مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

  1. مدل سینکتیکس:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این روش عجیب را آشنا و آشنا را عجیب جلوه دادن، تأکید زیادی می گردد. با کمک این تکنیک کسی که به تفکر خلاق مبادرت می کند نسبت به آن چیز که عجیب می باشد با ارتباط دادن آن به چیزهای آشنا و به همان ترتیب نسبت به آن چیز که آشناست از طریق ارتباط دادن با چیزهایی که عجیب می باشد و بهره گیری از تشابهات، ایده‌های خلاقانه را تولید می کند. برای مثال یک عضو گروه تأثیر رنگ را بر روی ساختمان برعهده می‌گیرد که برای بار دوم رنگ می گردد. ایفاگر تأثیر می‌کوشد تا از طریق عاطفی و جسمی آن چیز که را تجربه کند که یک قطره رنگ تجربه می کند و این خود به خود باعث می گردد جریان فکری در دیگر اعضای گروه به حرکت درآید و بتواند نیازهای یک رنگ را درک کند که برای مدت زیادی بر روی ساختمانی که قبلاً رنگ شده بود، بچسبد و رنگی این چنین بسازد.

  1. 4. تکنیک آیینه مورینو:

این روش حل مشکل از طریق اجرای یک درام می باشد. به کمک این روش افراد رفتار خود را در حال بازی می‌بینند و راه‌حل‌هایی که قابل قبول بوده و از نظر دور مانده را به دست می‌آورند.

  1. گردش تخیلی:

ذهن بشر به هنگام ابراز خلاقیت و ابتکار در حالت خاص روانی می باشد که اگر بتوانیم آن حالت را ایجاد کنیم قدرت تصورسازی ما فعال شده و خلاقیت، امکان وجود می‌یابد. بهره گیری از این تکنیک به صورت گروهی، اولین بار توسط روانشناسی به نام گوردون (1961) در گروه‌های ایجاد خلاقیت انجام گردید. اعضای گروه با به‌کارگیری جریانی تمثیلی و استعاره‌ای به گردش تخیلی ترغیب می‌شدند و در این حالت ایده‌ها و نظرات بدیعی کشف می‌گردید و روابط تازه‌ای میان پدیده‌ها پیدا می‌گردید. در این روش رهبر گروه، نقشی حیاتی دارد و صرفاً او می‌داند که ماهیت مسئله چیست زیرا در جلسه، مسئله واقعی و معینی مطرح نمی‌گردد، بلکه موضوع با زبان تشبیه و تمثیل، اظهار شده و ایده‌ها و راه‌حل‌های دریافتی هدایت می گردد. این روش را راه‌حل‌جویی قیاسی مستقیم یا تلفیق نامتجانس‌ها نامیده‌اند.

6 . روش «تحلیل معطوف به هدف»: در این روش، افراد وضعیت حاضر را با وضعیت هدف مقایسه کرده و یک یا چند تفاوت آنها را شناسایی می‌کنند. در نظر داشتن این تفاوت‌ها باعث طراحی ایده‌ای می گردد که این فاصله را کاهش دهد. این امر سبب ایجاد موقعیتی جدید می گردد، مراحل این چرخه هر چند بار که لازم باشد تکرار می گردد تا راه‌حل مسئله پیدا گردد.

  1. تکنیک جابه‌جایی مرزها: این تکنیک، نوعی طوفان ذهنی می باشد و اعضای گروه دور هم جمع شده و در مورد اینکه چگونه می‌توانند محدودیت‌های یک مسئله را از بین ببرند با هم بحث می‌کنند این تکنیک به این شکل می باشد که محدودیت‌های مسئله مورد نظر را فهرست کرده و بعد با هم بحث می‌کنند که چگونه می توان این محدودیت‌ها را به فرصت، تبدیل نمود یا مرزهای آن را فراتر برد تا به راه‌حل‌های خلاقانه منتهی گردد. مزیت این روش تمرکز آن بر ساختارشکنی، تغییر توجه و پیشگیری از قالبی فکر کردن می باشد علاوه‌بر آن این روش با مرزشکنی محدودیت‌های کاذب، امکان تصورسازی بهتری به ما داده و موجب طیران تخیل می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد