مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

1مقدمه:

تفکر اصطلاحی می باشد که در میان مردم کما بیش رواج دارد و همه آن را به نوعی به کار می گیرند. گرچه ممکن می باشد برداشت درستی از آن نداشته باشند. با اندیشه و تفکر میتوان روابط بین پدیده هارا کشف نمود و به تولید دانش ومعرفت  پرداخت. پس وظیفه ی نظام آموزشی به جای انتقال و انباشت اطلاعات  علمی، ایجاد شرایط مطلوب برای پرورش تفکر می باشد. سبک تفکر که شیوه ترجیحی تفکراست، به اظهار این موضوع می پردازد که آن چیز که در زندگی برای ما اتفاق می افتد نه تنها به اندازه خوب  اندیشیدن، بلکه به چگونگی تفکر ما  نیز مربوط می گردد (پارک[1]، 2001) این فصل شامل دو  بخش مطالعه نظری پژوهش، و پیشینه پژوهش می باشد.

2-1-1 تعریف  تفکر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اَندیشه یا فِکر یکی از نیروهای درونی بشر می باشد که به مفاهیم مربوط می باشد. کانت مانند فیلسوفانی می باشد که در کتابش با عنوان «سنجش خرد ناب» درمورد فکر و مفاهیم به بحث پرداخته می باشد

تفکر، عملی ذهنی می باشد و زمانی مطرح می گردد که بشر با مسئله‌ای مواجه‌می باشد و خواستار حل آن می باشد. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می گردد که این کوشش ذهنی را، تفکر می‌نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده‌می باشد که از تعریف مسئله به گونه شفاف، روشن و ملموس، آغاز می گردد و با یافتن راه حل‌هایی برای حل مسئله ادامه می‌یابد و با به کارگیریِ عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می‌رسد. «تفکر سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت بهره گیری در جایگاه فعلی می باشد.» «تفکر فرایندی رمزی و درونی می باشد که منجر به یک حوزه شناختی می گردد که نظام شناختی شخص متفکر را تغییر می‌دهد.» «تفکر فرایندی می باشد که از طریق آن یک بازنمایی ذهنی جدید به وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال و حل مسئله ایجاد می گردد.»[۳] «تفکر ، تلاشی می باشد ذهنی، برای پاسخ گویی صحیح و دقیق به سوالات ذهنی که به ابزاری زیرا منطق ، خرد ورزی،دانش،تجربه و درک صحیح موضوع نیازمند می باشد. .» عبارت می باشد از مرتب ساختن امور معلوم برای رسیدن به کشف مجهول. به بیانی دیگر فکر عبارت می باشد از حرکت ذهن به سوی امور و مقدمات معلوم و سپس حرکت از آن امور معلوم به سوی کشف مقصود(مجتهدی،1378).

2-1-2 نواع سبک های تفکر

هر یک از روش‌های تفکری را می‌توان متدهایی دانست که به کمک آنها، قسمتی از فرایند حل مسئله، با موفقیت طی می گردد. تفکر برتر تفکری می باشد که از بهترین روش‌ها به حل مساله برسد.

[1]–  Park

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد