دانلود پایان نامه

2-4-5- واریته آلیسون 9
2-4-6- رقم گراسی 9
2-5- شرایط تولید کیوی 9
2-6- ارزش غذایی میوه 10
2-7- مدیریت تغذیه در باغات کیوی 12
2-8-عناصر غذایی پر مصرف (ازت ، فسفر ، پتاس ) 13
2-8-1- نیتروژن 13
2-8-2-پتاسیم 13
2-8-3- فسفر 13
2-9- روش های مصرف کودهای پر مصرف 14
2-9-1- روش پخش سطحی 14
2-9-2- روش محلول پاشی 15
2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان 15
2-9-4- روش چالکود 15
2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی 15
2-10- کیفیت در زمان برداشت 17
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مکان و زمان انجام آزمایش 19
3-2- اعمال تیمارها 19
3-3-کنترل و مبارزه با علفهای هرز 20
3-4- روش آبیاری 21
3-5- خصوصیات خاک 21
3-6- برداشت میوه کیوی 21
3-7- ارزیابی صفتها 22
3-7-1- اندازه گیری وزن تر میوه 22
3-7-2- اندازه گیری اسیدیته(pH) میوه 22
3-7-3-اندازه گیری سفتی میوه 22
3-7-4-اندازه گیری قند میوه 22
3-7-5-عصاره گیری از میوه 23
3-7-6- اندازه گیری وزن خشک میوه 23
3-7-7- اندازه گیری ازت میوه 23
3-7-8- اندازه گیری پتاسیم میوه 24
3-7-9-اندازهگیری فسفرمیوه 24
3-8-تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها 25
فصل چهارم: نتیجه و بحث
4-1- اثر تیمارها بر رشد گیاه 27
4-1-1- جدول تجزیه واریانس داده ها 27
4-1-2- اثر تیمارها بر زون تر میوه کیوی 28
4-1-3- اثر تیمار بر وزن خشک میوه کیوی 29
4-1-4- اثر تیمارها بر ماده خشک (درصد) میوه کیوی 30
4-1-5- اثر تیمارها بر قند میوه کیوی 31
4-1-6- اثر تیمارها بر سفتی میوه کیوی 32
4-1-7- اثر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی 33
4-1-8- اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه کیوی 34
4-1-9- اثر تیمارها بر فسفر میوه کیوی 35
4-1-10- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه کیوی 36
نتیجه گیری کلی 37
پیشنهادات: 37
منابع 38
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- سطح زیرکشت، میزان تولید وعملکرد محصول کیوی درسال 1387 7
جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی 11
جدول 3-1- تیمارهای مورد آزمایش برای هردرخت 19
جدول 3-2- فاکتورهای مربوط به تجزیه خاک قبل از اجرای آزمایش(عمق 30-0 سانتی متر) 21
جدول4-1-تجزیه واریانس داده های مربوط به تأثیر تیمارها بر برخی صفات ریشه و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در میوه کیوی 27
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008) 7
شکل4-1- تاثیر تیمارها بروزن ترمیوه کیوی 28
شکل4-2- تاثیر تیمارها بروزن خشک میوه کیوی 29
شکل4-3- تاثیر تیمارها برماده خشک میوه کیوی 30
شکل4-4- تاثیر تیمارها برقندمیوه کیوی 31
شکل4-5- تاثیر تیمارها برسفتی میوه کیوی 32
شکل4-6- تاثیر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی 33
شکل4-7- تاثیر تیمارها برغلظت نیتروژن میوه کیوی 34
شکل4-8- تاثیر تیمارها برغلظت فسفر میوه کیوی 35
شکل4-9- تاثیر تیمارها برغلظت پتاسیم میوه کیوی 36
چکیده:
بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه
در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، سفتی میوه، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر و پتاسیم میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارها بر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم میوه نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه و اسیدیته میوه نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت.
نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر میزان سفتی بافت میوه اثر معنی دار داشتند و بیشترین سفتی( 3 کیلوگرم بر مترمربع مربوط به تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 500 گرم سوپرفسفات تریپل و 500 گرم سولفات پتاسیم و تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 3 بار تقسیط سولفات پتاسیم (250 × 3) و 500 گرم سوپر فسفات تریپل بود. به نظر می رسد مقدار زیادی فسفر و پتاسیم و مواد آلی در خاک بستر کیوی، سبب عدم واکنش مثبت کیوی به مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه، پتاسه و فسفاته شده است.
واژه های کلیدی : پتاسیم، فسفر، کوددهی، کیوی فروت، نیتروژن.
1-1- اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها
میوهها و سبزیها منابع غنی از کربوهیدراتها، ویتامینها، آنتی اکسیدانها، پلی فنولها، مواد معدنی و فیبرهای غذایی هستند که مصرف آنها باعث افزایش سلامتی انسان و جوامع میشوند. ارزش غذایی بالا این قبیل محصولات، میزان تقاضای آنها را در بین مصرف کنندگان افزایش داده است (فیلر و فیالو1، 2010). بررسیها نشان داد که رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزی، خطر ابتلا به بیماریهای مثل سرطان، قلبی و عروقی و بیماریهای مزمن دیگر را کاهش میدهد (برتازا2 و همکاران، 2003). بنابراین، برای اثر بخشی بهتر میوهها و سبزیها در پیشگیری از بروز بیماریها، بهبود ارزش غذایی محصولات تولید شده میتواند مورد توجه باشد (اناکپورن3 و همکاران، 2008) .تمایل به مصرف کیوی به عنوان یک میوه با ارزش غذایی بالا در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است (شریکائو4، 2006؛ هانتر5 و همکاران، 2010). میوه کیوی منبع غنی از ویتامین C و دارای ترکیبات مفید دیگر شامل ویتامین E، پلی فنلها، فلاونوئیدها، موادمعدنی، اسیدهای آلی و همچنین میزان زیادی از رنگیزهها به خصوص کلروفیل و کارتنوئیدها برخوردار است (دو6 و همکاران، 2009).
1-2- اهمیت مصرف کودها
افزایش تولیدات کشاورزی در جهان طی چهار دههی گذشته پس از نزولات آسمانی و آبیاری، عمدتاً مرهون مصرف کودها بوده است. به طور کلی، کودها عناصر غذایی مورد نیاز را برای رشد گیاهان تأمین می‌کنند. در صورت رعایت نکات فنی در مصرف کودها، از استهلاک مجموعه عناصر غذایی خاک جلوگیری شده و به ایجاد توازن مورد نیاز بین عناصر مزبور در خاک منجر می‌گردد. هرگاه افزایش مصرف کود در جهت اهداف یاد شده باشد، وسیله‌ی مؤثری در فزونی تولید محصولات کشاورزی و حصول به امنیت غذایی برای کشور محسوب می‌گردد (ملکوتی و همکاران، 1387). مصرف بهینه کود از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد، بهبودکیفیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه است. همچنین بنا برگزارش سازمان کشاورزی وخواربار جهانی (FAO) بین 44تا60 درصد افزایش تولیدات کشاورزی در جهان طی سه دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده که در کشورهای با مصرف بهینه‌ی کود، این افزایش در حد بالاترین رقم بوده است. لذا مصرف بهینه‌ی کود، مؤثر‌ترین، آسان‌ترین و اقتصادی‌ترین راه تحقق طرح افزایش عملکرد هکتاری محصولات کشاورزی در دهه‌ی 80 و پایداری در تولید در دهه‌های آینده است (ملکوتی و جلالی، 1382). یکی از دغدغه‌های عمده‌‌ی متخصصان تغذیه‌ی گیاهی در قرن حاضر چگونگی افزایش کارآیی مصرف کودها7(FUE) می‌باشد. تأمین به موقع یعنی بر اساس نیاز و زمان نیاز گیاه و به نحو صحیح عناصر غذایی سبب بهبود کمیت و کیفیت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه و آلودگی های زیست محیطی خواهد شد (ملکوتی و همکاران، 1384).
1-3- نقش عناصر غذایی
اثر مثبت مصرف عناصر غذایی در کشاورزی بیش از 2000سال است که شناخته شده‌است. به‌طور کلی مواد معدنی برای رشد و نمو گیاهان ضروری می‌باشند که درختان میوه نیز از این امر مستثنی نیستند. مواد معدنی به عنوان سازنده‌ی ساختمانی مواد آلی، فعال کننده‌ی آنزیم‌ها و واکنش‌های آنزیمی، حامل بعضی از مواد و تنظیم کننده‌ی فشارگیاه می‌باشند. بنابراین نحوه‌ی تغذیه‌ی گیاه، رشد و نمو آن را مشخص خواهد کرد. به‌علاوه در مورد استفاده از میوه ها به عنوان مواد غذایی در تأمین مواد معدنی به خصوص در زنان، اهمیت این مواد بیشتر جلوه می‌نماید (ملکوتی، طباطبایی، 1387).
نظر به اینکه در پرورش درختان میوه غالباً نقش فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی این عناصر در نظر گرفته نمی‌شود و در نتیجه سبب به وجود آمدن ابهامات و توصیه های غیر صحیح کودی می‌شود وضرورت دارد که تحقیقات کاربردی در همه حال برای تغذیه‌ی متعادل و مصرف بهینه‌ی کودی برای تولید بیشتر همراه با افزایش کیفیت محصول صورت می‌گیرد. افزایش کیفیت و کمیت میوه با مصرف آب و کود زیاد به دست نمی‌آید، بلکه مصرف متعادل آنهاست که می‌تواند تولید را بهبود دهد. در توصیه های کودی بایستی فرآیند های انجام گرفته در ریزوسفر در نظر گرفته ‌شود تا سازوکار جذب مواد غذایی مختل نگردد (ملکوتی، طباطبایی، 1387).
2-1- تاریخچه کشت و کار کیوی در ایران و جهان
منشاء اصلی کیوی جنگلهای مناطق معتدله اطراف رودخانه یانگ تسه8در جنوب چین بوده و رقمهای مختلف آن به صورت پراکنده از سیبری تا اندونزی وجود دارند (محمدیان و همکاران، 1378). در اوایل دهه 1920 تولید این محصول در مناطق جنوب شرقی آسیا، ژاپن و نیوزیلند آغاز شد به‌طوری که در حال حاضر این میوه به یکی از مهمترین میوههای موجود در کشور نیوزیلند تبدیل شده است (استرینگر9، 2000).
در ایران برای اولین بار در سال 1347یک اصله نهال نر از نوع ماتوآو یک اصله نهال ماده از نوع آلیسون، که رقم پرمحصول، زودرس و دارای میوههای کوچکی است از فرانسه وارد کشور شد و در رامسر کشت شد (محمدی، 1372). این دو اصله نهال کاشته شده، به منظور بررسیهای مقدماتی و اقلیم پذیری تحت نظر ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر قرار گرفت و اولین نمونههای میوه آن در سال 1350 بر روی درخت مشاهده شد. در سالهای بعد نیاز به رقمهای دیگر کیوی احساس شد و با همکاری مسئولان طرح مشترک باغبانی فائو10 و مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال وزارت کشاورزی تمام رقمهای ماده کنونی و دو رقم نر از کشورهای فرانسه و ایتالیا وارد ایران شد. محصول کیوی در ایران از سال 1367 به صورت تجاری از باغهای محدوده ساری تا آستارا به بازار داخلی عرضه شد (محمدیان و همکاران 1378).
2-2- سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان
بر اساس آمار منتشر شده توسط FAO در سال 2008، سطح زیر کشت کیوی در جهان، 82547 هکتار با تولید سالانه 1313827 تن میباشد. کشور ایران با سطح زیرکشت 2300 هکتار با تولید سالانه 30000 تن در مقام هفتم دنیا قرار دارد، ولی بر اساس ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام دهم قرار گرفته است، به طوری که ارزش اقتصادی یک تن کیوی تولید شده در ایران در مقایسه با نیوزیلند که 1801 دلار میباشد، فقط 478 دلار است. کشور ایتالیا نیز از لحاظ کمی‌و ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام اول دنیا قرار دارد (شکل 2-1).
شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008)
طبق آمارنامه وزارت جهاد و کشاورزی درسال 1387 سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد این محصول در استانهای مختلف ایران بشرح جدول 1-1است.
جدول 2-1- سطح زیرکشت، میزان تولید وعملکرد محصول کیوی درسال 1387
ردیف
استان
سطح زیر کشت (هکتار)
میزان تولید
عملکرد
(کیلوگرم درهکتار)
غیربارور
بارور
جمع
(تن)
1
گلستان
9/35
4/60
3/96
6/1876
5/31069
2
گیلان
3/727
1/2060
4/2788
4/39205
19172
3
مازندران
2/660
1/6019
3/6679
8/180663
4/30033
4
جمع
4/1423
6/8140
9564
8/221745
2/27340
منبع: معاونت امور تولیدات گیاهی(1388)
2-3-

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان درمورددینامیکی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید