مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

1مدیریت وجوه نقد

شرکت ها استراتژی های مدیریت وجوه نقد خود رابر محور دوهدف تعیین می کنند : 1-تهیه و تأمینوجه نقد برای انجام پرداخت های شرکت  2- به حداقل رساندن موجودی هایی که درشرکت به صورت راکد باقی می ماند.(ریموند[1]،1386)

پلاک[2] و کوکورک  [3]نیز اهداف مدیریت وجوه نقد راافزایش نقدینگی، کنترل جریان نقدی، افزایش ارزش سرمایه وکاهش هزینه های سرمایه اظهار کرده اند و در مطالعه ای که درجمهوری چک داشته اند به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از فعالیتهای بانکداری و خزانه داری در جمهوری چک بر روی مدیریت وجوه نقد که شامل بودجه بندی سرمایه، مدیریت بدهی ها، روابط خوب با بانکها، پرداخت به عرضه کنندگان، جمع آوری وجوه از مشتریان، کنترل پول خارجی و گزارش و طرفداری فنی از این وظایف تمرکز گردید ه اند. پس می توان با در نظر داشتن این وظایف برای مدیریت وجوه نقد این چنین استدلال نمود که مدیریت مناسب و بهینه وجوه نقد بر روی مدیریت سرمایه در گردش سازمان تاثیر خواهد گذاشت زیرا که بر روی مدت زمان وصول مطالبات و مدت زمان پرداخت بدهی ها تاثیر می گذارد و آنها را در سطح بهینه نگه می دارد.   ( پلاک و کوکورک،2007)

 

 

2-1-6-2 نسبت بدهی

با این نسبت کل وجوهی که از محل بدهی ها تامین شده محاسبه می گردد و از تقسیم کل بدهی ها بر کل دارایی ها به دست می آید. چیو وچنگ[4] در مطالعه ای که بر روی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش داشته اند، دریافتند که نسبت بدهی ارتباط منفی معناداری با تراز نقدینگی خالص و نیازمندی های سرمایه در گردش و در نتیجه با مدیریت سرمایه در گردش دارد و هر چه اندازه نسبت بدهی بالاتر باشد اندازه سرمایه در گردش لازم برای عملیات روزمره سازمان کاهش می یابد.(هاووتیس[5]،2003)

2-1-6-3جریان نقدی عملیاتی

چیو وچنگ در مطالعه اثر جریان نقدی عملیاتی برروی مدیریت سرمایه در گردش دریافتند که جریان نقدی عملیاتی ارتباط مثبت معناداری با تراز نقدینگی خالص و ارتباط منفی معنادار با نیازمندی های سرمایه در گردش دارد و در نتیجه بر روی مدیریت سرمایه در گردش سازمان تاثیر گذار می باشد. (چپووچنگ،2005)

2-1-6-4ابزارهای کنترل ریسک

یکی از مرتبط ترین ریسکها به سرمایه در گردش سازمان،ریسک نقدینگی می باشد. ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات می باشد. عموماً شرکتها هنگامی که به علل مختلف نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند(افزایش موجودی کالا)، یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند(وصول مطالبات )و یا این که هزینه ها ی آنها افزایش بی رویه داشته باشد با مشکل نقدینگی مواجه می شو ند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان در ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری با مشکل  مواجه می گردد.( راعی و سعیدی،1383)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Raymond

[2] . Polák

[3] .Kocurek

[4] Chiou&  Cheng

[5] . Havoutis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد