عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

مدت زمان نگه داری موجودی کالا: ارتباط(2

مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی نیز نشان دهنده میانگین زمانی که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند، می باشد واز طریق ارتباط(3)محاسبه می گردد.سیاست های اتخاذ شده در قبال

عرضه کنندگان نیز بر روی سودآوری سازمان تاثیر خواهد گذاشت.( لازاریدیس[1] و تریفونیدیس[2] ، 2006)

                          ( )   *  365  = مدت زمان پرداخت حساب های پرداختی:  ارتباط(3)

 چرخه نقدینگی نیز فاصله زمانی وجوه نقد برای خرید موجودی برای بهره گیری در فرآیند تولید و زمانی که وجوه نقد از طریق فروش محصول نهایی به شرکت باز می گردد را شامل می گردد. این شاخص از طریق ارتباط (4) محاسبه می گردد .خاطر نشان می گردد که شاخص چرخه نقدینگی اگر چه در این مقاله به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده می باشد اما می تواند به عنوان یک شاخص عملکرد نیز در نظر گرفته گردد . جانسون و سوئنن نیز در مطالعه شاخص های شرکت های موفق، چرخه نقدینگی را به عنوان یک معیار عملکرد در نظر گرفته اند. (جانسون [3]و سوئنن[4]،2003)                                                                                                                     

                                                                                                           :ارتباط (4)

مدت زمان پرداخت ح. پرداختنی-تعدادروزهای نگهداری موجودی+مدت زمان وصول مطالبات  = چرخه نقدینگی

2-1-5شاخص های عملکرد

جانسون و سو ئنن در مطالعه ای  که بر روی ۴۷۸ شرکت در دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۸۲ داشته اند10 شاخص را به عنوان شاخص های شرکت های موفق در نظرگرفته اند که سودآوری و نقدینگی از بین این شاخص ها مرتبط باسرمایه در گردش می باشد(جانسون، سو ئنن،2003) سودآوری یکی از شاخص های مهم درارزیابی عملکرد مالی شرکتها به شمار می رود، که با بهره گیری از معیارهایی همچون بازده داراییها مهم در (ROA) و سود عملیاتی ناخالص و … محاسبه می گردد نقدینگی نیز طبق نظر شلتون[5] (پلاک [6]و کوکورک[7] ، 2007) به توانایی سازمان برای ادای تعهدات کوتاه مدت خود مربوط می گردد و سازمان بایستی سرمایه در گردش کافی یا دسترسی به وجوه کافی برای ادای این تعهدات را داشته باشد . پس می توان این چنین استدلال نمود که یک سطح نقدینگی بهینه می تواند به عنوان معیار مناسبی برای عملکرد مالی سازمان در نظر گرفته گردد.

2-1-6عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش

عوامل زیادی ممکن می باشد بر روی سرمایه در گردش وسیاستهای سرمایه در گردش سازمان تاثیر بگذارد . در اینجا چهارمورد از این عوامل که از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد تبیین داده می گردد و بقیه عوامل نیز در حد تصریح خواهد آمد.

2-1-6-1مدیریت وجوه نقد

شرکت ها استراتژی های مدیریت وجوه نقد خود رابر محور دوهدف تعیین می کنند : 1-تهیه و تأمینوجه نقد برای انجام پرداخت های شرکت  2- به حداقل رساندن موجودی هایی که درشرکت به صورت راکد باقی می ماند.(ریموند[8]،1386)

پلاک[9] و کوکورک  [10]نیز اهداف مدیریت وجوه نقد راافزایش نقدینگی، کنترل جریان نقدی، افزایش ارزش سرمایه وکاهش هزینه های سرمایه اظهار کرده اند و در مطالعه ای که درجمهوری چک داشته اند به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از فعالیتهای بانکداری و خزانه داری در جمهوری چک بر روی مدیریت وجوه نقد که شامل بودجه بندی سرمایه، مدیریت بدهی ها، روابط خوب با بانکها، پرداخت به عرضه کنندگان، جمع آوری وجوه از مشتریان، کنترل پول خارجی و گزارش و طرفداری فنی از این وظایف تمرکز گردید ه اند

[1] .Lazaridis

[2] . Tryfonidis

[3] . Johnson

[4] .Soenen

[5].Shelton

[6] . Polák

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] .Kocurek

[8] . Raymond

[9] . Polák

[10] .Kocurek

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد