پایان نامه ها

منبع مقاله درباره مواد مخدر، مصرف کنندگان، مراسم مذهبی، آسیبهای اجتماعی

نحوه عمل افراد دارد. توجه به این نکته ضروری است که حتی مصرف یک نوبت اکستازی می تواند به مرگ ناگهانی فرد منجر شود. – مطالعات انجام شده در بسیاری از نقاط جهان حکایت از بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع مقاله درباره مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مواد روان گردان، قتل شبه عمد

ناشتا که اینگونه جذب سریعتری دارد، وضعیت مزاجی مشخص، به علاوه میزان الکل خون به نوع مشروب الکلی نیز بستگی دارد. بدین ترتیب مشاهده می شود که اگر درجه مستی با مقدار الکل خون بستگی بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع مقاله درباره مواد مخدر، مواد روان گردان، مصرف کننده، مسئولیت کیفری

در حق اولیای دم… محکوم نموده است». در خصوص دیگر عناوین اتهامی نیز احکام متناسبی صادر شده است (مجاب، 1388، ص219). به رغم اهمیت تردید ناپاذیر این موضوع – مبنی بر لزوم اهتمام ویژهی قانونی بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع مقاله درباره فقهی و حقوقی، قاعده درأ، است همانطور که در، زبان عربی

درحالی که ماده مقدر میدارد: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود به کلی مسلوب الا اختیار بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. به تعبیر دیگر، بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل