مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

 ( 1-3-2تعریف و تشریح تسهیم دانش:

تسهیم دانش عبارت می باشد از فرهنگ تعاملات دانش محور که شامل تبادل دانش ضمنی وصریح، تجارب و مهارت های کارکنان بین واحدهای سازمانی یا در کل سازمان می شو د. تاکنون مطالعه های بسیاری برای شناسایی روابط موجود بین عوامل توانمندساز و شاخص های تسهیم دانش و ارتباط میان آن ها در سازمان های مبتنی بر تیم و پروژه انجام شده اند(جونگ چی[1]،2006).

اگر دانش شخصی سازی شده و به اشتراک گذارده نشود، کارکنان سازمان به صورت جداگانه در فرآیند یادگیری وارد شده و تمایلی به تسهیم دانش خود با دیگر اعضای پروژه نخواهند د اشت. در واقع ، تسهیم دانش می تواند به صورت همزمان بر توانمندی های فردی و شایستگی های سازمانی اثر گـذارده و به تقویـت تـوانمنـدی سـرمایـه هـای فکـری سازمان در حوزه سرمایه های انسانی و سازمانی منجر گردد.

همچنین بر طبق آن چیز که که گروهی از دانشمندان بیان نمود ه اند ، مدیریت مؤثر دانش به کارکنانی نیاز دارد که تسهیم دانش را از طریق فناور ی های اطلاعات و ارتباطات انجام دهند؛ زیرا این فنـاوری ها می تواننـد مجاری ارتباطی اکتساب ، شناسایی، استقرار و تسهیم دانش در سازما نهای پروژه ای را مهیا سازند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیش روی سازمان های وظیفه ای که کارکنان تفکیک شده به گونه عمده اهداف مستقل دارند، سازمان های پروژه ای قرار دارند که در آن ها، همه ی منابع برای رسیدن به اهداف خاص با چیدمان منظم و مشخصی در قالب پروژه ها به خدمت گرفته می شوند تا به خروجی های تعیین شده از سوی مدیریت دست یابند. این هدف والا که در سازمان های دولتی همان ارایه محصولات و خدمات مطلوب به شهروندان و اداره بهینه کشور می باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و هدف آن کسب سود نیست، بلکه فرجام اصلی دستیابی به جامعه ای مرفه، آگاه و پیشرو می باشد . چنین هدف والایی، نیازمند بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار و بهبود به اشترا ک گذاری دانش در سازمان های دولتی می باشد که در این بین، فعالیت های دولتی مبتنی بر پروژه از اهمیت ویژه ای  برخوردار هستند. در واقع به دلیل برخورداری دولت از بخشی از درآمد عمومی مردم تحت عنوان مالیات، کارکرد بهینه دولت در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد و عدم اکتساب دانش به روز و تسهیم آن میان افراد، تیم ها و سازما ن های دولتی، به دوباره کاری های مکرر، اتلاف منابع و کاهش سرعت رشد کشور منجر می گردد که تبعات آن همه ی اقشار جامعه را متأثر خواهد نمود. مدیران پروژه در سازمان های دولتی اختیارات قابل توجهی دارند و منابع داخلی و خارجی متنابهی ر ا در اختیار دارند که کنترل و مدیریت پروژ ه های دولتی را از اهم وظایف این مدیران می سازد . در طول پروژه کارکنان بسیاری در اختیار مدیران پروژه قرار دارند که هر یک دانش خاص و وظایف معینی دارند.

مدیریت دانش، راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به مقصود ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند. مدیریت دانش، فرایند گسترده ای می باشد که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و بهره گیری صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد.(البرزی،1384) تعریف جامع و قابل قبول تری از مدیریت دانش توسط مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا ارائه شده می باشد که عبارت می باشد از:مدیریت دانش،کسب دانش درست،برای افراد مناسب،در زمان صحیح و مکان مناسب می باشد،به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان،بهترین بهره گیری را از دانش ببرند. مدیریت دانش یک مدل کسب و کار نظام یافته داخلی می باشد که به تازگی در حیطه علوم و سازمانها پدیدار شده و یک طیف وسیع علمی را با تمام منظرهای آن مورد رسیدگی قرار می دهد . این طیف وسیع می تواند ، تولید دانش ، تدوین قوانین علمی و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتاً به ارتقاء فراگیری و نوآوری منجر گردد .(محمد لو ،1383)

[1] Jung-Chi

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد