آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور

ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور 1- تحمل ریسک: کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند و اشتباهات به عنوان فرصتهای یادگیری به شمار آید. 2- کاهش کنترل بیرونی: قوانین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

رویکردها و روش های ارزشیابی عملکرد

رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد برای انجام ارزشیابی صحیح بایستی رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد را شناسایی کرده و کاربرد هر کدام را در موقعیت‌های معین بدانیم. بطور کلی پنج رویکرد در خصوص ارزشیابی عملکرد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اهداف چشم انداز تجارت الکترونیک

اهداف چشم انداز تجارت الکترونیک سازمانهایی که قصد تدوین استراتژی تجارت الکترونیک دارند باید پس از تدوین و تعیین چشم انداز و رسالت، اهداف تجارت الکترونیک موردنظر خود را مشخص کنند. اهداف نشان دهنده نتایج بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اصول عدالت توزیعی

اصول عدالت توزیعی ریشه  عدالت توزیعی به تئوری برابری[1] آدامز در سال 1965 باز می گردد. برطبق تئوری برابری افراد همواره نسبت ورودی هایشان به پیامدهای دریافتی را با نسبت ورودی ها و پیامدهای در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی

عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی : عوامل زیر پاره­ای از علل بی تفاوتی و انزوای انسان­ها را در سازمان نشان می­دهند: عدم همسویی بین اهداف سازمان و اهداف فرد. این عامل یکی از مهمترین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

بررسی آسیب پذیری اقتصاد فرش

آسیب پذیری اقتصاد فرش بدلیل وابستگی به بازارهای سنتی و ثابت تجربه نشان داده که وابستگی به یک یا چند بازار سنتی و ثابت به صورت متمرکز موجب بروز برخی آسیب های اقتصادی جبران ناپذیر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل