مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

مقدمه :

پژوهش کوشش منظمی می باشد که به مقصود پاسخگویی به یک یا چند سوال انجام می شود. جان دیویی[1] در کتاب ” منطق نظریه پژوهش ” را چنین تعریف کرده می باشد : پژوهش عبارتست از تغییر کنترل شده یک جایگاه غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ  ویژگی ها و روابط ، کاملاً معین و ثابت می باشد و در وضعی قرار دارد که عناصر اصلی یا اولی بصورت یک متحد تغییر یافته اند. ( دلاور ، 1385، ص30)

در طی فرآیند پژوهش با بکارگیری ابزارهای جمع آوری ، داده ها به گونه عینی و معتبر، نظاره، مطالعه و استخراج می شوند و سپس با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی کوشش می گردد،  که ادعاها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. ( خاکی، 1383، ص88 )

در این فصل از روش های مورد بهره گیری در پژوهش به مقصود مطالعه جامعه آماری، حجم نمونه، روش های نمونه گیری، روش ها و ابزار مورد بهره گیری برای گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل آن ها، و بحث روایی و پایایی ابزار گردآوری، مورد تشریح و اظهار گرفته می باشد.

3 ـ 2 ) طرح پژوهش :

به گونه کلی انواع پژوهش بر دواساس طبقه بندی می شوند :

طبقه بندی براساس هدف که شامل :

پژوهش های (بنیادی)، پژوهش کاربردی، پژوهش و توسعه، تحقیقات ارزیابی و پژوهش عملی( کاربردی)می باشد.

هدف از پژوهش کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این پژوهش هدف کشف دانش تازه ای می باشد که کاربرد مشخصی را درمورد فراورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر پژوهش کاربردی کوشش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست. ( خاکی، 1383، ص95 )

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی می باشد.

[1] John Dewey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب ) اهداف فرعی :

– ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، مطالعه خسارت و…)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد