مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2روشهای تأمین مالی

تامین مالی یا فاینانس[1]، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی .تامین مالی اکثرا از طریق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار انجام می شود. واحدهای تجاری برای انجام فعالیتهای عملیاتی وسرمایه گذاری خودنیازبه وجه نقددارند.تأمین مالی می تواندازمنابع مختلف صورت گیردوهرمنبع مالی دارای تأثیرات خاص خودبربازده ومخاطرات صاحبان واحدانتفاعی می باشد.صاحب نظران ازیک دیدگاه منابع مالی رابه کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می کنند.منابع کوتاه مدت مانندوجوه دریافتنی ازبانک های تجاری،موسسات بیمه، موسسات اعتباری و…. که درمدت کمترازیک سال بازپرداخت یاتصفیه می شوند.منابع میان مدت نیز معمولا ازهمان موسسات دریافت می گردد،سررسیدآنها دارای مدتی طولانی تر (عموماً بین یک سال تاپنج سال) می باشد. منابع بلندمدت دریافت وجه ازمحل انتشارسهام عادی ،ممتاز،انتشاراوراق قرضه بلندمدت ونیزاجاره های بلندمدت می باشد که یاسررسیدندارندیادرمدتی طولانی تر بازپرداخت می شوند. از یک دیدگاه دیگرمنابع بلندمدت خود،به دوبخش تقسیم می شوند:منابع داخلی وخارجی.

دکترشباهنگ باذکرچهارمنبع اصلی تامین مالی شامل استقراض،انشارسهام عادی،انتشارسهام ممتازو بهره گیری ازسودانباشته ،آنهارابه دوبخش داخلی وخارجی تقسیم کرده می باشد.بطوری که استقراض،انتشار سهام عادی وممتازرابه عنوان منابع خارج ازموسسه واستفاده ازسودانباشته رابه عنوان منبع داخلی معرفی می نماید.(شباهنگ،1384)

2-2-3ویژگیهای روشهای تأمین مالی

استقراض وانتشارسهام ممتازیاعادی دارای یک ویژگی مشترک می باشندیعنی منابع تأمین وجه ،خارج ازواحدانتفاعی وعملیات آن قراردارنددرحالی که سودانباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی می باشد، مادام که مدیریت واحدانتفاعی بتوانداشخاص رابرای سرمایه گذاری درواحدانتفاعی یااعطای اعتبارووام به آن متقاعدکند،ازلحاظ تأمین وجوه ازمنابع خارجی محدودیتی وجودنخواهدداشت اماسودانباشته،یک منبع داخلی واحدانتفاعی می باشد ومنبع آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحدانتفاعی پس ازکسرسودهای توزیع شده محدودمی گردد.

[1]. Finance

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد