پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی مدنی

ن می‌توان رسیدگی کرد مگر اینکه در مورد خاصی قانون‌گذار صریحا به عدم پرداخت آن اشاره کرده باشد همچون مورد مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه رسیدگی به اعتراض شخص بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل