عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: اخلاق کار شامل مولفه های علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار

متغیر وابسته: تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر

 

 

1-9 تعاریف نظری و عملیاتی

اخلاق کار:

تعریف نظری: اخلاق جمع خلق، در لغت به معنی خوی ، رفتار عادت شده و مزاج به کار رفته می باشد که گاهی آن را وصف حالت یا رفتار می دانیم که در این مفهوم به حالت درونی و ملکه نفسانی اطلاق می گردد و گاهی نیز مراد ما از آن دانش نظامند  می باشد . در این کاربرد، اخلاق علمی می باشد که از خوب و بد بحث می کند (شالباف، 1388).

تعریف عملیاتی: بر اساس پرسشنامه ای که توسط گری گوری سی پتی در 23 سوال تنظیم گردیده می باشد مورد سنجش قرار می گیرد.

علاقه به کار:

تعریف نظری: عبارت می باشد از یک حالت ذهنی یا احساسی که در طی کار به فرد دست می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 1 الی 6 پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

پشتکار در کار:

تعریف نظری: عبارت می باشد از عزم واقعی در مواجه با شرایط دشوار کار.

تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 7 الی 12پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

روابط انسانی در کار:

تعریف نظری: یگانه ساختن و تلفیق افراد با کار می باشد به نحوی که این یگانگی اسباب برانگیختگی آنان را فراهم کرده و موجب می گردد به نحوی بارور، معاضرت آمیز، صرفه جویانه و رضایت روحی و اجتماعی به کار اشتغال ورزند.

تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 23 سوالی گری گوری سی پتی ، برای سنجش این متغیر از سوالات 13 الی 18پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد