دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 3
1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4- هدف از انجام تحقیق 6
1-5- اهداف کاربردی تحقیق 6
1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6
1-7- روش انجام تحقیق 6
1-8- روش تجزیه وتحلیل و ابزار گرد آوری داده ها 7
1-9- مراجع استفاده کننده از نتایج پایان نامه 7
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 9
2-2- تاریخچه و مدل های مرسوم در DEA 10
2-2-1 تاریخچه تحلیل پوششی داده ها 10
2-2-2 مبانی ابتدایی در مدل DEA 12
2-2-2-1 تعریف کارایی 12
2-2-2-2 تعریف بهره وری 12
2-2-2-3 تعریف ورودی 13
2-2-2-4 تعریف خروجی 13
2-2-2-5 تعریف واحد تصمیم گیرنده 13
2-2-2-6 تعریف واحد تصمیم گیرنده متجانس 14
2-2-3 مفاهیم DEA 14
2-2-3-1 تعریف مرز کارایی 15
2-2-3-3 اصول موضوعه 16
2-2-3-4 مجموعه مرجع 17
2-2-4 به دست آوردن یک مدل خطی DEA با استفاده از مفهوم کارایی 17
2-2-4-1 انواع کارایی از دیدگاه فارل 17
2-2-4-2 اندازه گیری کارایی 18
2-2-4-3 مدل ریاضی اولیه جهت محاسبه کارایی 19
2-2-5 مدل های متداول در DEA 20
2-2-5-1 مدل CCR 20
2-2-5-1-1 برنامه ریزی ریاضی کسری مدل CCR 20
2-2-5-1-2 تبدیل مدل کسری CCR به برنامه ریزی خطی 21
2-2-5-1-3 قضیه استقلال از واحد اندازه گیری 21
2-2-5-1-4 کارای -CCR 21
2-2-5-1-5 مجوعه امکان تولید در مدل CCR 21
2-2-5-1-6 مساله دوگان مدل CCR 22
2-2-5-1-7 دلایل استفاده از DLP برای حل مدل CCR 22
2-2-5-2 مدل BCC 23
2-2-5-2-1 تعریف مدل BCC 23
2-2-5-2-2 مدل برنامه ریزی خطی مدل BCC 24
2-2-5-2-3 مدل دوگان برنامه ریزی خطی BCC 24
2-2-5-2-4 کارایی مدل BCC 24
2-2-5-2-5 مجموعه امکان تولید مدل BCC 25
2-2-5-3 مدل های جمعی 25
2-2-5-3-1 تعریف مدل های جمعی 25
2-2-5-3-2 مجموعه امکان تولید در ADD 26
2-2-5-3-3 مدل برنامه ریزی خطی مدل ADD 26
2-2-5-3-4مدل برنامه ریزی خطی دوال ADD 26
2-2-5-3-5 کارایی درADD 27
2-3- بازده به مقیاس 27
2-3-1 تعریف بازده به مقیاس 27
2-3-2 مفهوم ریاضی بازده به مقیاس 27
2-3-3 بازده به مقیاس در مدل CCR 28
2-3-4 بازده به مقیاس در مدل BCC 28
2-3-5 بازده به مقیاس در مدل ADD 29
2-3-6 تعریف نقطه MPSS 29
2-4- منطق فازی 30
2-4-1 مقدمه 30
2-4-2 مجموعه های کلاسیک 31
2-4-3 مجموعه های فازی 32
2-4-4 تابع عضویت مجموعه های فازی 33
2-4-5 خواص مجموعه های فازی 33
2-4-6 عملگر های فازی 34
2-4-6-1 اجتماع دو مجموعه فازی 34
2-4-6-2 اشتراک دو مجموعه فازی 34
2-4-6-3 ماکزیمم روی اعداد فازی 34
2-4-6-4 مینیمم روی اعداد فازی 34
2-4-7 اعداد فازی 34
2-4-7-1 تعریف ریاضی عدد فازی 34
2-4-7-2 اعداد فازی خاص 35
2-4-7-2-1 اعداد فازی مثلثی 35
2-4-7-2-1-1 اعمال جبری بر روی اعداد فازی مثلثی 35
2-4-7-2-2 اعداد فازی ذوزنقه ای 36
2-4-7-2-2-1 اعمال جبری بر روی اعداد ذوزنقه ای 36
2-4-8 آلفا- برش عدد فازی 37
2-4-9 رتبه بندی اعداد فازی 37
2-4-10 برنامه ریزی خطی فازی 37
2-4-10-1 تعریف برنامه ریزی خطی 38
2-4-10-2 تعریف مساله برنامه ریزی خطی 38
2-5- مروری بر نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان 38
2-5-1 مقدمه 38
2-5-2 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها 39
2-5-3 نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان 40
2-5-3-1 نظام رتبه بندی کامگی 40
2-5-3-2 روش رتبه بندی تایمز 40
2-5-3-3 نظام رتبه بندی شانگهای(ARWU) 41
2-5-3-4 روش رتبه بندی کیواس 41
2-5-3-5 نظام رتبه بندی موسسه بین المللی سایماگو 42
2-5-3-6 نظام رتبه بندی URAP 42
2-5-3-7 نظام رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام 42
2-5-3-8 ارزیابی عملکرد دانشگاه ها براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها 42
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 46
3-2- مدل BCC 47
3-2-1 تعریف واحد کارا در مدل BCC 47
3-2-2 مدل دوال مدل BCC 47
3-2-3 تعیین بازده به مقیاس در مدل BCC 47
3-3- مدل های جمعی 48
3-3-1 تعیین بازده به مقیاس با استفاده از مدل ADD 48
3-4- مدل پیشنهادی 49
3-4-1 تعیین MPSS در مدل پیشنهادی 51
3-5- رویکرد فازی برای مدل پیشنهادی 52
3-5-1 تعریف واحد کارای فازی 52
3-5-2 تعیین بازده به مقیاس در مدل های فازی 53
3-6- مدل CCR فازی 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 56
4-2- معرفی صندوق رفاه دانشجویان 56
4-3- داده ها 57
4-4- فازی سازی داده ها 58
4-5- نتایج حاصل از تعیین کارایی وبازده به مقیاس 58
4-5-1 خروجی های بازده به مقیاس در GAMS 59
4-5-2 خروجی های تعیین کارایی در GAMS 64
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- جمع بندی 70
5-2- پیشنهادات 71
منابع و مآخذ 72
فهرست منابع فارسی 72
فهرست منابع انگلیسی 73
پیوست 75
واژه نامه تخصصی 75
چکیده انگلیسی 76
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1: حالت یک ورودی و یک خروجی 14
جدول 2-2: حالت یک ورودی و دو خروجی 15
جدول 3-1: نتایج مثل 3-1 51
جدول 4-1: بازده به مقیاس در سطح =0 ? 59
جدول 4-2: بازده به مقیاس در سطح =0.25 ? 60
جدول 4-3: بازده به مقیاس در سطح =0.5 ? 61
جدول 4-4: بازده به مقیاس در سطح =0.75 ? 62
جدول 4-5: بازده به مقیاس در سطح =1 ? 63
جدول 4-6: تعیین کارایی توسط مدل CCR فازی در سطح =0 ? 64
جدول 4-7: تعیین کارایی توسط مدل CCR فازی در سطح =0.25 ? 65
جدول 4-8: تعیین کارایی توسط مدل CCR فازی در سطح =0.5 ? 66
جدول 4-9: تعیین کارایی توسط مدل CCR فازی در سطح =0.75 ? 67
جدول 4-10: تعیین کارایی توسط مدل CCR فازی در سطح =1 ? 68
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل 2-1: تعیین مرز کارایی 15
شکل 2-2: تعریف فضای امکان تولید 16
شکل 2-3: مجموعه امکان تولید در مدل CCR 23
شکل 2-4: مجموعه امکان تولید در مدل BCC 24
شکل 2-5: مجموعه امکان تولید ADD 26
شکل 2-6: بهره ورترین اندازه مقیاس 29
شکل 2-7: بیان هندسی عدد فازی مثلثی 35
شکل 2-8: بیان هندسی عدد فازی ذوزنقه ای 36
چکیده
امروزه با توجه به محدود شدن بودجه های دولتی و همچنین افزایش فضای رقابتی بین شرکت ها و سازمان های خصوصی ودولتی، استفاده بهینه از تمام امکانات و ظرفیت ها را در هر سازمان را به امری بدیهی واجتناب ناپذیر تبدیل کرده است به طوریکه بررسی عملکرد وکارایی واحد های زیر مجموعه یک سازمان را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. یکی از بهترین ابزار برای بررسی عملکرد واحد ها تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. تکنیک تحلیل پوششی داده ها ابزاری است برای رتبه بندی و شناسایی واحد های کارا و ناکارا. یکی از مهمترین مباحث در تحلیل پوششی داده ها بررسی میزان تاثیر تغییر عوامل تولید بر خروجی آن واحد تولیدی است که از آن به عنوان بازده به مقیاس یاد می شود. در این تحقیق بازده به مقیاس سی و سه دانشگاه کشور از طریق تکنیک خیراللهی و خدا بخشی که تعمیم یافته مدل های جمعی است برآورد می شود. و در نهایت نیز با استفاده از تکنیک1 CCR فازی به تعیین کارایی دانشگاه ها می پردازیم. با توجه به این که داده های ورودی وخروجی به صورت فازی در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده دارای دقت و صحت بیشتری هستند وبه همین دلیل دارای قابلیت استفاده توسط مسولین صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم و تحقیقات را دارد.
کلید واژه: تحلیل پوششی داده های فازی، بازده به مقیاس، رتبه بندی، کارایی
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در سال های اخیر با توجه به محدود شدن بودجه ها در دانشگاه های دولتی وهمچنین با در نظر گرفتن این موضوع که معیار مناسبی برای هزینه کرد این بودجه در میان دانشگاه ها و دانشجویان وجود ندارد، حاکی از این است که نیاز به یک ابزار و تحقیق برای تعیین میزان کارایی دانشگاه ها وجود دارد. از طرفی در تمامی کشور های توسعه یافته به آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی توجه می شود (محمدی 1384، 21).
باید در نظر داشت که دانشگاه ها ی کشور را می توان از جنبه ها وگونه ها ی مختلفی مورد بررسی قرار داد. یکی از این جنبه ها بحث خدمات رفاهی و آسایشی برای دانشجویان است. یکی از مهمترین بخش هایی که در وزارت علوم وتحقیقات برای ایجاد رفاه وآسایش بین دانشجویان وجود دارد صندوق رفاه دانشجویان است که به منظور تامین مالی و نیز کمک به وضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و در جهت اهداف مشخص شده در قانون اساسی که همانا خودکفایی در آموزش عالی کشور است در سال 1353 تاسیس شد.
1-2- بیان مساله
برای بررسی وضعیت کارایی دانشگاه ها با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان از دو تکنیک تحلیل پوشش داده ها2 و روش تحلیل مرز تصادفی3 استفاده کرد. روش تحلیل مرز تصادفی روش مناسبی برای پردازش داده ها با سطح معینی از عدم اطمینان است. اما زمانیکه تعداد ورودی ها وخروجی ها زیاد می شود، امکان استفاده از این روش را مشکل می کند. به عبارت دیگر روش تحلیل پوششی داده ها برای بررسی وضعیت کارایی موسسات غیر انتفایی نظیر بیمارستان ها، دانشگاه ها که دارای چندین ورودی وخروجی هستند و اولویت پولی در آن ها وجود ندارد، روش مناسبی است. از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش غیر پارامتریک4 برای ارزیابی کارایی نسبی5 واحد های تصمیم گیرنده 6که دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، استفاده می شود.
دو مدل اساسی تکنیک DEA:
1) مدلCCR: این مدل برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ای با بازده به مقیاس ثابت به کار می رود.
2) مدلBCC: این مدل زمانی به کار می رود که N واحد تصمیم گیرنده با بازده به مقیاس های متفاوت وجود دارد. این مدل برای اولین بار توسط بانکر، چارنز، وکوپر برای حل مشکل مدل CCR ارایه شد.
بازده به مقیاس
بازده به مقیاس یک بحث بسیار مهم در اقتصاد خرد و کلان است و می تواند اطلاعات مفیدی راجع به وضعیت واحد های تصمیم گیرنده در اختیار ما بگذارد.
یک تعریف از بازده به مقیاس به این صورت است که بازده به مقیاس میزان تاثیر عوامل تولید بر روی تولید است.
بازده به مقیاس بر سه نوع تقسیم می شود:
1)بازده به مقیاس افزایشی (IRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها بیشتر افزایش پیدا کنند.
2)بازده به مقیاس کاهشی (DRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها کمتر افزایش پیدا کنند.
3)بازده به مقیاس ثابت (CRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها نیز به همان اندازه افزایش پیدا کنند.
منطق فازی وکاربرد آن در DEA
منطق فازی7 که در مقابل منطق کریسپ یا همان منطق (0و1) است برای اولین بار توسط یک دانشمند ایرانی به نام پروفسور لطفی زاده8 ارائه شد. این منطق از منظر در نظر گرفتن بعد کلامی به صورت در نظر گرفتن بعد خاکستری بین صفر ویک برای زبان های محاوره ای بسیار مناسب است. پروفسور لطفی زاده در آن زمان ریاست دانشکده مهندسی برق دانشگاه برکلی را بر عهده داشتند ومی توان گفت که شاخه جدیدی از ریاضیات را ارائه کردند. با توجه به این که ورودی ها و خروجی ها در مدل DEA دارای ماهیت قطعی نیستند برای به دست آوردن جواب هایی با کیفیت بالاتر از داده های فازی استفاده کردیم.
به مدل DEA که از داده های فازی برای حل مساله استفاده می کند اصطلاحا مدل تحلیل

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوعشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید