عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

تکنیک‌های تفکر جمعی خلاق

اصول تکنیک‌های جمعی خلاقیت با اصول تکنیک‌های فردی خلاقیت منطبق می باشد با این مزیت که علاوه‌بر تبلور یافته‌های ذهنی از خاصیت هم‌افزایی گروهی نیز بهره گیری شده و ایده را از نظر کمیت و کیفیت بهبود می‌بخشد. به اظهار دیگر، تعداد ایده‌ها افزایش یافته و متکامل‌تر و پخته‌تر می شوند. همچنین ایده‌سازی با سرعت بیشتری انجام می گردد. البته خاطر نشان می گردد که تقسیم‌بندی تکنیک‌های خلاقیت به فردی و گروهی چندان دقیق نیست و صرفاً برای طبقه‌بندی و درک بهتر این‌گونه سازماندهی شده‌اند زیرا که بسیاری از تکنیک‌های فردی خلاقیت را می‌توان به گونه جمعی بهره گیری نمود. همچنین بسیاری از تکنیک‌های جمعی به‌گونه فردی قابل بهره گیری می باشد و در ادامه به تبیین مهم‌ترین آنها می‌پردازیم(خلج ،1389)

 روش طوفان ذهنی [1]یا هم‌اندیشی مستقیم :

این روش اولین بار توسط دکتر الکس اسبورن ابداع گردید و امروزه یکی از شیوه‌های مهم تدبیر راه‌حل‌های خلاقانه در شرکت‌های جهان می باشد. این فن مبتنی‌بر معاشرت آزاد، مراوده با دیگران و خودداری از انتقاد (در مرحله اول) در گروهی کوچک می باشد که تعداد ایده‌آل آن دوازده نفر باشد. اصول این طرح این‌گونه می باشد که عده‌ای از افراد دور هم جمع می شوند و به کمک هم ایده‌هایی خلاقانه (هر چه به ذهنشان می‌رسد) برای حل مسئله ارائه می‌دهند. هنگامی که ایده‌ها از نظر کمیت به حد مطلوبی رسید گروه شروع به ارزشیابی و گزینش ایده‌ها کرده و راه‌حل مناسب را انتخاب می کند. نکاتی که در طوفان فکری بایستی رعایت گردد به تبیین زیر می باشد:

– هر گونه انتقاد در مرحله اول ممنوع می باشد، اما افراد می‌توانند از نظرات دیگران ایده بگیرند و آنها را کامل کنند.

– بر کمیت فکرهای ارائه شده تأکید شده می باشد و به قابلیت اجرایی آنها در مرحله ابتدایی پرداخته نمی‌گردد.

– هر چه فکرها بکرتر و بدیع‌تر باشند بهتر می باشد و افرادی که فکر مطلوب‌تری ارائه دهند، در پایان جلسه تشویق می شوند.

– بهره گیری از خانم‌ها باعث ایجاد رقابت آنها با مردان شده و ایده‌های بیشتری تولید می گردد.

– مقام و جایگاه افراد بایستی مساوی یا تقریباً همتراز باشد.

– متناسب با موضوع بایستی از چند متخصص و کارشناس در جلسه بهره گیری نمود.

 

  1. تکنیک گوردون:

در این تکنیک افراد گروه که برای حل مشکل دور هم جمع شده‌اند به جای خود مسئله، مفاهیم زیربنایی آن را مطالعه می‌کنند. برای مثال اگر قیچی آهن‌بر جدیدی تقاضا گردد موضوع بریدن و قطع کردن ورق به‌گونه کلی مورد بحث قرار می‌گیرد. پس مفاهیم زیربنایی به صورت کامل و ازتمام زوایا مطالعه شده و حتی جوانب اجتماعی و اقتصادی آن علاوه‌بر جوانب مکانیکی در نظر گرفته می گردد، از نتایج چنین نشست‌هایی، اختراع ابزار جدید برشی و ساختمانی بوده می باشد. این روش دو مزیت عمده دارد: اول اینکه به دلیل تمرکز بر مفاهیم بنیادین از پایان یافتن سریع موضوع پیشگیری می گردد. ثانیاً کاربرد مؤثر رویه‌های کهنه‌تر مطالعه می گردد.

  1. مدل سینکتیکس:

در این روش عجیب را آشنا و آشنا را عجیب جلوه دادن، تأکید زیادی می گردد. با کمک این تکنیک کسی که به تفکر خلاق مبادرت می کند نسبت به آن چیز که عجیب می باشد با ارتباط دادن آن به چیزهای آشنا و به همان ترتیب نسبت به آن چیز که آشناست از طریق ارتباط دادن با چیزهایی که عجیب می باشد و بهره گیری از تشابهات، ایده‌های خلاقانه را تولید می کند. برای مثال یک عضو گروه تأثیر رنگ را بر روی ساختمان برعهده می‌گیرد که برای بار دوم رنگ می گردد.

[1] Brain Storming

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد