تاب آوری به مثابه چارچوبی برای کوچینگ مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

تاب آوری به مثابه چارچوبی به جهت کوچینگ – مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دوره کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی, تمجید کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی حقوقی, کوچینگ

در ادامه ادامه آنالیز می‌کنیم که چرا به بیزینس کوچینگ نیاز داریم و چه مزایایی دارد. پیشنهاد شما نیز دیدنی هست و حتی در ادامه منتورینگ نیز گهگاه مصداق دارد.

کوچینگ سازمانی حقوقی

کوچینگ کارمندان یک خط مش خوب به جهت گسترش مهارت های ارتباطی در ادامه سراسر سازمان شما است. کوچ مسائل را آنالیز می نماید تا به ریشه ی نقص‌ رسد درحالیکه رئیس سریعترین خط مش را به جهت مواجه با آن مشکلات را تعیین می کند.

در ادامه سطح چهارم یا این که به عبارتی «اقدام»، کوچ و مراجعهکننده بر بر روی اقدامات اضطراری به جهت وصال به هدف یا این که حل نقص‌ توافق کرده و مراجعهکننده وفادار به انجام آن اقدامات میشود.

با وجود تنوع مدلهای کوچینگ، همه آن ها بر بر روی هدف ها و گامهای یکسانی تمرکز میکنند. همین چهارچوب بر مبنای گامهایی طراحی میگردد که کوچ می بایست به ترتیب همین گامها، به کوچینگ مُراجع خویش بپردازد.

کوچینگ سازمانی

نوع کوچینگ OSCAR دارای 5 سطح هست که به ترتیب کلمه میباشند از؛ «خروجی» (Outcome)، «وضعیت» (Situation)، «گزینهها» (Choices)، «اقدامات» (Actions) و «بازبینی» (Review).

نوع کوچینگ OSCAR در سال 2002 و به وسیله دو کوچ بریتانیایی؛ «اندرو گیلبرت» (Andrew Gilbert) و «کارن وایتلورث» (Karen Whittleworth) طراحی شد.

دوره کوچینگ سازمانی

چنانچه بخواهیم همین فهرست را ادامه دهیم، ممکن است نتوان آخری به جهت آن متصور بود؛ چون اکثری از مدلهای کوچینگ میباشند که به وسیله یک کوچ ابتکار عمل شده و فقط به وسیله خویش او و ممکن است چند از شاگردانش اجرا میشوند.

در ادامه قدم اخیر هم «اقدام» و فعالیت اضطراری به جهت از پیش منش برداشتن موانع و وصال به هدف معین میگردد و شخص دقیقاً می‌داند به جهت وصال به هدف خویش چه کاری می بایست انجام دهد.

در ادامه قدم دوم که «واقعیت» اسم دارد، حالت فعلی شخص مرور شده و موانع او به جهت وصال به هدف معین میشود.

تعریف کوچینگ سازمانی

نام های اسم برده شده فقط به جهت معرفی هستند، چنانچه خواستار کمپانی در ادامه جلسات کوچینگ ها میباشید می توانید به وب سایت آن ها مراجعه نمایید و ویدیو و پک های آموزشی آن ها را خریداری نمایید.

در ادامه قدم اولیه که «هدف» اسم دارد، فرد، به امداد کوچ هدف آخری خویش از همین عصر کوچینگ را بهطور روشن و شفاف معین میکند.

در ادامه همین سطح شخص به امداد کوچ بهترین آیتم به جهت وصال به هدف خویش را تعیین میکند. پس از تعیین بهترین گزینه، در ادامه قدم چهارم نوع کوچینگ OSCAR، «اقدامات» لازمی که شخص به جهت وصال به هدف ها می بایست انجام دهد معین شده و شخص مکلف به فعالیت به آن اقدامات میشود.

در ادامه قدم سوم، «انتخابها» و ابزارهای شخص به جهت وصال به هدف خویش معین میشود. بعضا از کوچها هم با تکیهبر تجربیات خویش مبادرت به طراحی یک نوع کوچینگ منحصر برای خویش کرده و از آن در ادامه جلسات کوچینگ خویش به کارگیری میکنند.

از بر روی نوع کوچینگ grow دو نوع کوچینگ t-grow و re-grow هم طراحیشدهاند که هر کدام در ادامه شرایطی یگانه گزینه به کارگیری قرار میگیرند.

ما‌درها در ادامه همین مطلب تمرکز ویژهای بر روی گسترش شخصی اعضای گروه به دست آوردن و فعالیت داریم. همین نوع کوچینگ، برخلاف اکثری از مدلهای کوچینگ دیگر، نهتنها از بر روی نوع کوچینگ GROW الگوبرداری نکرده است، بلکه شباهتی هم به آن ندارد.

۱۱۴- کوچینگ توانمندسازی (Empowerment Coaching): هرچند همین نوع کوچینگ معمولا برای اشخاص کاربردی هست نیکی سازمان ها، اما اکثری از گروه ها هم از مربیگری توانمندسازی بهره می گیرند.

۱۶- کوچینگ مدیر تعارض (Conflict management coaching): بعضا از اشخاص در ادامه زمان تضارب و اختلاف، بد فعالیت می کنند. در ادامه همین هم اکنون شما چه مشاور شایسته ای را به او توصیه می کنید؟

به شما امداد می نماید با ابتکار و بضاعت خودتان از موانع عبور کنید. مربیان خارجی: مربیان معمولا از یک مبداء خارجی استخدام می شوند و در ادامه واقع چکیده از سازمان نیستند.

در ادامه هم اکنون حاضر اشکال متفاوتی از مدلهای کوچینگ در ادامه سراسر دنیا به وسیله کوچها به کارگیری میشود. با اعتنا به گستره اشکال کوچینگ که در ادامه هم اکنون حاضر وجود دارد، بعضا از مدلهای کوچینگ به جهت برخی از اشکال کوچینگ کاربرد بیشتری دارد.

سطح دوم به آنالیز «وضعیت» شخص پرداخته میگردد و آنچه دارااست و مسافت آن با آنچه میخواهد باشد معین میشود.

در ادامه همین مدل، پیش از آغاز روند متداول نوع کوچینگ GROW، یک سطح با تیتر «موضوع» (Topic) اعمال میگردد که در ادامه آن کوچ و شخص مراجعهکننده، بر سروصدا یک مسئله معین به جهت عصر کوچینگ خویش توافق میکنند.

در ادامه سطح اول، «خروجی» یا این که به عبارتی هدف کوچینگ بهطور شفاف معین میگردد و کوچ میفهمد که در ادامه راستای چه خروجیای می بایست شخص را کوچ کند.

نوع کوچینگ t-grow زمانی به کارگیری میگردد که شخص با انبوهی از مشکلات و هدف ها به کوچ مراجعه میکند؛ همین موقعیت فرآیند کوچینگ را بهشدت مختل کرده و فعالیت را به جهت کوچ دشوار میکند.

چندین سال بعد، جان وایت مور از این آموزهها به کارگیری کرده و نوع کوچینگ GROW را ابتکار عمل کرد. همین نوع کوچینگ به جهت اولین توشه در ادامه مکتوب جان وایت مور «کوچینگ به جهت عملکرد» بهصورت قانونی معرفی شد.

۲۸ آذر ۱۳۹۸ – پیتر دراکر 33 مکتوب در ادامه حوزه مدیر نوشتن نموده است. در ادامه ادامه شناختهشدهترین همین مدلها را بهصورت مشروح معرفی میکنیم.

ارتباط مربی محور: همین وظیفه مربی هست که با انتخاب وظایفی که به جهت مربی انجام دهد، ارتباط را ساماندهی کند.

سطح سوم به آنالیز «گزینهها» و انتخابهایی میگذرد که با آن شخص می تواند به هدفش برسد. مدت قرارداد کوچینگ می تواند طبق توافق طرفین یک جلسه یا این که عمده باشد.

در ادامه جلسات اول شخص با راهنما به آنالیز مسئله می پردازد و هر یک از طرفین انتظارات خویش را از پروژه و کارهایی که هر یک می بایست انجام دهند اعلام می کنند.

هدف کلی همین پروژه جواب به همین سئوال بود که به جهت دستیابی به سازش و بهبود رابطه کاری در ادامه فی مابین مدیران و کارمندان، چه منابع و راهکارهایی وجود دارد؟

همین فرایند هم مهم یک مراحل یگانه می باشد که به جهت دانشجویانی که بخصوص تجربه اولشان می باشد نیاز به مشاوره و هدایت دارااست .

نوع کوچینگ Re-grow هم هنگامی به فعالیت می رود که کوچ احساس می کند شخص مراجعهکننده در ادامه جلسه قبل آنطور که می بایست به هدف ها موردنظر خویش نرسیده است.

برگزیدگان معلمها با به کارگیری از تکنیکهای تعامل محوری همچون کوچینگ، دانشآموزان خویش را ترغیب می‌کنند تا در ادامه فعالیتهای کلاسی کمپانی کنند.

بعضا از ابزارها می توانند ساختار و فرآیندی را به جهت کوچینگ در ادامه سراسر سازمان تولید نمایند و بعضا دیگر از تخصیص های ویدئویی به جهت تقویت کوچینگ و برخورد به کارگیری می کنند.

دیگر به جهت انجام همین فعالیت نیازی به فکر نمودن ندارید. دارای صحیح انجام دادن امور به وسیله کارمندان یک سازمان نظیر اعضای تن هست از آنجایی که اعضای تن به تیتر یکی از از منسجمترین سازمانها شناخته میگردد و چنانچه یکی از از اعضای تن فعالیت نکند تمام تن مختل میگردد و به علاوه برروی فعالیت دیگر اعضای تن نیز اثر گذاری میگذارد. ​Post w​as g​enerated wi th the help of GSA C᠎on​tent G enerator DEMO .

همین نوع کوچینگ بهمنظور به کارگیری مدیران به جهت بهبود تلاش کارمندان نیز به جهت دپارتمان خویش و نیز به جهت تمام تیم طرحریزی شده است.

همینطور روندی هست که جهت بهبود تلاش اشخاص در ادامه زندگی حرفهای، اجتماعی و حتی عاطفی به فعالیت گرفته میشود. کوچ توفیق همین فعالیت را با پیگیری سریعتر و بهترِ آرزوهای فن ای یا این که فردی اشخاص انجام می دهد.

۹۷- کوچینگ مدیر زمان (Time management coaching): اکثری از اشخاص با مدیر دوران دست و پنجه قابل انعطاف می کنند. ۷۲- کوچینگ مهارت های فنی (Technical skills coaching): اکثری از کارمندان به دنبال بهبود مهارت های فنی خویش هستند؛ می توانید در ادامه انجام همین فعالیت به آن ها امداد کنید.

همانطور که در ادامه برخورد اعصاب هم به آن اشاره شد، محاسبه های سالانه موجب می شود که شما نقاط قوت کارمندان خویش را بشناسید و به جهت برطرف کردن مشکلات موجود، به موقع مبادرت نمایید.

هر آنچه در ادامه هر چه جایی از توفیق گفته و شنیده میگردد چیزی جز اشاره به دامنه ها و روشهای گسترش تاب آوری با تمسک و بهره مندی از پروتکل های گوناگون نیست، در ادامه واقع یک حرف ختم حرف این که تاب آوری، معنی پایه، الزامی و تحمیلی و ناظر بر توفیق است.

به سوی مسیرهای تازه ترقی با به کارگیری توانمندی های شخصی در ادامه هر به دست آوردن و فعالیت است. در ادامه حالی که هر دو برنامههای گسترش شغلی میباشند که به جهت پرسنل شما خوب هستند، ادراک تفاوتها زیاد حیاتی است.

در ادامه سطح «اکتشاف»، کوچ با پرسیدن سؤالهای بیشتر، همت در ادامه درک عمده مراجعهکننده و اکتشاف درونیات او و تولید ادراک مشترک در ادامه گزینه حالت او میکند.

در ادامه سطح «استماع»، مراجعهکننده درباره هدف یا این که نقص‌ خویش حرف کرده و کوچ بهدقت به صحبتهای او گوش میسپارد. آن ها همت بر تشویق مراجعهکننده به جهت کشف دنیای خویش دارا هستند و همواره خواستار آن میباشند که راهحلها و استراتژیهای مراجعهکنندگان را استخراج کنند.

در ادامه سطح اخیر نوع کوچینگ OSCAR، فرد به «بازبینی» آنچه کرده هست پرداخته و به ملازم کوچ، حالت ترقی خویش در ادامه فرآیند را آنالیز میکند.

همین فعالیت منجر میگردد که عملکرد کارمندان سازمان کمتر پیدا نماید کوچینگ سازمانی به مدیران تدریس می دهد که چطور از کارمندان خویش حمایت نمایند و به جای مدیر آن ها مسئولیت امور را به آن ها بسپارند و صرفا عاقبت فعالیت را مدیر نمایند همین فعالیت منجر میگردد که کامندان احساس استقلال نمایند و عملکرد آن ها بالا برود.

یک فرد ممکن هست عصر ای آموزشی را طی نماید و به “نتیجه”ای ابتدایی برسد، با همین هم اکنون ممکن هست از همین عاقبت راضی نباشد و یا این که همین عاقبت نقص‌ کلیدی او را حل نکند.

نوع کوچینگ به جهت کوچ همین قابلیت را آماده می کند که بتواند با تکیهبر یک رویه علمی و منطقی، مشکلات و یا این که هدف ها مُراجع را بهروشنی بشناسد.

همینطور نوع کوچینگ شرایطی را آماده می کند که کوچ بتواند در ادامه فرآیند کوچینگ، از تکنیکهای اضطراری به کارگیری کند. نوع کوچینگ که نوع کوچ نیز گفته می شود، متد و چهارچوبی هست که کوچ بر شالوده ساختار آن مبادرت به کوچینگ یک شخص میکند.

در ادامه همین مدل، پیش از آغاز روند کوچینگ GROW، کوچ به «مرور» (Review) و «ارزیابی» (Evaluate) جلسه قبلی پرداخته و بر شالوده آن مبادرت به آغاز کوچینگ بر شالوده نوع GROW میکند.

همین گامها کلمه میباشند از؛ «تعیین هدف»، «شناخت حالت فعلی»، «شناخت امکانات موجود به جهت دستیابی به هدف»، «شناخت موانع احتمالی» و «طراحی نقشه به جهت مبادرت در ادامه جهت دستیابی به هدف».

علاقبندراد و همکاران (1) طی یک طومار به سردبیر، گزارشی از خط مش اندازی کلینیک فوق تخصصی اختلال­های تکاملی بزرگسالان در ادامه بیمارستان روزبه را ارائه دادند.

هیچگاه قرار نمیباشد طرح موضوع و خط مش حل به وسیله منتور ورژن آخری به جهت یک استارتاپ باشد. کنش و واکنش­های حرفه­ای استاد راهنما با معلم راهنما و دانشجو-معلم و به شکل یک مثلث با رابطه ها دوسویه در ادامه ارتقای میزان مرغوب بودن تربیت دانشجو-معلم مؤثر است.

همین عصر به شکل غیرحضوری است. همچنین، میفهمید که چگونه از همین آگاهیها در ادامه جهت رویش و وصال به اهدافتان به کارگیری کنید.

کوچ مهم سند طومار اصطلاحی هست که در ادامه آمریکای شمالی به فعالیت می رود و معمولا به جهت اشخاصی به کارگیری میگردد که به استانداردهای خاصی دست یافته اند و اصطلاح دارای نیز معمولاً به جهت سازمانی در ادامه حیث گرفته میگردد که همین دورهها را تدریس می دهد و به استاندارهای مشخصی در ادامه دستور تدریس دست یافته است.

اشخاصی که می بایست برنامه تلویزیونی ریزی منحصر خودشون منش داشته باشند… مدلهایی که خواندید، تقریباً مشهورترین مدلهای کوچینگ هستند. نوع کوچینگ CLEAR را می توان جزو او‌لین مدلهای کوچینگ بهحساب آورد.

نوع کوچینگ ACHIEVE جزو مدلهای کوچینگ «راهحل» محور است. روند نوع کوچینگ GROW به ترتیب «هدف» (Goal)، «واقعیت» (Reality)، «انتخابها» (Options) و «اقدام» (Wrap-up) است.

همین نوع کوچینگ مهم 5 سطح هست که به ترتیب «توافق» (Contract)، «استماع» (Listen)، «اکتشاف» (Explore)، «اقدام» (Action)، «بازبینی» (Review) هستند.

زمان مشاجره در ادامه گزینه مربیگری کارکنان، حیاتی هست که به یاد داشته باشید که کوچینگ، هدایت نیست. مهارت های گزینه نیاز به جهت برقراری رابطه عالی، از گزاره گوش دادن، وضوح، و اعتماد به نفس، به راحتی از شیوه یک ارتباط مربیگری آموخته می شوند.

خوشبختانه شما مدام می توانید هیبریدی از نوع کوچینگی که از آن راضی بودن دارید، بسازید. مربیان به پتانسیل رهبری در ادامه پتانسیلهای بالای شما دسترسی خواهند داشت و انتخاب می‌کنند که چه مهارتهایی را به جهت بهرهوری می بایست گسترش دهند.

و بعداز اتمام همین مسافرت شما به آشنایی هویت خودتان خواهید رسید و خواهید دید که اکثری از پتانسیلهای شما خاموش بودهاند.

هر یک از گامها بهگونهای طراحیشده هست که کوچ را از ترقی صحیح فرآیند کوچینگ و نظاممند بودن آن مطمئن نماید و او را از گرفتار شدن در ادامه چرخه مکالمه بیهوده با مُراجع بِرَهاند.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.