مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

7تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی سازمان

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی سازمان از دو جنبه تاثیر سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد و تاثیر شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مورد مطالعه قرار می گیرد.

2-1-7-1سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد

شرکتها می توانند سرمایه گذاری در سرمایه در گردش خود را به حداقل برسانند یعنی یک سیاست جسورانه را در پیش گیرند و یا این که یک سیاست محافظه کارانه را انتخاب کنند پس مدیریت شرکت مجبوراست قبل از انتخاب سیاست سرمایه در گردش خود در مورد موازنه ریسک و بازده تصمیم گیری نماید .حداقل کردن سرمایه گذاری در سرمایه در گردش (سیاست تهاجمی) ممکن می باشد به گونه مثبت بر روی سودآوری شرکت تاثیر بگذارد . از سوی دیگر سرمایه گذاری سنگین در سرمایه در گردش (سیاست محافظه کارانه)نیز ممکن می باشد منجر به سودآوری گردد زیرا که به عنوان مثال، نگه داشتن موجودی کالای زیاد، هزینه وقفه های احتمالی در فرایند تولید و خسارات ناشی ازکمیابی تولیدات را کاهش می دهد و همچنین هزینه ها ی تامین را کاهش داده و پیش روی نوسانات قیمت از شرکت طرفداری می کند.(گارسیا[1] وهمکاران،2007)

شواهد به دست آمده از مطالعات جوس[2] و همکاران(1996) شین و سوئنن[3] (1998)، دلف[4] (2003) و  محققین دیگر در ارتباط با سودآوری به عنوان معیاری برای عمکرد و سیاست های سرمایه در گردش، از این واقعیت طرفداری می کنند که سیاست های سرمایه در گردش تهاجمی سودآوری را بالا می برد .جمعی نیز در مطالعه ای که بر روی ارتباط سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده توسط شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام این شرکتها داشته به این نتیجه رسیده می باشد شرکت هایی که سیاست سرمایه در گردش جسورانه را انتخاب نمود ه اند در مقایسه با شرکت های با سیاست محافظه کارانه دارای بازده بیشتری بوده اند .(جمعی،1380)

مزایای یک سیاست تهاجمی کاهش هزینه ها و افزایش سود می باشد.چندین هزینه با بهره گیری از یک سیاست تهاجمی ممکن می باشد کاهش یاید که از آن جمله به موارد زیر می توان تصریح نمود: ۱)هزینه های موجودی کالا پایین تر و در نتیجه نگهداری کمتر موجودی ها و حرکت چرخش سریع موجودی ۲) هزینه های وصول مطالبات پایین تر با بهره گیری از سیاست اعتباری تهاجمی ۳)کاهش هزینه های بودجه بندی به دلیل بهره گیری زیاد از بدهی های کوتاه مدت .خاطر نشان می گردد برای شرکت های کوچکتر به دلیل بهره گیری بیشتر از بدهی ها در مقایسه با شرکتهای بزرگتر، سیاست سرمایه در گردش تهاجمی می تواندسودآوری شان رابه گونه قابل ملاحظه ای افزایش دهد . اگر چه بایستی توجه داشت که سیاست ها ی سرمایه در گردش تهاجمی، ریسک ناتوانی در ادای تعهدات را هم افزایش می دهد.(بلت[5]،1997)در کل می توان این چنین استدلال نمود که سیاست های سرمایه در گردش جسورانه، اگر چه ریسک زیادی را نیز دارا می باشد در مقایسه با سیاست های سرمایه در گردش محافظه کارانه دارای سودآوری بیشتری می باشد . و شرکتها بایستی از طریق موازنه ریسک و بازده که شالوده تمام تصمیم گیری های مالی می باشد، سیاست های سرمایه در گردش مناسب را اتخاذ نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. Garcia

[2] . Jose

[3] . Shin& Soenen

[4]. Deloof

[5].Belt

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد