دانلود پایان نامه

مرداد 94

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻡ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺮﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻭﺗﻮﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺁﻗﺎﻱ / ﺧﺎﻧم …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….. ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ………………………………… ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺯﻳﺮ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ …… ﻭ
ﻧﻤﺮﻩ ……………………….. ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
1- ﺍﺳﺘﺎﺩ ( ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ) ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ : ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ………………………………………………………………. ﺍﻣﻀﺎء
2- ﺍﺳﺘﺎﺩ ( ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ) ﻣﺸﺎﻭﺭ: ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ……………………………………………………………….. ﺍﻣﻀﺎء
3- ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﺮﻭﻩ : ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ……………………………………………………………………….. ﺍﻣﻀﺎء
4- ﺩﺍﻭﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ : ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ……………………………………………………………………. ﺍﻣﻀﺎء

ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ
ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻣﻐﺎن

پروردگارا:

سپاسگذار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند، از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم ونه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم، پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم
استادی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند و ثانیه های عمرم را درعصای دست بودنشان بگذرانم.

از استاد گرامیم جناب آقای دکترحسین قربانیان بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل می نمود.

ز بوسیدنی‏های این روزگار         یکیشان بود دست آموزگار

با تشکر
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده………………………………………….1
مقدمه………………………………………….2
الف) ضرورت انجام تحقیق…………………………..3
ب) بیان مسئله…………………………………..3
ج)اهداف تحقیق…………………………………..4
د) سوالات تحقیق………………………………….4
ه) فرضیات تحقیق…………………………………4
و) مروری بر تحقیقات انجام شده…………………….5
ی) روش تحقیق……………………………………5
فصل اول: مفاهیم وکلیات………………………..6
1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت………………….6
1-1-1- تعریف مسئولیت در فقه………………………6
1-1-2- مسئولیت بطور عام………………………….6
1-1-3- مفهوم مسئولیت و تفاوت آنه با سایر مسئولیت ها…7
1-1-4-1- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی…….7
1-1-4-2- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری…….9
1-1-5-انواع مسئولیت…………………………….10
1-1-5-1- مسئولیت قراردادی……………………….10
1-1-5-1-1- اثبات مسئولیت قراردادی………………..11
1-1-5-2- ماهیت مسئولیت قهری……………………..12
1-1-6- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران…………..13
1-1-7- مبانی مسئولیت مدنی……………………….15
1-1-7-1- مسئولیت بدون تقصیر……………………..15
1-1-7-2- مسئولیت مبتنی بر تقصیر………………….16
1-1-8- اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج از قرارداد….17
1-1-8-1 غصب……………………………………17
1-1-8-2- اتلاف………………………………….17
1-1-8-3- تسبیب…………………………………17
1-1-8-4- استیفاء……………………………….18
1-1-9- ارکان مسئولیت مدنی……………………….18
1-1-9-1- وجود ضرر…………………………….18  
1-1-9-1-1- ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد……………18
1-1-9-1-2- ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد………19
1-1-9-1-3-  ضرر جبران نشده باشد………………….19
1-1-9-2- فعل زیانبار……………………………19
1-1-9-3- رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر…….20
1-2- وکالت…………………………………….20
1-2-1- تعریف وکالت درفقه و حقوق………………….20
1-2-1-تاریخچه وکالت…………………………….22
1-2-2- وکالت در ایران…………………………..23
1-2-3- ماهیت حقوقی وکالت………………………..24
1-2-4- نظریه عقد وکالت………………………….25
1ـ 2-5- انواع وکالت…………………………….26
1-2-5-1- وکالت انتخابی………………………….26
1-2-5-2- وکالت انفرادی………………………….27
1-2-5-3- وکالت جمعی…………………………….27
1-2-5-4- وکالت خاص……………………………..27
1-2-5-5- وکالت عام……………………………..27
1-2-5-6- وکیل در توکیل………………………….27
1-2-5-7- وکیل تسخیری……………………………27
1-2-6- خصوصیات عقدوکالت…………………………27
1-2-7- ارکان وکالت……………………………..28
1-2-7-1- تراضی در وکالت…………………………28
1-2-7-2- موضوع وکالت……………………………28
1-2-7-3- سلامت تراضی از عیوب اداره………………..29
1-2-8- شروط صحت عقد وکالت……………………….29
1-2-8-1- اهلیت در وکالت…………………………29
1-2-8-2- سبب وکالت……………………………..29
فصل دوم: ویژگی تعهدات وکیل وآثار قرار دادی بودن آنها…………..30
2-1-1- آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل…………….32
2-1-2- قلمرو تهعدات وکیل………………………..33
2-1-3- انجام مورد وکالت توسط موکل…………….
….36
2-1-4- تقصیر وکیل………………………………37
2-1-5- یدامانی وکیل…………………………….38
2-1-6- مخارج و اجرت وکیل………………………..39
2-2-1- طرق مختلف انقضای وکالت……………………41
2-2-2- به عزل وکیل توسط موکل…………………….41
2-2-3- عزل وکیل باید به او ابلاغ شود………………44
2-2-4- به استعفای وکیل………………………….44
2-2-5- جنون موکل یا وکیل………………………..46
2-2-6- حجر موکل یا وکیل…………………………47
2-2-7- از بین رفتن مورد وکالت……………………48
فصل سوم: انواع خسارت در مشاغل حرفه ای ………………….50
3-1-1- مسئولیت دوگانه شاغلین حرفه ای……………..50
3-1-2- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای
وانواع آن……………………………………..51
3-1-2-1- خسارت عمومی اختصاصی…………………….53
3-1-2-2- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی از فوت منفعت…………………………………..54
3-1-2-3- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتمادوانتظار….56
3-1-2-4- خسارات مادی و معنوی…………………….56
3-1-2-4-1- خسارت مادی………………………….57
3-1-2-4-2- خسارت معنوی………………………….57
3-1-2-4-2-1- ماهیت خسارت معنوی…………………..57
3-1-2-4-2-2-مصادیق خسارت معنوی…………………..57
3-1-3-عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت منی حرفه ای……………………………………59
فصل چهارم: تعهدات و الزامات قانونی وکیل…………………..61
4-1- تعهد وکیل به صداقت و راستگویی نسبت به موکل……66
4-1-1- تعهد وکیل به صداقت داشتن در برابر موکل……..68
4-1-1-1- تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره…68
4-1-1-2- تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم سند…….69
4-1-1-3- تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی…..70
4-1-2- تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در
تعقیب دعوی…………………………………….76
4-1-2-1- رعایت مواعد قانونی……………………..77
4-1-2-2- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی قبل از حلول اوقات رسیدگی………………………..84
4-1-3-2-حضور در جلسات دادرسی…………………….85
4-1-4- داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنی برای انجام امر موضوع وکالت……………………………………89
4-1-4-1- نظریه مصونیت وکیل مدافع از مسئولیت…….. 90
4-1-4-2- ضابطه مهارت علمی در موضوعات شکلی…………
4-2- التزام وکیل به حفظ اسرار موکل و وفاداری نسبت به او…………………………………….95
4-2-1- افشاء سر در صورت موافقت موکل در
مقام ادای شهادت……………………………….100
4-2-2- افشاء سر در مقام دفاع از خود……………..101
4-2-3- التزام وکیل که به رعایت شئون وکالت………..104
4-2-3-1- مشاغل منافی با وکالت دادگستری…………..105
4-2-3-1- رفتار منافی شان وکالت………………….107
فصل پنجم: نحوه جبران خسارت…………………………108
5-1-1- معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت………………112
5-1-2- انواع جبران…………………………….112
5-1-2-1- جبران عینی……………………………112
5-1-2-1-1- محاسن و مزایا……………………….112
5-1-2-1-2- معایب جبران عینی…………………….113
5-1-2-2- جبران بدلی……………………………114
5-1-2-2-1- انواع معادل…………………………114
5-1-2-2-1-1- دادن مثل………………………….115
5-1-2-2-1-2- پرداخت مبلغی پول…………………..115
5-1-2-2-2- مزایا جبران از طریق پرداخت معادل………116
5-1-2-2-3- معایب جبران بدلی…………………….116
5-1-3- جبران معنوی…………………………….116
5-1-3-1- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق……………117
5-1-3-2- ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه…………….119
5-1-3-3- شیوهی جبران خسارت معنوی………………….121
5-1-3-4- تطابق شیوهی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده..122
5-1-3-5- شیوهی جبران خسارت معنوی در فقه…………….124
نتیجه گیری……………………………………125
منابع و ماخذ………………………………….127

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهکیفیت حسابرسی، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، مدل مفهومی

چکیده

درانعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یابطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون


دیدگاهتان را بنویسید