پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر

با این قضیه ارتباط دارد، می‌تواند دلایل خود را به صورت دفاعیه یا طرح دعوای متقابل مطرح کند، لکن ایران، این دستور دیوان را که تا 18 فوریه 1980، لایحه متقابلی را به ثبت برساند، بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد بین المللی دادگستری

مبادرت به صدور رأی مشورتی می کند(سورل،1377،ص214).ارائه نظر مشورتی توسط دیوان ابتدا به ساکن صورت نمیگیرد؛ بلکه باید چنین درخواستی از دیوان شده باشد و دیوان پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان درخواست کننده رأی بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین‎الملل

اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد.ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد. به عبارت بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین الملل

مزبور در وهله اول شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی و در صورت عدم کفایت این بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد منشور ملل متحد

ایراد صلاحیتی خوانده و در اجرای حکم بند ۳ ماده ۷۸ آئین دادرسی، بررسی ماهوی پرونده را به حالت تعلیق درآورده و به موضوع صلاحیتی خود می پردازد. و حکم دیوان در این زمینه قاطع بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد بین المللی دادگستری

دادرسی جدید؛ همچنین بنگرید به: میرعباسی، همان ص167) اعاده دادرسی‌ رای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری قابل تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی نیست. اما ماده 61 اساسنامه دیوان و مواد 99 و 100 آیین دادرسی جدید بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل متحد

یک اعضای دیوان ضروری است. ارزیاب در جلسه علنی دادگاه سوگند یاد می‌کند که وظایف خود را شرافتمندانه، با ایمان، بی‌طرفانه و با مراعات مفاد اساسنامه و نظامنامه دادگاه انجام دهد. (ماده 7 و 8 بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد تجدیدنظرخواهی

یا وراث شروع می‌شود، این فرض از موارد تجدید مهلت است. سومین فرض این است که حدوث ورشکستگی، حجر یا فوت بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر توسط محکوم‌ علیه است که در این حالت ماده بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی مدنی

خورده‌، یا سابقه گواهی‌ دروغ‌ داشته‌ یا ولاء و نسب‌ وی‌ مورد تردید باشد. خداوند از سوگندها و دلایل‌ در می‌گذرد (و نیازی‌ بدان‌ها ندارد، زیرا بر نهان‌های‌ شما آگاه‌ است‌). از بی‌ شکیبی‌ و بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل