شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

چار چوب نظری پژوهش :

چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی جایگاه مورد مطالعه تأثیر دارند تشکیل شده می باشد(سکاران،80،1390).بر اساس متغیر ها و تعاریف وارتباطات بین متغیرهای ارائه شده، مجموعه مفروضات نظری زیر شناسایی گردیده می باشد.

یکی از معیارهای سنجش کارایی نظام های اطلاعاتی تعیین اندازه رضایت کاربران از عناصر و ویژگیهای تشکیل دهنده رابط و در حقیقت اندازه رضایت از چگونگی تعامل با نظام می باشد(دوتون و پری، 2002). اقبال و یا عدم اقبال کاربران به یک نظام، می تواند نشانگر سودمندی و یا عدم سودمندی آن نظام و اظهار کننده چالش ها و معضلات موجود در این زمینه باشد(جانسون و دیگران، 2008) ریچار الیور1 مانند معروفترین محققین در زمینه رضایت مشتری، عقیده دارد رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت مابین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده می باشد، حاصل می گردد. به بیانی دیگر، برای اندازه گیری رضایت می            توان از ارتباط زیر بهره گیری نمود:

انتظارات مشتری – استنباط مشتری از کیفیت = رضایت مشتری (سعیدی فرد، 2012)

 در مطالعه مدل این پژوهش در خصوص سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات به بهره گیری از معیار مشتری محوری مدل [1]EFQM  بوده می باشد که جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این مدل که جزو مدل های تعالی سازمانی به شمار می رود ، در سال 1992 به مقصود ترویج مدیریت کیفیت جامع در اروپا ایجاد گردید . مدل تعالی کیفیت اروپا شامل 9 معیار می باشد که شمای این مدل در شکل (1-1) ارائه شده می باشد. (کریستین و دیگران، 2001)

[1] . European Foundation Quality Management

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد