عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

روایی و پایایی پرسشنامه

در هر تحقیقی، مناسب بودن ابزار اندازه گیری اهمیت فراوانی دارد. هر نوع ابزار بایستی از روایی و پایای لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با پژوهش را گرد آوری نموده و از طریق تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال پژوهش پاسخ دهد.

3-6-1) روایی

مقصود ازروایی[1] آن می باشد که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را به درستی اندازه بگیرد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد (خاکی، 1390: 244).در این پژوهش برای اینکه پرسشنامه از روایی لازم برخوردار گردد، از روایی صوری بهره گیری گردید.به این شکل از مطالعه مبانی نظری، تحقیقات انجام شده و کتب تخصصی در زمینه تحقیقات و نیز نظرات جمعی از صاحب نظران و اساتید بهره گیری شده می باشد.

3-6-2) پایایی 

در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسش نامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار می باشد که اندازه همبستگی مثبت یک مجموعه را با هم منعکس می کند. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد محاسبه می گردد. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی گویه ها بیشتر می باشد.در این روش اگر ضریب آلفا کمتر از60/0  باشد معمولا اعتبار آن ضعیف تلقی می گردد، دامنه 70/0  قابل قبول وبیش از 80/0  خوب تلقی می گردد ( سکاران ، 1388:385).

اندازه آلفای کرونباخ برای متغیرها بصورت زیر می باشد:

Validity.[1]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد