عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کاربردی:

پس از آن که بر اساس مدل پژوهش ، عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده دربورس،مانند مدیریت سرمایه درگردش وتصمیم گیری مالی تبیین گردید،می توان درزمینه های زیربرای شرکت ها پیشنهادهای کاربردی ارایه نمود:

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

1-6 چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری بنیادی می باشد که تمامی پژوهش برآن استوار می گردد. این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه ، نظاره و مطالعه پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله پژوهش مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب بایستی شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها ( که متضمن تأیید یا عدم تأیید می باشد) ، بایاری یافته های پژوهش عیان می گردد. بدین ترتیب ، چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می آید. (سکاران[1]،1384)در این راستا مطالعه متون اخیر نشان می دهد که، هنگام تصمیم گیری درموردساختار سرمایه به نظرمی رسدکه مهمترین نگرانی،تصمیم گیری بین بدهی وسرمایه باشدبه همین دلیل عوامل موثراقتصادی نیز مانندعوامل داخلی بایدموردتوجه قرارگیرد.

مدیران بااستفاده ازتحلیل هایی که به تبیین سرمایه درگردش وتصمیمات مالی وسودآوری می پردازندمی تواننددراتخاذاستراتژی های مربوط به سرمایه گذاری درسرمایه درگردش خالص وانتخاب تصمیمات مالی با اطمینان بیشتری اقدام نمایندچراکه سرمایه گذاری درسرمایه درگردش بخش مهمی درتحلیل های بودجه بندی سرمایه محسوب می شودهمچنین سرمایه گذاران بالقوه می توانندباتوجه به معیارسرمایه درگردش تصمیمات مناسب تری رادررابطه باخریدوفروش سهام شرکتهابگیرندبه عبارتی شناخت اندازه ارتباط بین مدیریت سرمایه درگردش وتصمیمات مالی وسودآوری شرکتهابرای کلیه ذینفعان ازجمله مدیران وسهامداران حائزاهمیت می باشد.

[1] .Skaran

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد