مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

1-5-سوالات پژوهش:

1-به چه اندازه بین سبک تفکر مدیران بامیزان پذیرش تغییر ارتباط وجوددارد؟

2-به چه اندازه بین انواع سبک های تفکر (قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)با پذیرش تغییر ارتباط وجوددارد؟

3- به چه اندازه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر ارتباط وجوددارد؟

4- به چه اندازه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییررابطه وجوددارد؟

1-6- تعاریف واژه ها ومتغیرها:

الف) تعاریف نظری واژه ها ومتغیرها:

سبک تفکر:

عبارت از شیو ه ترجیهی تفکر، سبک مترادف با توانایی نیست، بلکه نحوه بهره گیری از توانایی می باشد، افراد ممکن می باشد توانایی مشابهی داشته باشند لذا سبک های تفکرات آنها متفاوت می باشد (استرنبرگ ،2002).

سبک تفکر قانون گذار:

افراد قانونگذار دوست دارن قوانین خود را خود وضع کنند و به مسائلی بپردازند که قبلاٌ طرح ریزی و سازماندهی نشده باشد (سیف،1387،ص275)

سبک تفکر اجرایی:

افراد دارای این سبک تفکر مایلند از مقررات پیروی کنند و کارهایی انجام دهند که قبلا طرح ریزی و سازماندهی شده می باشد، و تأثیر خود را به جای خلق ساختارهای نو، دردرون ساختارهای موجود ایفاء نماید. فشار گروه همسالان کودک را تشویق به پذیرش سبک تفکر اجرایی و تکریم به هنجارهای گروهی می کند(سیف،1387،ص635)

سبک تفکر قضاوت گر:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد