مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

اهدا ف علمی پژوهش :

1- سنجش اندازه رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی در دانشگاه های استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیرانتفاعی)

  • مقایسه اندازه رضایتمندی دانشجویان در “تصورات کلی از گروه آموزشی ،ارائه آموزش و پیگیری پس از ارائه خدمات آموزش و وفاداری به دانشگاه”

 

1-4-2) اهداف کاربردی پژوهش:

از نتایج این پژوهش جهت طرح ریزی استراتژیهای مناسب در دانشگاه های مختلف ، برای حفظ مشتریان (دانشجویان) موجود و جذب مشتریان جدید می توان بهره گیری نمود. یک دانشگاه خوب توجه مصرف کننده را جلب می کند ، باعث جلب و تقویت علاقه در مصرف کننده می گردد، تمایل به خرید محصول(خدمات آموزشی) را در مصرف کننده ایجاد می کند، مصرف کننده را وادار به خرید محصول می کند و نهایتاً موجب جلب رضایت مصرف کننده می گردد.

1-5) چار چوب نظری پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی جایگاه مورد مطالعه تأثیر دارند تشکیل شده می باشد(سکاران،80،1390).بر اساس متغیر ها و تعاریف وارتباطات بین متغیرهای ارائه شده، مجموعه مفروضات نظری زیر شناسایی گردیده می باشد.

یکی از معیارهای سنجش کارایی نظام های اطلاعاتی تعیین اندازه رضایت کاربران از عناصر و ویژگیهای تشکیل دهنده رابط و در حقیقت اندازه رضایت از چگونگی تعامل با نظام می باشد(دوتون و پری، 2002). اقبال و یا عدم اقبال کاربران به یک نظام، می تواند نشانگر سودمندی و یا عدم سودمندی آن نظام و اظهار کننده چالش ها و معضلات موجود در این زمینه باشد(جانسون و دیگران، 2008) ریچار الیور1 مانند معروفترین محققین در زمینه رضایت مشتری، عقیده دارد رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت مابین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده می باشد، حاصل می گردد. به بیانی دیگر، برای اندازه گیری رضایت می            توان از ارتباط زیر بهره گیری نمود:

 

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد