پایان نامه

مقاله پایان نامه تعیین تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 2روشهای تأمین مالی تامین مالی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین استراتژیهای رهبری هزینه و میزان فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران 1-1-1- سطوح مدیریت استراتژیک فرآیند مدیریت استراتژیک دارای سه سطح می باشد. بدین معنی که در سازمان های Read more…

By 92, ago