پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد گیاه، ترکیبات، کانولا، مقایسه

آنتی اکسیدان (صالحی و همکاران، 1393) 74 فهرست اشکالعنوان صفحه شکل 3- 1- دستگاه شیکر 47شکل3-2- منحنی استاندارد غلظت اسید گالیک در برابر میزان جذب خوانده شده درطول موج 7?5 نانومتر 49شکل 3-3- منحنی کالیبراسیون بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره کنترل حرکت، سرعت راه رفتن

ا DP روابط بین سگمانی ران-ساق سمت و چپ در تکلیف تکلیف “شمارش معکوس ضمن راه رفتن کند” و MARP رابطه بین سگمانی ران-ساق سمت راست در تکلیف “شمارش معکوس ضمن راه رفتن تند” همبستگی بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره معیار، میانگین، خطای، Walking;

ی ویژگیهای توصیفی متغیرهای زمینه ای و روابط بین سگمانی اندام های تحتانیدر این بخش ابتدا مشخصات آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای شرکت کنندگان در این مطالعه در جدول 4-1 نمایش داده شده اند. همانطور بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره سرعت راه رفتن

: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh. جدول 4-4 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه سالمندان با سابقه زمین خوردن (12 نفر) Parametersمیانگینخطای معیار Parametersمیانگینخطای معیارBFW_DP_SF_R36/200/21 BPW_MARP_SF_R10/200/78BFW_DP_TS_R3/560/36 BPW_MARP_TS_R20/891/56BFW_DP_PT_R7/410/82 BPW_MARP_PT_R79/062/23 بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره سرعت راه رفتن، آزمون انتخاب

سنجش تعادل Berg)، تحرک (آزمون Timed Up and Go)، ترس از زمین خوردن (پرسشنامه FES-I) و افسردگی (GDS-15) پرداختیم. ارزیابی عملکرد شناختی:در ابتدا از افراد مورد آزمون خواسته می شد که در حالی که روی بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره سرعت راه رفتن، کنترل حرکت، افراد سالمند

دانشگاه های هاروارد و تل آویو، به بررسی های گسترده ای در زمینه راه رفتن سالمندان به ویژه نقش توجه و عملکرد اجرایی بر پارامترهای راه رفتن دست زده اند. Van Iersel, Reelick و همکارانشان بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره سرعت راه رفتن

کنترلگر سالمندان با سابقه زمین خوردن منطقی به نظر می رسد.? نکات کلینیکی:1. می توان با تجویز تمرینات تعادلی و تحرکی عملکردی در برنامه تمرین درمانی سالمندان به طور غیر مستقیم به بهبود هم آهنگی بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره کنترل حرکت، سرعت راه رفتن

4-5-1-3 همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره آزمون عملکردی BBS:Spearman’s rParameter MARP DP PT_LPT_RTS_LTS_RSF_L PT_LPT_R 577/0-519/0-395/0-—–—– —–—–CFW467/0-—–423/0-379/0-—– —–—–CPW391/0-588/0-—–—–—– 0/398-471/0-CSW466/0-—–—–—–—– 0/386-—–BFW508/0-509/0-363/0-379/0-401/0- —–435/0-BPW444/0-402/0-—–—–438/0- —–—–BSW552/0-381/0-—–—–—– —–—–SFW366/0-—–—–—–—– —–—–SPWجدول ‏4-8 همبستگی های معنی دار بین پارامترهای راه رفتن و بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل