مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

مشارکت در کار:

تعریف نظری: عبارت می باشد از شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی.

تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 19 الی 23پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

تعهد سازمانی:

تعریف نظری: نوعی توجه، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان می باشد. تعهد سازمانی حالتی روانی می باشد که بیانگر نوعی تمایل ، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد (آلن و می یر،1990).

تعریف عملیاتی: بر اساس پرسشنامه ای که توسط آلن و می یر در 24 سوال تنظیم گردیده می باشد مورد سنجش قرار

می گیرد.

تعهد عاطفی:

تعریف نظری: شکل هیجانی تعهد و تعلق در درون سازمانهاست که حداقل دارای سه جزء می باشد: 1) باور و پذیرش نیرومند اهداف و ارزشهای سازمان محل کار، 2) تمایل به صرف کوشش قابل توجه برای سازمان محل کار و 3) تمایل زیاد به ماندن در سازمان (آنجل و پری، 1981 ؛ گل پرور و عریضی، 1385).

تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 24 سوالی آلن و می یر ، برای سنجش این متغیر از سوالات 1 الی 8 پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

تعهد هنجاری:

تعریف نظری: رندال و کوتی(1990) به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف و تعهد اخلاقی نگریسته اند که فرد در قبال سرمایه گذاری هایی که سازمان روی او انجام داده می باشد ، در خود احساس می کند. آنها عقیده دارند که زمانی این احساس در فرد به وجود می آید که سازمان هزینه یا زمان زیادی را صرف آماده کردن او برای بهتر بجای آوردن کار کرده می باشد ، یک نوع احساس تکلیف در وی برای ماندن در سازمان به وجود خواهد آمد(خوشنود، 1390، ص 17).

تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 24 سوالی آلن و می یر، برای سنجش این متغیر از سوالات 9 الی 16 پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد