پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی مقالات شمس، معرفت نفس

ذوق بر می‌خوریم که به معنای عرفانی مشابی از آن استنباط می‌شود. یکی از قدیمی‌ترین موارد حضور این اصطلاح در کتاب عبدالرحمن سلمی (د:419 ق) است بعدها در نوشته قشیری (د:465 ق) می‌خوانیم: ذوق، درک بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی معرفت خداوند، عاشق و معشوق، وحدت وجود، معرفت خدا

تا قمر را وانمایم کز قمر روشن‌تریاندرآ در باغ تا ناموس گلشن بشکندزآنکه ازصد باغ و گلشن خوشتر و گلشن‌تریتا که سرو از شرم قدت قد خود پنهان کندتا زبان اندر کشد سوسن که تو بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی ظلم و ستم

‌ به‌ شهر طوس‌ متولد شد، پدر امام‌ در اوقات‌ فراغ‌ به‌ حلقه‌های‌ درس‌ دانشمندان‌ و به‌ مجالس‌ وعظ‌ واعظان‌ و محافل‌ درس‌ فقیهان‌ می‌رفت‌؛ سخن‌ آنان‌ را می‌شنید و بر دانش های‌ آنان‌ آگاهی‌ بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد مهارت حل مسئله، مهارت حل مساله، آموزش فلسفه، سلامت روان

کار می گیرد که مبتنی بر تجربه قبلی است. بدین طریق، برای دانش آموزان سودمند خواهد بود تا نوعی از فعالیت های یادگیری در کلاس ترتیب یابد که در کسب نتایج مورد نظر چندگانه مؤثر بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد آموزش علوم

ر روزانه، تحصیلی، شغلی، اجتماعی، ارتباط با دوستان، خانواده و جامعه، محیط کار و دیگر موقعیت‌هایی است که به تناسب زندگی و ایفای نقش‌های اجتماعی، فرد ناگزیر مواجهه با آن ها است. برخی افراد در بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درمورد مدارس متوسطه، مقطع متوسطه، رابطه معلم و شاگرد، مقابله با استرس

سان به رسمیت شناخته شده است که انسان ها حل کننده مشکل هستند و تفاوت های فردی در توانایی حل مسئله وجود دارد. ناظران و شاهدان طبیعت انسان به طور کلی فرض را بر این بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله با موضوع آنتی، فعالیت، اکسیدانی، اکسیدان

ت ضدمیکروبی وابسته به دوز را نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر تغییرات قابل توجهی در فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی روغنی های اسانسی و عصاره رازیانه و بابونه نشان داد که می توانند به بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله با موضوع نور فلورسنت

ی کل، اندیس دی ان کنژوگه، اندیس کربونیل و اندیس اسیدی داشتند. که زوژو و همکاران 2011، به مطالعه ی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی عصاره های مختلف جوانه گندم بدون چربی پرداختند. جوانه بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله با موضوع گیاه، طی، ترکیبات، میانگین

دد کربونیل در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی زمان نگهداری 68جدول4-9: میانگین تغییرات شاخص پایداری اکسایشی در عصارههای مختلف در غلظت ppm 200 طی زمان نگهداری 69جدول4-10: میانگین تغییرات مقدار فنول در عصارههای بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درمورد نور فلورسنت

شد. تمام عصاره جوانه گندم فاقد چربی فعالیت آنتی اکسیدانی در روش به دام انداختن رادیکال DPPH، سنجش مهار رادیکال ABTS، روش قدرت احیا و مهار پرواکسیداسیون اسید لینولئیک به نمایش گذاشتند. در میان عصاره بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل