عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

1-1 مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شالوده مباحث مدیریت مالی راسرمایه تشکیل می دهدومی توان ادعاکردکه همه فعالیتهای تجاری نیازمندسرمایه اند،سرمایه عبارت می باشد ازتمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند.

با در نظر داشتن جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای سازمانی،مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این بین سرمایه در گردش به گونه کلی در همه سازمان ها وبخصوص در سازمان های با انداز ه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن براساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین  نیز ازاهمیت به سزایی برخوردار می باشد . سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی می باشد که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می گردد و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت می باشد ازتعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد.

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها ،ادبیات سازمانی به گونه سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز می باشد و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینهتجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود،ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند. اما بایستی توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می گردد، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهدو در این فضای اقتصاد چالشی، که سازمان ها ی بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی وکاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال،یک نیازاساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش می باشد و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد.

اسمیت [1]معتقد می باشد مدیریت سرمایه در گردش به خاطرتاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه درارزش شرکت دارد از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد . زیرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سودآوری ورسیک را شامل می گردد و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می گردد و برعکس،تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز می باشد به کاهش سودآوری بالقوه منجر می گردد.

ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش، تحلیل ها بر روی شرکتهای بزرگتر متمرکز می باشد، اما بایستی توجه داشت که مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری برای شرکت های با اندازه کوچکتر یامتوسط از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد زیرا که بخش اعظم دارایی های این شرکت ها به شکل دارایی های جاری نگهداری می گردد، همچنین بدهی های جاری نیز یکی از اصلی ترین منابع مالی خارجی این شرکتها به شمار می رود. بلت نیز با تصریح به اهمیت سرمایه در گردش برای کسب وکارهای کوچک دلیل اصلی این اهمیت را این چنین توصیف می کند که کسب وکارهای کوچک به گونه خاصی در زمینه عمده فروشی یا خرده فروشی فعالیت دارند و از آنجا که دارایی های جاری بخش بزرگی از کل دارایی های آنان را تشکیل می دهد که بایستی بودجه بندی گردد و این بودجه بندی نیز امری مهم و طولانی مدت می باشد واغلب کسب و کارهای کوچک در پیش بینی بلند مدت بودجه مشکل دارند لذا بایستی توجه خاصی را به مدیریت سرمایه درگردش معطوف نمایند . پس با مدیریت مناسب تعاملات مالی با خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین می توان مبانی سرمایه در گردش مناسبی را طراحی کرده و توسعه داد.

[1].smith

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد