آرایش ، زیبایی و مدل لباس

آثار و پیامدهای فرااعتمادی

آثار و پیامدهای فرااعتمادی 1-4-4-2 فراوانی حجم معامله یا انجام معاملات مکرر نتایج حاصل از مطالعات افرادی چون دی بانت و تالر[1] (1985) و» اودین« (1999) و » باربرو اودین« (2000) نشان می دهد که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

بررسی مفهوم اخلاق حرفه ای از دیدگاه صاحب نظران

2مفهوم اخلاق حرفه ای در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت. امروزه نیز عده ای از نویسندگان اخلاق حرفه ای، از معنای نخستین این مفهوم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور

مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور، هم دارای آثار مثبت و هم دارای پیامدهای منفی خواهد بود. برخی از مزایا و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

فرهنگ توانمندسازی

فرهنگ توانمندسازی[1] فرهنگ عنصری پیچیده است و به سادگی قابل بیان نیست. عده ای فرهنگ سازمانی را اساس شکل گیری توانمندسازی می دانند. سازمانهایی موفق به اجرای فرایند توانمندسازی می شوند که دارای اصول ارزشی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

راهبردهای بازاریابی رابطه مند

راهبردهای بازاریابی رابطه مند: پنج راهبُرد که در طراحی برنامه بازاریابی رابطه مند مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به شرح زیر هست. این راهبردها مستقل از یکدیگر نیستند، می‌توانند به طور ترکیبی یا جداگانه مورد استفاده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عوامل موثر بر درک و برداشت مشتریان

عوامل موثر بر درک و برداشت مشتریان 2-1-15-1 صافیهای عینی(فیزیکی) در چگونگی پیشنهاد دادن شما عواملی خواه عینی یا روانشناختی وجود دارند که بر درک و برداشت مشتری اثر می­گذارند. هنگامی که ماهی را در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اجزاء اصلی سرمایه فکری

– اجزاء اصلی سرمایه فکری با توجه به اینکه تعاریف مختلفی در مورد سرمایه فکری شده است، ولیکن محققان به سه سازه اصلی آن اتفاق نظر دارند که عبارتنداز: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش

موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش موانع فردی اشتراک دانش، موانعی هستند که ناشی از دانش و تجربه، ویژگی های شخصیتی و ارتباطات میان فردی کارکنان است. در ادامه فهرستی از مهمترین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى

وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى: 2-4-6-1 برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش: برنامه ریزى نیروى انسانى در یک سازمان براى تأمین نیروى انسانى لازم از طریق تعیین نیازهاى سازمان به نیروى انسانى، صورت مى بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل