مورد استفاده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
نام تکلیف ثانویه
محقق
تفریق های متوالی عدد 2
Stalenhoef et al., (2002)
تفریق های متوالی عدد 3
Hausdorff et al.,(2008)
Hall et al.(2011)
Nordin et al, (2010)
تفریق های متوالی عدد 4
Van Iersel et al.,(2008)
تفریق های متوالی عدد 7
Springer et al.,(2006)
Van Iersel et al.,(2007)
Hausdorff et al.,(2008)
Reelick et al.,(2009)
Abbud et al, (2009)
Doi et al, (2011)
تفریق های متوالی عدد 13
Van Iersel et al.,(2007)
به خاطر آوردن ارقام یک عدد
Armieri et al, (2009)

Plummer-D’Amato et al, (2011)
Liu-Ambrose et al, (2009)
Verghese et al, (2007)

جدول 2-1( ادامه) تکلیف ثانویه مورد استفاده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
نام تکلیف ثانویه
محقق
تکلیف روانی کلامی (نام بردن حیوانات)
Beachet et al.,(2005)
Dubost et al.,(2006)
Van Iersel et al.,(2008)
Reelick et al.,(2009)
Hall et al.(2011)
گوش دادن به یک متن و پرسش 10 سوال چند گزینه ای درباره متن
Springer et al.,(2006)
نظارت واجی
Springer et al.,(2006)
Hausdorff et al.,(2008)
صحبت کردن
Coppin et al.,(2006)
Lundin-Olsson et al., (1997)
Plummer-D’Amato et al, (2011)
Liu-Ambrose et al, (2009)
Verghese et al, (2007)

جدول ‏2-2 تکالیف ثانویه مورد استفاده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
نام تکلیف ثانویه
محقق
‏2هجی کردن معکوس یک کلمه 5 حرفی
Hollman et al.,(2007)
نام بردن کلماتی که با حروف K و O شروع می شوند.
Van Iersel et al.,(2007)
تحریک زمان عکس العمل بینایی
Sparrow et al.,(2008)
از بر گفتن حروف الفبا
Hall et al.(2011)
از بر گفتن حروف الفبا به صورت متناوب
Hall et al.(2011)
Auditory Stroop
Siu et al (2009)
Plummer-D’Amato et al, (2011)
Colored Stroop-congruent test
Doi et al, (2011)
حمل یک شیء سبک
Lundin-Olsson et al., (1998)
Nordin et al, (2010)
Toulotte et al, (2006)
حمل یک بسته سنگین
Coppin et al.,(2006)
برداشتن یک شی از زمین
Coppin et al.,(2006)
عبور از موانع
Coppin et al.,(2006)

عبور از موانع + یک کمربند سنگین
Coppin et al.,(2006)

تصویر ‏2-1 فراوانی کاربرد تکالیف شناختی در مطالعات پیشین
در این مطالعات پارامترهای مختلفی که نشان دهنده عملکرد شناختی افراد مورد آزمون حین انجام تکالیف دوگانه بودند مورد بررسی قرار گرفتند. از این میان می توان به وقفه ها در شمارش (56)، تعداد حیوانات نام برده شده (58)، میانه ی خطاهای هجی معکوس کلمات (21)، هزینه شناختی تکلیف دوگانه (66 و 85)، زمان عکس العمل بینایی (82 ) اشاره کرد. یافته ها حاکی از افزایش وقفه ها در شمارش، میانه ی خطاهای هجی معکوس کلمات، درصد هزینه شناختی تکلیف دوگانه، زمان عکس العمل کلامی و بینایی، و کاهش تعداد حیوانات نام برده شده ضمن راه رفتن دو تکلیفی بوده اند.

2-4 راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
به منظور سنجش تاثیر انجام همزمان یک تکلیف شناختی یا حرکتی بر راه رفتن افراد سالمند، از ابزارهای مختلفی استفاده شده و به وسیله ی آنها پارامترهای خاصی از راه رفتن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در اکثر این مطالعات از walkwayهای فرش مانند و قابل جابجایی GAITRite که مجهز به تعداد بسیار زیادی حسگر (بالغ بر 13000عدد) در قالب 6 پد حسگر می باشد، استفاده شده است. این سیستم به آسانی قادر به اندازه گیری پارامترهای زمانی و مکانی راه رفتن همچون کادنس، طول و زمان گام و سرعت راه رفتن می باشد (شکل 2-1). متاسفانه این سیستم ارزیابی راه رفتن در مراکز درمانی و پژوهشی کشور ما موجود نیست.

تصویر ‏2-2 سیستم GAITRite

یکی از ابزارهای دیگری که در زمینه راه رفتن دو تکلیفی سالمندان مورد استفاده قرار گرفته است، شتاب سنجه، ژیروسکوپ ها و حسگرهای اینرشیال بوده اند. این حسگرها که به راحتی قابل نصب روی بدن فرد مورد آزمون بوده و عملکرد بیسیم دارند، قابلیت اندازه گیری تغییرات سرعت، شتاب و نرخ Attenuation تنه و سگمانهای مختلف بدن نسبت به همدیگر را دارا می باشند (شکل 2-2).

تصویر ‏2-3 نمونه ای از حسگرهای اینرشیال در بررسی های کنترل حرکت

همچنین Van Iersel و Reelick در مطالعاتشان (61، 64 و 86 )، جهت ارزیابی تعادل حین راه رفتن دوتکلیفی، از مبدل های سرعت زاویه ای به منظور اندازه گیری جابجایی ها و سرعتهای زاویه ای در جهات قدامی-خلفی و جانبی و نوسانات بدن استفاده نمود. این مبدل ها در جعبه ی کوچکی قرار داشتند که به وسیله کمربندی به فرد متصل می شد و پارامترهای مورد نظر را ارزیابی می کرد.
Sporrow و همکارانش نیز در سال 2009، در بررسی یکی از ویژگی های کینماتیک راه رفتن یعنی Minimal Foot Cleance (MFC)، از سیستم تحلیل حرکت سه بعدی استفاده کردند. در سیستم تحلیل حرکت این گروه از محققین، از دو دوربین برای تصویربرداری از نشانگرهای متصل به قسمتهای مختلف پای افراد مورد مطالعه استفاده می شد (82).
در مجموع، این ابزارها در کنار وسایل ساده ای همچون متر و کرونومتر ، قادر به اندازه گیری پارامترهای مختلف راه رفتن بودند که در جدول 2-2 نمایش
داده شده اند.

جدول ‏2-3 پارامترهای راه رفتن بررسی شده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
پارامترهای راه رفتن
محقق
سرعت راه رفتن
Springer et al.,(2006)
Coppin et al.,(2006)
Dubost et al.,(2006)
Hollman et al.,(2007)
Van Iersel et al.,(2007)
Van Iersel et al.,(2008)
Priest et al.,(2008)
Hausdorff et al.,(2008)
Hall et al.(2011)
Plummer-D’Amato et al, 2011
Armieri et al, 2009
Doi et al, 2011
تغییرپذیری سرعت راه رفتن
Reelick et al.,(2009)
زمان راه رفتن
Beachet et al.,(2005)
Hall et al.(2011)
زمان گام
Dubost et al.,(2006)
Van Iersel et al.,(2007)
Priest et al.,(2008)
Armieri et al, 2009
Reelick et al.,(2009)
تغییرپذیری زمان گام
Springer et al.,(2006)
Van Iersel et al.,(2007)
Van Iersel et al.,(2008)
Sparrow et al.,(2008)
Doi et al, 2011
تعداد گامها
Beachet et al.,(2005)

فرکانس گام برداشتن فراتر از خط جانبی
Beachet et al.,(2005)
Springer et al.,(2006)
Hausdorff et al.,(2008)
Armieri et al, 2009
تغییرپذیری زمان Swing
Hausdorff et al.,(2008)

جدول ‏ 2-3( ادامه)پارامترهای راه رفتن بررسی شده در پژوهش های پیرامون راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
پارامترهای راه رفتن
محقق
زمان Stance
Armieri et al, 2009
تغییرپذیری گام به گام سرعت راه رفتن
Hollman et al.,(2007)
طول گام
Van Iersel et al.,(2007)
Priest et al.,(2008)[24]
Reelick et al.,(2009)
تغییرپذیری طول گام
Van Iersel et al.,(2007)
Van Iersel et al.,(2008)
عرض گام
Van Iersel et al.,(2007)
تغییرپذیری عرض گام
Van Iersel et al.,(2007)
نوسانات وضعیتی بدن،
Van Iersel et al.,(2007)
جابجایی های جانبی و قدامی-خلفی
Van Iersel et al.,(2007)
سرعتهای زاویه ای
Van Iersel et al.,(2007)
جابجایی و سرعت های زاویه ای جانبی
Van Iersel et al.,(2008)
Reelick et al.,(2009)
نرخ Attenuation تنه در جهات قدامی-خلفی، عمودی و جانبی
Doi et al, 2011
Mininal Foot Clearance (MFC)
Sparrow et al.,(2008)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه حقوق رایگان با موضوعمنابع معتبر اسلامی

نتایج این تحقیقات نشان دادند که تکلیف دوگانه می تواند باعث کاهش قابل ملاحظه ی سرعت راه رفتن (40، 58، 60، 61، 64، 66، 40، 86، 87)، به ویژه در آنهایی که عملکرد اجرایی ضعیف تری داشتند شود (63). پیچیده تر شدن تکلیف شدن تکلیف شناختی این افت سرعت را قابل ملاحظه تر می نمود(66). همچنین منجر به افزایش تغییر پذیری سرعت راه رفتن و سرعت گام برداشتن (21، 40)، مقادیر میانگین و ضریب تغییرات زمان گام (58، 61، 64، 66 و82)، ناپایداری جانبی، نوسانات بدن (61)، میانگین و میانه های زمان عکس العمل و MFC (خصوصاً در پای راست) (82)، طول گام (61) و تغییرپذیری آن (64 و 66) و تغییرپذیری زمان سویینگ (60) می گردید.
به علاوه تکیلف دوگانه باعث کاهش چشمگیر نرخ Attenuation تنه در جهات جانبی و عمودی و تغییرپذیری زمان سویینگ در سالمندان با سابقه ی زمین خوردن می گردید (87).
از سوی دیگر نتایج بررسی همبستگی ها نشان داد که پاسخ افراد با سابقه ی زمین خوردن به تکلیف دوگانه بطور شایان توجهی با آزمون های عملکرد اجرایی همبستگی دارد (87). همچنین بین عملکرد اجرایی با تغییرپذیری طول گام و نوسانات جانبی تنه، حین تکلیف شناختی نام بردن حیوانات ارتباط وجود داشت (64). علاوه بر این ها، بین افت ناشی از تکلیف دوگانه17(DTD) در سرعت راه رفتن با سرعت راه رفتن، و بینDTD در تغییرپذیری زمان راه رفتن با عملکرد اجرایی18 و تحرک همبستگی وجود داشت (60).
به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری کرد که که تکلیف دوگانه، راه رفتن سالمندان به ویژه آنهایی که سابقه ی زمین خوردن دارند را ناپایدار می کند و آنها را در معرض خطر زمین خوردن قرار می دهد که شاید تا حدودی بتوان آن را به افت عملکرد اجرایی در ایشان نسبت داد (87 و 21). پژوهشگران ادعا کردند که تغییراتی که بر اثر افزودن یک تکلیف چالش برانگیز به تکلیف راه رفتن اصلی ایجاد می شود، بنا به دشواری عملکرد اجرایی و ماهیت تکلیف متفاوت خواهد بود (63). ایشان این یافته ها را نشان دهنده ی وجود کنترل توجهی بر ساز و کار های گام برداشتن آهنگین در راه رفتن سالمندان سالم دانستند (58). در سالمندانی که تناسب جسمانی خوبی دارند، تکالیف دوگانه ی شناختی به طور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق کاهش سرعت راه رفتن) کنترل تعادل فرد حین راه رفتن را تحت تاثیر قرار می دهند. کاهش سرعت راه رفتن می تواند یک راهبرد برای حفظ تعادل حین راه رفتن در شرایط دشوارتر باشد (61 و 82). هر چند دو عامل ویژگی های فردی و توانایی های حرکتی را عامل اصلی پراکندگی ها در شرایط راه رفتن دوتکلیفی می دانند، اما توانایی های شناختی نیز بطور معنی داری در این پدیده مشارکت می کنند (66).
همانطور که مشاهده می شود، مواردی که تا کنون بررسی شده اند اغلب پارامترهای زمانی و مکانی راه رفتن بوده اند. همچنین تغییرپذیری آن ها از طریق محاسبه ضریب تغییرات صورت گرفته است. هرچند این یافته ها اطلاعات ارزشمندی در مورد برخی ویزگی های راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان به ما می دهند، اما جای خالی مقیاس های مرتبه ی بالا و پیچیده، و تحلیل های غیر خطی، به چشم می خورد.
2-5 مطالعات در زمینه بررسی هم آهنگی بین مفصلی حین راه رفتن در سالمندان
“هم آهنگی بین مفصلی” که یکی از مهمترین جنبه های کنترل حرکت می باشد بیانگر روابط وضعیت ها (جنبه های مکانی) و سرعت های زوایه ای (جنبه های زمانی) دو مفصلی است که آوران های حسی و وابران های حرکتی مرتبط به هم دارند(80). هم آهنگی بین مفصلی بیانگر توانایی همگذاری و حفظ سلسله ای از روابط مناسب بین مفاصل و سگمان ها حین حرکت است. مقیاس های زمانی- مکانی (متغیرهای مرتبه بالا) همچون “هم آهنگی بین مفصلی در مقابل مقیاسهای مرسوم و قراردادی تحیل
راه رفتن (متغیرهای مرتبه های پایین) همچون طول یا زمان گام، بهتر می توانند دینامیک زیر بنایی هم آهنگی تکالیف حرکتی را بیان نمایند. به همین جهت در مطالعات مربوط به کنترل حرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

2-6 آزمون ها، پارامترها و ایزارها:
در مطالعاتی که به قصد بررسی هم آهنگی بین مفصلی در راه رفتن سالمندان انجام شده است، سعی شده است که چالشی در راه رفتن این افراد ایجاد گردد. به عنوان مثال علاوه بر راه رفتن معمول، آزمون هایی همچون راه رفتن با وزنه هایی که به پا متصل می شدند (70 و 72) عبور از موانع (74) و راه رفتن با سرعتهای تند و کند (76) از افراد شرکت کننده اخذ می شد.
از آنجا که تحلیل هم آهنگی بین مفصلی یک تحلیل غیرخطی است، نیاز به تعداد زیادی سیکل راه رفتن دارد. به همین منظور یا از افراد مورد آزمون خواسته می شد که که مسیر یک Walkway مثلاً 10 متری را چندین بار طی کنند، یا اینکه افراد می بایست روی تردمیل راه می رفتند تا تعداد کافی سیکل راه رفتن ثبت گردد.
مناسب ترین شیوه تحلیل هم آهنگی بین مفصلی، تحلیل فاز نسبی پیوسته می باشد (71). پارامترهای مورد نیاز برای این نوع تحلیل عبارتند از:
• جابجایی های زاویه ای هر مفصل
• سرعت های زاویه ای هر مفصل
• پورتره ی فاز
• زاویه ی فاز
• میانگین مقادیر مطلق فاز نسبی
• انحرافات فاز
• زوجهای CRP (54).

زیربنای رسم پورتره ی فاز و کلیه محاسبات فاز نسبی، داشتن جابجایی ها و سرعتهای زاویه ای هر مفصل است. ایزاری که قادر به ثبت این اطلاعات می باشد، دستگاه تحلیل حرکت است که بسته به تجهیزات آزمایشگاه مورد استفاده، تعداد دوربین ها می تواند از 2 تا 8 دوربین متفاوت باشد.
یافته ها:
نتایج حاکی از این بودند که در دوره Braking راه رفتن، وجود وزنه باعث افزایش میانگین مقادیر مطلق فاز نسبی بین ساق و ران و کاهش این معیار بین ساق و پا می شد و میانگین مقادیر مطلق فاز نسبی بین ساق و ران کمتر بود. چنین پیشنهاد شد که با وزن گذاری نا متقارن و فرایند سالمندی، تغییراتی در هم آهنگی بین اندامی به وقوع می پیوندد و این تغییرات در دوره ی braking واضحتر خود را نشان می دهند (70). در مقایسه ای که بررسی حساسیت تحلیل CRP نسبت به سایر مقیاس های سنجش وضعیت و سرعت زاویه ای در شناسایی ناهمسازی19 ها حین راه رفتن می پرداخت نشان داده شد که مقیاسهای مرتبه بالاتر از حساسیت بالاتری برای ارزیابی ناهمسازی های مربوط به دستکاری بار خارجی در


دیدگاهتان را بنویسید