دانلود پایان نامه

مستندات مهمترین و معتبرترین مراجع در این مقاله محسوب میشوند(شربت اوغلی و عرفانیان 1384).
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوریهای مدیریت مالی و مطالعات کتابخانهای تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. و شواهد لازم را جهت پاسخ به سوالات پژوهش ارائه نماید.

1-2- بیان مسئله:
یکی از ضروریترین عوامل برای ادامه فعالیتهای جاری هر شرکت، میزان نقدینگی آن است. بانکها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شرکتها، نسبتهای نقدینگی آنها و توان بازپرداخت بدهیهای جاری را مدنظر قرار میدهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه درگردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر میرسد (نیکومرام و همکاران 1385، 12).
زمانی که مدیران یک شرکت یک سیاست جسورانه را در مورد سرمایه درگردش بر میگزیند، این سیاست باعث میشود، شرکت سطح پایینی از داراییهای با نقدینگی بالا را در اختیار داشته باشد، در نتیجه احتمال عدم پرداخت تعهدات جاری افزایش یافته و به تبع آن سطح ریسک افزایش مییابد (هورن4 1969، 89-71). از سوی دیگر نباید از این مساله غفلت نمود که نگهداری سطح بالای سرمایه درگردش، میتواند در طول یک دوره کوتاه مدت، امکان استفاده از فرصتهای سودآور را برای مدیران شرکت فراهم آورد(لونوکس5 2004، 24-20).
دلیل عدم موفقیت بخش عمدهای از شرکتهای ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه درگردش است، حال آنکه این شرکتها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه درگردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج میگردند(بسلی و دیگران6 1987).
اهمیت روزافزون سرمایه درگردش در تداوم فعالیت واحدهای انتقاعی موجب گردید، راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد. واحدهای انتقاعی با بکارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه درگردش میتوانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها میتواند بر میزان خطر و بازده آنها اثر گذار باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش شرکتها میباشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
موضوع مدیریت سرمایه درگردش طی سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ درسایر کشورها مورد مطالعه فراوان قرار گرفته از جمله تحقیقات صورت گرفته میتوان به تحقیقات، (فیلبک و کروگر ۲۰۰۵)7، (قوش و ماجی ۲۰۰۳)8، (رحمان و نصر ۲۰۰۷)9، (لمبرسون ۱۹۹۵)10، (نذیر و افزا ۲۰۰۷)11 اشاره نمود.
با توجه به اهمیت موضوع تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است لذا بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها و با استفاده ازمدلها و متغیرهای استفاده شده در آن تحقیقات موضوع در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مدیریت سرمایه درگردش یکی از بخشهای است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا میکند به طوری که در برخی موارد بحث سرمایه درگردش و نقدینگی بسان خونی تشبیه کردهاند که در رگهای یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد.
ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر اهمیت موضوع را برجسته میکند.
۱- در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکتها در شرایط نامناسبی قرار داد و اکثر شرکتها به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح میدهند تا وجه نقد را به دارائیهای دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث میشود که شرکتها ایرانی در سررسید بدهیها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
۲- تجزبه نشان داده است که اغلب شرکتهایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آنان به ورشکستگی کشیده میشود، یکی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه درگردش میباشد(رهنمای رودپشتی و کیائی ۱۳۸7).

1-4- اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
هدف از انجام این پژوهش شناخت تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش میباشد.
1-4-2 اهداف ویژه
1. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر سرمایه درگردش بکار گرفته شده
2. شناخت تاثیر ریسک بازار بر سرمایه درگردش بکار گرفته شده.
3. شناخت تاثیر ریسک عملیاتی بر چرخه نقدینگی.
4. شناخت تاثیر ریسک بازار بر چرخه نقدینگی.

1-4-3- اهدف کاربردی
ارائه پیشنهادهای علمی به نهادها و سازمانهای ناظر بر بازار از جمله سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
ارائه راهکارهای علمی به تحلیلگران بازار و سازمانهایی که کار آنها مطالعات اقتصادی است.
ارائه راه کارهای علمی به مدیران مالی جهت مدیریت مطلوب سرمایه درگردش.
کمک به محققان و دانشجویانی که قصد انجام پژوهشات علمی در این حوزه دارند.

1-5- فرضیههای پژوهش:
ریسک عملیاتی بر سرمایه درگردش تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ریسک بازار بر سرمایه درگردش تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ریسک عملیاتی بر چرخه نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ریسک بازار بر چرخه نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
1-6-1- ریسک عملی
اتی
ریسک عملیاتی در اصطلاح به معنی خطر خسارت ناشی از یک شکست عملیاتی است. ریسک عملیاتی بر همه جوانب ریسک جامعه دلالت دارد؛ این ریسک با سایر انواع خطرها؛ تطابق دارد. مانند بازار، بازار پول، خطر نقدینگی و صدور. در واقع بدون شکست عملیاتی، سایر ریسک ها اهمیت کمتری دارند(تقیلو 1388).

1-6-2- ریسک بازار
در اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌های خود را به صورتهای مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر داراییهای با ارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می‌باشد، به همراه ریسک اعتباری نقش اصلی را در اکثر ورشکستگی‌ها ایفا می‌کنند. بحران‌های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده‌اند، لزوم مدیریت یک‌پارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته‌اند(رسولی‌زاده‌ئی 1384).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان با موضوعرگرسیون، ضریب همبستگی، مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی

1-6-3- مدیریت سرمایه درگردش
امور مالی شرکت میتواند به سه بخش اصلی بودجهبندی سرمایه، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه درگردش طبقه بندی شود. مدیریت سرمایههای بلند مدت به بودجهبندی سرمایه و ساختار سرمایه مربوط میشود در حالی که مدیریت داراییها و بدهیهای جاری در حوزه مدیریت سرمایه درگردش میباشد(چیو 2006)12.
قبلا اشاره شد که سرمایه درگردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایه گذاری میشود. طبق نظر اسکیلینگ13 نیز عموماً واژه سرمایه درگردش به سرمایهگذاری سازمان در داراییهای جاری، بدهیهای جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا مربوط میشود و مدیریت سرمایه درگردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(اسکلینگ 1996).

1-6-4- سیاستهای سرمایه درگردش
سیاستهای سرمایه درگردش شامل برخی اصول و برنامههایی است که شامل اقداماتی در خصوص داراییها و بدهیهای جاری میشود. بسیاری از نویسندگان و محققین به سه نوع سیاست سرمایه درگردش اشاره کردهاند: جسورانه( تهاجمی)، متعادل و محافظه کارانه. تفاوت اساسی این سیاستها در میزان سرمایه درگردش خالص است که برابر با تفاضل داراییهای جاری و بدهیهای جاری است(بلت 1997)14.
استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه درگردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی میشود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسید شده به پایینترین حد خود برسد. مدیر در این نوع راهبرد میکوشد تا مقدار داراییهای جاری را در سطح بالایی نگه دارد. در مقابل مدیر سرمایه درگردش با راهبرد جسورانه میکوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد. در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود. از سوی دیگر چون حجم داراییهای جاری به پایین ترین حد خود میرسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود(پینوو 1386)15.
با این اوصاف سیاست متعادل نیز در بین سیاست جسورانه و محافظه کارانه قرار میگیرد و مدیر سرمایه درگردش میکوشد که در ساختار سرمایه درگردش خود به صورت متعادل از داراییهای جاری و بدهیهای جاری استفاده نماید، لذا این سیاست دارای ریسک و بازده متوسط میباشد.

1-6-5- چرخه نقدینگی
چرخه نقدینگی16 (CCC)مؤلفه اصلی مدیریت سرمایه درگردش به حساب میآید که در بر گیرنده مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگهداری موجودی کالا و مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی میباشد که به صورت مختصر توضیح داده میشوند.
مدت زمان وصول مطالبات که از طریق رابطه (۱) محاسبه میشود برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع آوری میکند.
طبق نظر لانگ و همکاران17 معاملات اعتباری و فروشهای نسیه، وسیلهای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکتها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند. به علاوه اعطای امتیازات به مشتریان باعث تحریک فروش میگردد چرا که به مشتریان این اجازه را میدهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند. در نتیجه با توجه به سرمایه گذاریهای مهم در حسابهای دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکتهای بزرگ، مدیریت اعتبارات میتواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد(لانگ و همکاران 1993).
((حسابهای دریافتنی)/فروش)^ * 365 = مدت زمان وصول مطالبات :رابطه (1)
مدت زمان نگهداری موجودی کالا که از طریق رابطه(۲) محاسبه میشود نشان دهنده میانگین تعداد روزهایی است که موجودی کالا به وسیله شرکت نگهداری میشود. سطح بهینهای از موجودی کالا تاثیرمستقیمی بر روی سودآوری خواهد گذاشت چرا که منابع سرمایه درگردش را برای سرمایهگذاری در چرخه کسب و کار تجاری آزاد خواهد کرد18 و هدف آن کاهش هزینهها و افزایش سود میباشد در حالی که نیازهای مشتریان به بهترین نحو پاسخ داده میشود(کوماناکاس 2008)19.
(( کالا موجودی)/خریدها)^ * 365 = مدت زمان نگهداری موجودی کالا :رابطه (2)
مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی نیز نشان دهنده میانگین زمانی که سازمان بدهیهایش را با عرضه کنندگان خود تصفی
ه میکند، میباشد واز طریق رابطه (۳) محاسبه میگردد. سیاستهای اتخاذ شده در قبال عرضه کنندگان نیز بر روی سودآوری سازمان تاثیر خواهد گذاشت(لازاریدیس 2008).20
((پرداختنی حسابهای)/خریدها)^ * 365 = مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی :رابطه (3)
چرخه نقدینگی نیز فاصله زمانی وجوه نقد برای خرید موجودی برای استفاده در فرآیند تولید و زمانی که وجوه نقد از طریق فروش محصول نهایی به شرکت باز میگردد را شامل میشود. این شاخص از طریق رابطه ( ۴) محاسبه میگردد .لازم به ذکر است که شاخص چرخه نقدینگی اگر چه در این پژوهش به عنوان شاخص مدیریت سرمایه درگردش در نظر گرفته شده است ولی میتواند به عنوان یک شاخص عملکرد نیز در نظر گرفته شود. جانسون و سوئنن(2003)21 نیز در بررسی شاخصهای شرکتهای موفق، چرخه نقدینگی را به عنوان یک معیار عملکرد در نظر گرفتهاند.
مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی – تعداد روزهای نگهداری موجودی +مدت زمان وصول مطالبات = چرخه نقدینگی : رابطه ( ۴)

1-7- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگ


دیدگاهتان را بنویسید