عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

ارزش های اخلاقی سازمان

رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پدیده ها درآمده می باشد که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست های رسمی و فرهنگ های غیر رسمی سازمان در آمده می باشد. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش هایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم می باشد، مبنی بر این که درست چیست و نادرست کدام می باشد. ارزش های اخلاقی تعیین کننده استانداردهایی هستند مبنی بر این که از نظر رفتار و تصمیم گیری، چه چیز خوب یا بد می باشد. اخلاق چیزی می باشد که با رفتارهای ناشی از قانون متفاوت می باشد. رفتار قانونی ریشه در مجموعه ای از اصول و مقرراتی دارد که نوع اقدام افراد را مشخصمی کند، عموما مورد قبول جامعه هستند، لازم الاجرا بوده و در دادگاه ها نیز اعمال می گردند. رعایت اصول اخلاقی به سادگی به معنی رعایت قوانین و مقررات نیست. بسیاری از رفتارها جنبه قانونی پیدا نکرده اند، مدیران در زمینه پیدایش هنجارها و ارزش ها بایستی حساسیت بیشتری از خود نشان دهند. اصول اخلاقی در مدیریت همان اصولی می باشد که به هنگام تصمیم گیری و رفتار (در ارتباط با درست یا نادرست بودن آن ها)، از نظر اخلاقی مدیران را هدایت و راهنمایی می کند. موضوع مسئولیت اجتماعی در گستره همین مطلب قرار می گیرد و به تعهدات مدیران مربوط می گردد، یعنی به هنگام تصمیم گیری و اقدام، سازمان بایستی به گونه ای اقدام نماید که به خیر و صلاح جامعه و خودش باشد (دفت، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1374، ص 648).

2-1-11 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی

بکر: تعهد، تمایل به انجام مستمر مجموعه فعالیت هایی می باشد که به خاطر ذخیره شدن اندوخته ها و سرمایه گذاری هایی پیشین بوده که با ترک سازمان ، این اندوخته ها از بین می رود (انصاری، کلجاهی ،89، ص 38).

مودی، پورتر و استیرز: تعهد را عبارت از تعیین هویت شدن با یک سازمان می دانند که شامل یک باور قوی در پذیرش اهداف و ارزش های یک سازمان، میل به صرف کوشش قابل ملاحظه برای سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در سازمان می باشد. (انصاری و کلجاهی، 1389، ص 38).

براون، گرین بری و سامرز در 1995، تعهد سازمانی را به عنوان تمایل کارمند به سازمان، تعیین هویت با آن و اندازه چالش وی در سازمان مانند روابط کاری، ارتقاء شغلی ، بازنشستگی و اهداف و ارزش های سازمانی مورد مطالعه قرار دادند (صفری و ابراهیمی، 1388، ص 97).

استرون(1377): تعهد سازمانی عبارت از توجه مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی (نه شغل) می باشد که در آن مشغول به کار هستند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می دهد (صفری و ابراهیمی، 1388، ص 97).

فرنچ(1371): تعهد عبارتست از وفاداری و حالتی که فرد بر اساس آن احساس مثبت و قاطعی نسبت به چیزی دارد (صمدی و مهدوی خو، 1388، ص 36).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد