عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

تغییر سازمانی

 در دنیای کنونی شاهد آن هستیم که تغییرات سازمانی و اجتماعی به سرعت در حال افزایش می باشد. پس ضروری به نظر می­رسد که سازمانها جهت حفظ بقاء در چنین محیطهای پرتلاطمی تغییراتی را در خود ایجاد کنند. اما هنگام اعمال تغییرات همواره مقاومتهایی صورت می­گیرد. در بسیاری از موارد نظاره می­گردد بعضی از افراد حتی پیش روی تغییراتی که خوب و منطقی به نظر می­رسند نیز مقاومت می­کنند. اجرای یک تغییر سازمانی آن هم با موفقیت مستلزم تعهد مدیریت، برنامه اجرایی مناسب و موافقت و طرفداری از سوی تمام کارکنان می­باشد. پیتر سنج یکی از کارشناسان معروف در زمینه تغییر سازمانی، طی مصاحبه­ای با مجله شرکت فست نظریه زیر را در همین راستا ارائه نموده می باشد:

وقتی طی 10 سال گذشته نگاهی گذرا به تلاشهای صورت گرفته در ایجاد تغییر در سازمانها بزرگ ، می­اندارم مجبورم اعتراف کنم به همان اندازه که شواهد مستند و کافی جهت تایید امکان پذیر بودن تغییر در سازمانها هست، شواهد و مدارکی دال رد این ادعا دردست می باشد[ به تعبیری درصد موفقیت یا شکست یک تغییر با هم برابری می­کند.

چنانچه گفته سنج در این ارتباط درست باشد، پس یادگیری اجرای موفقیت آمیز تغییر سازمانی برای مدایران فعلی و آتی بایستی امری مهم به شمار آید. در اینجا نیروهای پدیدآورنده نیاز به تغییرسازمانی، الگوهای تغییر برنامه ریزی شده، مقاومت در برابر تغییر و چند مدل تغییر می­پردازیم.

سازمانها با نیروهای متفاوتی روبه رو می­شوند که موجبات تغییر آنها را فراهم می­سازد. این نیروها از منابع خارج از سازمان و منابع داخلی نشات می­گیرد.

نیروهای بیرونی[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نیروهای بیرونی از خارج بر سازمان جهت تغییر فشار وارد آورده و جزء عوامل اصلی پدیدآورنده تغییر به شمار می­آیند. مدیران سازمانها بایستی بایستی محیط را بطور مستمر برای ایجاد تغییر کنکاش کنند(محیط اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی). مهم تر از همه در نظر داشتن محیط رقابتی می باشد.الگویابی تکنیکی می باشد برای مقایسه فرآیندها با فرآیندهای سازمانهای دیگر.

  • نیروهای درونی[3]

تغییرات درونی از درون سازمان نشات می­گیرد. سازمانها برای رقابت بهتر با سایر سازمانها ،بایستی از جنبه رسمی مانند تغییر ساختار و جنبه غیررسمی(فرهنگ) (روش انجام کارها همیشه اینگونه بوده می باشد) در خود تغییرات ایجاد کنند.

[1] triggers for change

[2] external triggers for change

[3] internal triggers for change

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد