منابع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، پانل دیتا

تحلیل رگرسیونی چندگانه براساس داده های تلفیقی استفاده نمودیم. لذا بدین منظور در این پژوهش پس از اجرای مرحله پژوهش کتابخانهای و میدانی و استخراج اطلاعات کافی از نمونهها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای Excel (به منظور جمع آوری داده ها) ، ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش سهام، بازار سهام، مشکلات نمایندگی، ثروت سهامداران

تصمیم گیری پیش بینی کرد ولی بدون پیش بینی نمی توان تصمیم گرفت و از آنجا که پیش بینی جزء لاینفک تصمیم گیری است آگاهی از سودمندی در پیش بینی ضروری است. (خالقی مقدم. 1374. 44)ارزیابی یا قضاوت در مورد سودمندی در پیش بینی احیانا” مستلزم در نظر گرفتن زیانی ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، ثروت سهامداران، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات

کند. زمانی که کاهش هزینه‌های نهایی نظارت برابر با افزایش هزینه‌های نهایی محدود کردن شود وکیل یا مدیر تقبل هزینه‌ها را متوقف می‌کند (گرمرودی، 1384، 41).دنیس18 در سال 2001 بیان کرد که قرارداد بهینه باید هدفش جلب نظر مدیریت به صورتی که تمام تصمیم‌گیریهایش در جهت منافع سهامداران باشد، اما ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، آزمون فرضیه، وجوه نقد آزاد، تئوری نمایندگی

……………………………………………………………………….16 2-2-3-2 فرض های مربوط به مالک (سهاممدار)……………………………………………………………………..18 2-2-3-3 فرض های مربوط به نماینده (مدیر)………………………………………………………………………….18 2-2-4رویکردهایویژهدرارتباطبانحوهبرخوردباتضادنمایندگیبینمدیرانوسهامداران………………….192-2-5- جریاننقدیآزادوهزینهنمایندگی 202-2-6- هزینهنمایندگی 212-2-7- هزینه‌هاینظارت 212-2-8- هزینه‌هایمحدودکردنیاتعهد 222-2-9-هزینه‌هایفرصت 222-2-10- هزینه‌هایضررباقیمانده: 222-2-11- روش‌هایکاهشهزینهنمایندگی 232-2-11-1-پاداشمدیریت 232-2-11-2- مداخلهمستقیمسهامداران 242-2-11-3- تهدیدبهاخراج 252-2-11-4- تهدیدبهجایگزینی 252-3-راهکارهایکنترلنماینده 252-3-1- راهکارهایمالی 252-3-2- راهکارهاینظارتی 262-3-3- قراردادهایانگیزشی 262-4- مشکلاتتئورینمایندگی 272-5- تئورینمایندگیوسیاستتقسیمسود 282-6فرضیهجریاننقدیآزاد 292-7مربوطبودنسودبهارزشسهام 302-8- قابلیتپیشبینیسود ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره امام خمینی، سازمان ملل، فضای مجازی، نوجوان و جوان

هر چند به خودی خود ممکن است اشکالی نداشته باشد، اما دشمنان اسلام سعی می‌کنند با استفاده از این روحیه ابتدا با ترویج مدها و نمادهای خاصی در میان قشر نوجوان و جوان جامعه نفوذ کنند. بعد از ترویج مدها و نمادهای مخصوص خود، سعی می‌کنند دلبستگان به آنها را ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، امنیت اجتماعی، فرهنگ سازی، صاحب نظران

مترقی شیعه و اجتهاد زمان و مکان، فرهنگ سازی در خصوص تبئین قواعد و قوانین اخلاقی و اجتماعی و عدالت انتظامی قضایی و اجتماعی نیز از جمله مواردی است که صاحب نظران و کارشناسان در زمینه بازنگری در امنیت اخلاقی و اجتماعی بر سر آنها اتفاق نظر دارند.در بعد عینی، ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره نظام اجتماعی، حاشیه نشینی، بی سازمانی اجتماعی، امنیت اجتماعی

تورم: تورم، روند فزآینده و نا‌منظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاداست. تورم عبارت است از افزایش دائم و بیرویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر، یکی از عمدهترین نگرانیها در خصوص وضعیت معیشت خود به تورم ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، نظام اجتماعی، تأمین اجتماعی، مواد مخدر

در بحث امنیت اجتماعی اهمیت پیدا میکند، بعد ذهنی، عینی، اخلاقی و انسانی امنیت است که به آن خواهیم پرداخت. امنیت اجتماعی حق مسلم تمام انسانهاست، از این رو اگر تمام بخشهای مختلف اجتماع در کنار هم قرار گیرند سبب ایجاد اجتماع امنیتی با ثبات میشود. عوامل بسیاری باعث شده ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، نهادهای اجتماعی، نظام اجتماعی، کنش اجتماعی

نهادهای فردی هستند که حیات موقت دارند. بنابراین؛ ساخت اجتماعی به لحاظ مفهومی واقعیتی است، عناصرش را انتظاراتی الگومند و فرهنگی تشکیل میدهد که نهادهای اجتماعی نامیده میشود. نهادهای اجتماعی، الگوهای هنجاری هستند که در یک جامعه معین شیوههای مطلوب یا مورد انتظار کنش یا روابط اجتماعی را مشخص میکنند ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درباره منابع قدرت، افکار عمومی، تصویرسازی، ایدئولوژی

داخل است. از این رو می‌توان گفت: قدرت نرم، رفتار توأم با جذابیت قابل رؤیت، اما غیر محسوس است. چه در قدرت نرم و یا قدرت فرهنگی، بر روی ذهنیت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و از جذابیت برای ایجاد اشتراک بین ارزش‌ها و همه خواست‌ها سود می‌جوید. از این چشم‌انداز، قدرت نرم ادامه مطلب…