مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

7فرضیه های پژوهش

  • بین تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت و ترکیب سرمایه در گردش ارتباط معناداری هست.
  • بین ترکیب سرمایه درگردش و سودآوری شرکت ارتباط معنا دار هست.
  • تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت، بر سود آوری آن تاثیرگذار می باشد.
  • تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، تاثیر معنی داری بر سود آوری آن دارد.

 

1-8تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها

برای روابط  پیشنهادی  پژوهش در مورد نسبت سرمایه در گردش شرکت ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و سود آوری، سه مدل مشخص شده می باشد.که مدل اول مربوط به آزمون فرضیه 1، مدل دوم مربوط به فرضیه 2و3 ومدل سوم مربوط به فرضیه 4 می باشد.

WCRit نشان دهنده نسبت سرمایه در گردش، DRit نسبت بدهی می باشد؛ و (WCR*DR)it ترکیبی از این نسبت ها می باشد. πit نشان دهنده سودآوری شرکت و SIZEit اندازه شرکت i در دوره t، iє جمله خطا و β 0، β1، ، β2، β3  ضرایب متغیر ها و تقاطع هستند.

تعریف عملیاتی متغیرها:

متغیرهای مستقل: مدیریت سرمایه درگردش وتصمیم گیری مالی

متغیر وابسته :  سودآوری شرکت

متغیرکنترل :  اندازه شرکت

متغیرهای کلیدی مورد مطالعه، نسبت سرمایه در گردش (WCR)، نسبت بدهی (DR)، و نسبت سودآوری  (π)می باشد SIZE اندازه شرکت می باشد که در یکی از مدل ها به عنوان متغیر کنترل  در نظر گرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد