مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نشانه‌های ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان

هرچه ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان بالا باشد، نیاز به تدوین قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای اجرایی و نظارتی کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد مدیران از طریق شاخصها و عوامل زیر می‌توانند درجه و اندازه سرمایه اجتماعی در سازمان را تشخیص دهند؛ بدین معنا که هرچه اندازه این عوامل در سازمان بالا باشد، سرمایه اجتماعی کمتر خواهد بود(لینا و ونبورن،2002 : 3):

1- دستورالعملها و بخشنامه‌ها؛

2- نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی؛

3- شایعه پراکنی؛

4- ترور و تخریب شخصیتها؛

5- تخلفات اداری؛

6- بی‌اعتنایی کارکنان به سازمان؛

7- شکست تیم‌ها و کمیته‌های کاری در سازمان؛

8- تمایل نداشتن کارکنان به یادگیری دانش روز و تسهیم دانش و اطلاعات؛

9- فقدان روحیه رقابت‌جویی در درون سازمان یا نسبت به رقبا؛

10- افزایش غیبت، مرخصی.

2-3) تسهیم دانش

 ( 1-3-2تعریف و تشریح تسهیم دانش:

تسهیم دانش عبارت می باشد از فرهنگ تعاملات دانش محور که شامل تبادل دانش ضمنی وصریح، تجارب و مهارت های کارکنان بین واحدهای سازمانی یا در کل سازمان می شو د. تاکنون مطالعه های بسیاری برای شناسایی روابط موجود بین عوامل توانمندساز و شاخص های تسهیم دانش و ارتباط میان آن ها در سازمان های مبتنی بر تیم و پروژه انجام شده اند(جونگ چی[1]،2006).

اگر دانش شخصی سازی شده و به اشتراک گذارده نشود، کارکنان سازمان به صورت جداگانه در فرآیند یادگیری وارد شده و تمایلی به تسهیم دانش خود با دیگر اعضای پروژه نخواهند د اشت. در واقع ، تسهیم دانش می تواند به صورت همزمان بر توانمندی های فردی و شایستگی های سازمانی اثر گـذارده و به تقویـت تـوانمنـدی سـرمایـه هـای فکـری سازمان در حوزه سرمایه های انسانی و سازمانی منجر گردد.

همچنین بر طبق آن چیز که که گروهی از دانشمندان بیان نمود ه اند ، مدیریت مؤثر دانش به کارکنانی نیاز دارد که تسهیم دانش را از طریق فناور ی های اطلاعات و ارتباطات انجام دهند؛ زیرا این فنـاوری ها می تواننـد مجاری ارتباطی اکتساب ، شناسایی، استقرار و تسهیم دانش در سازما نهای پروژه ای را مهیا سازند.

[1] Jung-Chi

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد