مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

عملکرد کارکنان

2-2-1. مقدمه :

سازمان ها به مقصود نیل هدفهای خاص که هر کدام تامین نیازهای معینی از جامعه را بر عهده دارند به وجود آمده اند. سازمان های دولتی نیز ، به مقصود تامین نیازهای عمومی جامعه ، ایجاد شده اند، برای این مقصود یعنی تامین نیازهای عمومی ، بصورتی هرچه بهتر و مطلوبتر ، بایستی به کارایی و اثربخشی سازمان ها ، توجه کافی صورت گیرد. مسلم می باشد که اثربخشی و کارائی سازمان ها نیز ، در گرو عملکرد شغلی کارکنان می باشد . (بیک زاد ، 1376: 1)  امروزه بسیاری از مدیران به این واقعیت پی برده اند و کوشش های هشیارانه ی زیادی در زمینه ی تعیین اهداف ویژه ی سازمان و شاخص های عملکرد و ارزیابی آن انجام داده اند. (Popova et al ,2010:505)

از آنجاکه منابع انسانی تأثیر مهمی در رشد و توسعه ی اهداف سازمان ها دارند سازمان های اجتماعی به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگزیر از تدارک ، حفظ و اداره ی نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. با در نظر داشتن پیشینه ی مطالعات مربوط به مدیریت در می یابیم که مطالعه عوامل و متغیرهای مربوط به شغل کارکنان در سازمان ها به سال های خیلی پیش بر می گردد . ( سجادی و امیدی ، 1387 : 82)

در حال حاضر نیز مطالعه و شناخت عوامل موثر بر عملکرد شغلی  کارکنان یکی از برنامه های مهم مدیریت در بخش کلان به شمار می رود در حقیقت نگرانی ها و دغدغه هایی که در قالب یک مسئله مطرح می گردد ، این می باشد که چرا بعضی از کارکنان در سازمان عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند؟ چرا بعضی کارکنان تمایل به کار ندارند ؟ کدام عوامل و متغیرها ارتباط بیشتری با عملکرد شغلی دارند؟  ( سجادی و امیدی ، 1387 : 82)

پس یکی از حیاتی ترین معضلات  در سازمان ها عملکرد شغلی می باشد که این مسئله محققان را وادار به تحقیقات بیشتری در این زمینه می کند. آنان اعتقاد دارند که عملکرد انتظار کلی سازمان از تفکیک رفتارهای مشابهی می باشد که هر فرد در در دوره ی خاصی از زمان از خود نشان می دهد.  در واقع عملکرد شغلی مجموعه ای از رفتارهایی می باشد که افراد در ارتباط با کار خود یا با اندازه کارایی کسب شده به علت نوع شغلشان  مانند آموزش ، تولید یا ارائه خدمات کسب می کند. (Rezaei Dizgah et al , 2012: 1735)

2-2-2. تعاریف عملکرد :

عملکرد شغلی مجموعه ای از رفتارهای مرتبط با اهداف سازمان یا اهداف واحدهای سازمانی که افراد در آنجا کار می کنند می باشد ، که این یک مفهوم اولیه و ابتدائی برای محققان رفتار سازمانی  می باشد در واقع این پیشنهاد ارائه شده می باشد تا باعث بهبود و پیشرفت عملکرد شغلی گردد نه اینکه تنها هدف اصلی محققان سازمانی باشد. این موضوع هم برای محققان و هم برای مدیران جذابیت دارد. عملکرد شغلی به این شکل نشان داده شده می باشد که بازگو کننده ی اثربخشی ، عوامل حیاتی ، مزایا و منافع سازمان می باشد. (Ferris et al ,2010:561-562)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد شغلی ، به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمان ها و جایگاه های شغلی مختلف تعریف می گردد. مقصود از ارزش سازمانی ، برآوردی می باشد که سازمان از فعالیت ها و خدمات کارکنان خود دارد ؛ نظیر انجام وظیفه شغلی یا داشتن ارتباط ی کاری مناسب با دیگر کارمندان . (Ejeei et al , 2009 : 302)

نکته مهم در این تعریف این می باشد که عملکرد شغلی به عنوان خاصیت یا ویژگی رفتاری معین تعریف شده ، به ویژه اینکه عملکرد شغلی به عنوان خصوصیتی یکپارچه از رفتارهای جداگانه و مجزا که در گستره ای از زمان رخ می دهد ، در نظر گرفته شده می باشد. نکته دوم در این تعریف این می باشد که ویژگی رفتاری عملکرد شغلی ، به ارزش مورد انتظار سازمان بر می گردد. با این تعریف می توان عملکرد شغلی را به عنوان متغیری که بین مجموعه ای از رفتارهای که توسط افراد متفاوتی انجام می گردد و رفتارهایی که به وسیله افرادی مشابه در زمان های متفاوت انجام می پذیرد ، به شمار آورد. (همان منبع)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد