عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

مدل کانو (ملکی و دارابی ،‌1387 )

مدل کانو موارد زیر را نیز در بردارد :رضایت مشتریان بزرگترین ارتباط و وابستگی را به این مدل دارد. این مدل بیشترین سهم را در بودجه تحقیقاتی بازار دارد. باعث افزایش و رشد خواسته ها ونیازهای مشتریان می گردد باعث تعدیل رقابت بین سازمان ها می گردد و موفقیت در این مدل بستگی به اجرای صحیح وتعریف درست شاخص ها دارد (ملکی و دارابی ،1387 ).

مانند مزیت های  مدل کانو : ارتباط بهتر با مشتریان ،فهمیدن و درک مشتریان و نیازهای مشتریان و رضایت نهایی مشتریان می باشد (ملکی و  دارابی ،‌1387 ).

2-1-15-2) مدل فورنل 1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخص رضایتمندی کشور سوئدی در سال 1989 توسط پرفسور فورنل ،‌براساس یک مدل  ساخت یافته و با بهره گیری از نظرسنجی مشتریان طراحی شده بود .جامعیت مدل رضایت مشتری سوئد برای اندازه گیری کیفیت کالا وخدمت ،‌امکان بهره گیری از آن جهت ارزیابی کیفیت در یک مقیاس  وسیع ومرتبط ساختن کیفیت با رفتار مشتری ،‌سه وی‍ژگی برتر  مدل سوئد محسوب می گردید که کشور آمریکا را برای تبعیت از این رویکرد جهت تهیه شاخص ملی رضایت مشتری ترغیب نمود. مدل اصلی سوئد در شکل آورده شده می باشد (کاوسی وسقایی ، 1388 ،‌402 ).

1- fornell

(کاوس وسقایی ، 1388 ،‌402 ).

عوامل زیادی بر رضایت مشتری تاثیر گذار می باشد که در این مدل به صورت روابط علت ومعلوی موردتوجه وبررسی قرار می گیرند. بعضی از این  عوامل به عنوان عامل اصلی رضایت مشتری و برای بعضی دیگر مجموعه ای از خصوصیات اولیه یاخصوصیات ضروری در نظر گرفته می گردد (ملکی ودارابی ،‌1387 ).

2-1-15-3) مدل اسکمپر

مهمترین موضوع در مدل کانو ایجاد خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمت به مشتری بود.دکتراسبورن تحقیقات گسترده ای به مقصود مطالعه مبانی ابتکارات ،‌اختراعات و اکتشافات انجام داده و به این نتیجه رسیده که تمام نوآوری ها بر هفت پایه به تبیین جدول زیر استوار می باشد که براساس سوال ،‌ایده و انگیزه ایجاد می گردد وکلید رمز موفقیت آن بر پایه سوالات شش گانه (5w-h) قرار داد (ملکی و دارابی ،‌1387 ).

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد