پایان نامه

مقاله دانلود پایان نامه بررسی تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران 4شاخص های مدیریت سرمایه در گردش سرمایه در گردش را با معیارها و مؤلفه های مختلفی می سنجند که Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

 مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان اثرات و پیامدهای فردی تقویت سیستم ارتباط گرایی بی اعتنایی، دلسردی و کناره گیری کارکنان کم کاری های پنهان و عیان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

 مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) مدل تغییر کوبلر- راس [1] کوبلر پزشک و پژوهشکر سوئیسی در مورد فرآیند غم تحقیقاتی انجام داد. Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) علت های شکست تغییر شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) تکنیک‌های تفکر جمعی خلاق اصول تکنیک‌های جمعی خلاقیت با اصول تکنیک‌های فردی Read more…

By 92, ago