مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

تعریف عملیاتی عملکرد :

برای اندازه گیری عملکرد شغلی از سه منبع مختلف بهره گیری می گردد : الف – اطلاعات عینی مربوط به تولیدیا ارائه خدمت؛ اطلاعات مربوط به سوابق کارکنان ؛ اطلاعات قضاوتی در جهت سنجش عملکرد شغلی . (حجازی و شمس ، 1384 : 32) در این پژوهش از روش سوم بهره گیری شده می باشد. جهت سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه بهره گیری گردید ، این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده می باشد ؛ قسمت اول مربوط به مهارت ها و توانایی های شغلی (عملکرد وظیفه ای ) و قسمت دوم مربوط به رفتار شغلی (عملکرد زمینه ای) می باشد.

پس در این پژوهش عملکرد کارکنان با بهره گیری از پرسشنامه ارزیابی شده می باشد که این پرسشنامه با در نظر داشتن مولفه های  عملکرد توسط محقق ساخته شده می باشد و در بر گیرنده شاخص های زیر می باشد :

  • عملکرد وظیفه ای : مقصود از عملکرد وظیفه ای در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 17 پرسشنامه عملکرد شغلی می باشد.

 

  • عملکرد زمینه ای : مقصود از عملکرد زمینه ای در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 18 تا 28 پرسشنامه عملکرد شغلی می باشد.

 

برای سنجش کلیه این عوامل از مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت (از کاملا موافقم تا کاملا مخالم) بهره گیری گردید.

 

1 ـ 8 ـ 2. متغیر مستقل:

1 ـ 8 ـ 2 ـ 1.  تعریف نظری هوش سازمانی:

گنجایش و ظرفیت یک سازمان جهت جمع آوری اطلاعات و درک ماهیت محیط و تبدیل اطلاعات به دانش و راه حل هایی که توسط آن محیط ارزشمند قلمداد می گردد(Albercht, 2003;2) .

هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت های لازم برای وجود سازمان می باشد که  این مهارت ها عبارتند از قابلیت تطابق با تغییر ، سرعت در عمل و عکس و العمل ، انعطاف پذیری و حساسیت به داشتن ذهنی باز ، توانایی تصور کردن و توانایی نوسازی (Ercetin , 2007 : 152) .

هوش سازمانی ظرفیت یک سازمان در جهت خلق دانش و بکارگیری راهبردی آن به مقصود هماهنگی و تطابق با محیط اطرافش می باشد (Halal ,1998:21) .

هوش سازمانی را ، توانایی یک سازمان در جمع آوری اطلاعات ، داشتن نوآوری ، تولید دانش و فعالیت بر اساس دانش کسب شده می باشد، تعریف می کند (McMaster , 1996 :2 ) .

1 ـ 8 ـ 2 ـ 2. تعریف عملیاتی هوش سازمانی :

در این پژوهش هوش سازمانی ” ظرفیت یک سازمان  برای بکارگیری تمامی توانایی هوشی که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آنها برای دستیابی به ماموریت های سازمانی”  می باشد . در این پژوهش هوش سازمانی با بهره گیری از یک پرسشنامه ، توسط کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ، مورد قضاوت قرار می گیرد که این آزمون شامل مولفه های بینش راهبردی ، سرنوشت مشترک ، تمایل به تغییر ، اتحاد و انسجام ، روحیه ، به کارگیری دانش و فشار عملکرد می باشد و در سال 2003 بر اساس نظریه کارل آلبرشت واضع مفهوم هوش سازمانی طراحی شده می باشد. مقصود از هوش سازمانی در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت می باشد ، در این پرسشنامه 47 سوال برای مطالعه ابعاد 7 گانه هوش سازمانی ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد