مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

مدل تغییربکهارد [1]

به لحاط تاریخی معادله تغییر بکهارد را می توان نقطه عطفی در حوزه توسعه انسانی دانست. وی در مدل خود به تأثیر و اهمیت مشارکت کارکنان در سازمان توجه دارد. وی در تفکر مدیریت تغییر چشمگیری ایجاد نمود (از تفکر عصر صنعتی به رویکرد انسانگرا) . بکهارد به عنوان یکی از بنیانگذاران توسعه سازمانی و خالق چهارچوب اصلی تغییر سیستمی شهرت دارد.

 

چهارچوب کلی تغییر بکهارد:

  • احساس نیاز به تغییر
  • ترسیم آینده مطلوب
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارزیابی سازمان و حوزه­هایی که نیازمند تغییر هستند برای حرکت بسوی آینده مطلوب

4- تحقق آینده مطلوب با مدیریت انتقال

وی معتقد می باشد برای تغییر سازمانی موثر به 3 عامل بایستی توجه داشت:

  • نارضایتی از وضع موجود
  • وجود چشم انداز
  • تمرکز بر گامهای مورد نیاز برای تحقق چشم انداز

2-2-9 مدیریت تغییر در سازمان

جهان همواره در حال تغییر و تحول می باشد و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات می باشد. تغییر در همه پدیده‌های جهان جریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست. تغییر پیش از پیدایش بشر وجود داشته و همیشه نیز وجود خواهد داشت. چه اگر این طور نباشد، در هر جایگاه و لحظه از زمان، انتقال به زمان و شرایط بعدی ممکن نخواهد بود. بشر همیشه درصدد ایجاد تغییرات مثبت، مهار تغییرات منفی و مبارزه با آثار آن بوده می باشد و کوشش نموده می باشد که تغییرات را مدیریت نماید تا از آثار زیان بار آن در امان بماند. سازمان‌ها و بنگاههای اقتصادی نیز در دنیای پرشتاب امروزی دائماً در حال تغییر و تحول هستند و سازمان هایی می‌توانند باقی بمانند که برای بقای خود مزیت رقابتی به وجودآورند. سئوالی که به ذهن متبادر می گردد این می باشد که آیا تغییر فرایندی مثبت می باشد یا منفی؟

در نظر داشتن تغییر در دنیای مدیریت، نظری سیستمی و مبتنی بر فرآیند می باشد. فرآیند از جایی آغاز و در جایی پایان می‌پذیرد. پس می‌توان گفت که فرآیند مدیریت تغییر، فرآیندی آگاهانه و مبتنی بر رویکردی تعریف شده می باشد. در یک توجه کلی می‌توان گفت فرآیند مدیریت تغییر از هفت مرحله تشکیل می گردد که عبارتند از:

1-          مرحله تدوین راهبرد و طرح

2-          تغییر مستندات و مدارک در هسته مرکزی سازمان

3-          تشخیص جدول‌بندی تغییرات

4-          برپایی ساختار و ترکیب‌بندی

5-          آزمایش در محیط قابل کنترل

6-          گسترش ترکیب‌بندی تغییر

7-          نمایش پایداری و عملکرد

زیرساخت‌های این هفت مرحله، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هستند اما زیرساخت اصلی هر نوع تغییر در سازمان ها در حقیقت بشر ها هستند.

در روبرو شدن با تغییرات اگر سازمان آمادگی لازم را نداشته باشد که از درون خود، تغییرات را پذیرا باشد و پیش روی آن مقاومت نشان دهد، لاجرم به سمت اضمحلال خواهد رفت.

برای مدیریت در تغییر بایستی دانست که:

–     چرا تغییر ضروری می باشد؟

–    چه کسی می‌خواهد تغییر رخ دهد؟

–    چه نتایجی مطلوب می باشد؟

–    چگونه تغییر ایجاد می گردد؟

–    چه کسانی طرفداری و چه کسانی مشارکت می‌کنند؟

–     ما بایستی چه کنیم و در چه مسیری حرکت نمائیم؟

بایستی اذعان نمود که پیچیدگی پدیده تغییر از آن جهت می باشد که فرآیندی دینامیک بوده و از تعامل متقابل عوامل مختلف به وجودمی‌آید و تمامی این عوامل و متغیرهای آن در ارتباط علت و معلولی با یکدیگر، ساز و کاری به وجودمی‌آورند

[1] Bechard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد