مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

تعاریف واژه ها ومتغیرها:

الف) تعاریف نظری واژه ها ومتغیرها:

سبک تفکر:

عبارت از شیو ه ترجیهی تفکر، سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه نحوه بهره گیری از توانایی می باشد، افراد ممکن می باشد توانایی مشابهی داشته باشند لذا سبک های تفکرات آنها متفاوت می باشد (استرنبرگ ،2002).

سبک تفکر قانون گذار:

افراد قانونگذار دوست دارن قوانین خود را خود وضع کنند و به مسائلی بپردازند که قبلاٌ طرح ریزی و سازماندهی نشده باشد (سیف،1387،ص275)

سبک تفکر اجرایی:

افراد دارای این سبک تفکر مایلند از مقررات پیروی کنند و کارهایی انجام دهند که قبلا طرح ریزی و سازماندهی شده می باشد، و تأثیر خود را به جای خلق ساختارهای نو، دردرون ساختارهای موجود ایفاء نماید. فشار گروه همسالان کودک را تشویق به پذیرش سبک تفکر اجرایی و تکریم به هنجارهای گروهی می کند(سیف،1387،ص635)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سبک تفکر قضاوت گر:

افراد این گروه از تفکر مایلند قوانین و برنامه ها را ارزیابی کنند، آنها اموری را ترجیح می دهند که در آن عقاید و امور موجود ارزیابی گردد (همان منبع؛ص245)

تغییر

تغییر به گونه کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می باشد. پس تغییرات ممکن می باشد مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند(احمدوند،1387،ص11) 

تعارض: تضاد شغلی به تعارض گفته می گردد که بین افراد و یا واحدهای سازمانی به دلیل وجود هدف‌های گوناگون و اختلاف در منابع پدید می‌آید (زارع‌زاده، 1388، 10).

1- تعارض: تعارض عبارت می باشد از منازعه عیان میان حداقل دو نفر به گونه ای که یکی احساسمیکند کمبود امکانات ،ناسازگاری اهداف[1] و دخالت افراد دیگر مانع رسیدن فرد به اهداف اومیشود(کرامتی و همکاران،1388؛98).

2-مدیریت تعارض: به استراتژی هایی نیازمند می باشد که به گونه هیجانی مبتنی بر اعتماد به نفس ، انعطاف پذیری[2] ، وسعت دید و باز بودن تفکر و اقدام نسبت به راه های مختلف می باشد (کرامتی و همکاران،1388؛98).

3- استراتژی های مدیریت تعارض: در واقع استراتژی های مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به جایگاه های تعارض می باشد که این پاسخ ها در عین حالی که استمرار دارند، احتمال دارد در جایگاه های مختلف تغییر کنند. پوت نام و ویلسون این پنج استراتژی را در قالب سه دسته استراتژی کلی تر:

  1. 18. Incompatible goals

[2]19 Flexibility

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد